عرصه‌های ایجاد وفاق ملی در دولت سیزدهم


صداقت دولت با مردم در بیان مشکلات و راه‌حل‌ها


راهکارهای مشارکت حداکثری مردم در بازسازی اقتصاد کشور


تغییر رفتار سیاسی مردم بعد از انقلاب


از بین بردن فاصله‌ بین مردم و دولت


اصلی‌ترین کار دولت سیزدهم در مبارزه‌ با فساد


خصوصیات دولت مردمی


دولت مردمی؛ مظهر وفاق ملی


عدم اعتماد به آمریکا و خلاف جهت کارکردن آنها


نتیجه نگرفتن از اعتماد به غرب و عبرت گیری از این تجربه