چرا احساس کمبود عزت نفس می کنیم؟

افکاری وجود دارند که عزت نفس شما را تا حد زیادی پایین می‌آورند اما شما می‌توانید با انجام کارهای ساده، از این افکار دوری کنید و راهی برای درمان عزت نفس پایین بیابید. مطالعات نشان می‌دهد که عزت نفس پایین و تصویر ضعیف از خودمان باعث مشکلات زیادی برای‌مان می‌شود و می‌تواند همه‌چیز را تحت‌تأثیر قرار دهد. در ادامه، رایج‌ترین دلایل عزت نفس پایین را بررسی می‌کنیم و برای مقابله با آنها و درمان عزت نفس پایین راه‌حل‌هایی ارائه می‌کنیم.
چهارشنبه، 13 دی 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: سیدروح الله حسین پور
موارد بیشتر برای شما
چرا احساس کمبود عزت نفس می کنیم؟
عزت نفس همیشه برخاسته از افکار است افکاری که ما درباره ی خود داریم.
 
چکیده : افکاری وجود دارند که عزت نفس شما را تا حد زیادی پایین می‌آورند اما شما می‌توانید با انجام کارهای ساده، از این افکار دوری کنید و راهی برای درمان عزت نفس پایین بیابید. مطالعات نشان می‌دهد که عزت نفس پایین و تصویر ضعیف از خودمان باعث مشکلات زیادی برای‌مان می‌شود و می‌تواند همه‌چیز را تحت‌تأثیر قرار دهد. در ادامه، رایج‌ترین دلایل عزت نفس پایین را بررسی می‌کنیم و برای مقابله با آنها و درمان عزت نفس پایین راه‌حل‌هایی ارائه می‌کنیم.

تعداد کلمات: 1220 /تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه

 
چرا احساس کمبود عزت نفس می کنیم؟

از خودتان متنفر هستید

برای همه ما پیش میآید که گاهی چیزی که هستیم را دوست نداریم و از افکار و رفتارمان متنفر هستیم. این یکی از مهمترین و شناختهشدهترین علائم عزت نفس پایین است. تنفر از خود با ویژگیهایی مانند احساس خشم و ناامیدی از خود و ناتوانی در بخشیدن حتی کوچکترین اشتباهاتتان مشخص میشود.برای درمان عزت نفس پایین و مقابله با تنفر از خود، موارد زیر را انجام بدهید:  گفتوگوی درونی منفی را با خودتان تغییر دهید، چراکه سوخت اصلی را برای نفرت از خود فراهم میکند. درنتیجه گام اول این است که صدای درون سرتان را خاموش کنید و بهشکلی آگاهانه به همه افکار منفی که به ذهنتان میآید، پاسخهای مثبت بدهید.
چه لزومی دارد که بدترین منتقد خود باشید؟ اگر این حرفها را به بهترین دوستان خود نمیزنید، پس به خودتان هم از این قبیل حرفها نزنید. خودتان را بهخاطر اشتباهاتتان ببخشید. هیچکس در همهچیز خوب یا بد نیست. انجام کارهایی که ممکن است باعث پشیمانیتان شود، به این معنا نیست که شما فردی تنفربرانگیز هستید؛ همچنانکه انجام برخی کارهای خوب، شما را به فردی فوقالعاده تبدیل نمیکند. باورهای منفی نسبت به خودتان را بهچالش بکشید. ممکن است احساس بدی که به خودتان دارید، مربوط به گذشته باشد و از افراد دیگر یا همکارانتان به شما سرایت کرده باشد. از اینکه سناریوی زندگیتان را بازنویسی کنید، ترسی نداشته باشید؛ این زندگی خودتان است.


می خواهید که در همه‌‌چیز بینقص باشید

کمال گرایی یکی از مخربترین جنبههای عزت نفس پایین است. کمالگرا فردی است که با احساس شکست همیشگی زندگی میکند، زیرا با داشتن هر موفقیت چشمگیری، باز هم احساس میکند که بهاندازه کافی خوب نبوده است. انتظارات واقعبینانه از خودتان داشته باشید. آگاهانه به این فکر کنید که اهداف شما چقدر واقعبینانه و منطقی هستند و پیش از تلاش برای آنها، بهیاد داشته باشید که زندگی همیشه عالی نیست. توجه داشته باشید که تفاوت زیادی میان «شکستخوردن در چیزی» و «فردی بازندهبودن» وجود دارد. این دو را باهم اشتباه نگیرید. خود را بهخاطر مشکلات کوچک ناراحت نکنید. افراد کمالگرا تمایل دارند که مشکلات بسیار کوچک را نیز تحلیل کنند. آنها فراموش میکنند که باید به تصویر کلانتر توجه کنند و به آن افتخار کنند.
 

فکر میکنید چیزی برای عرضه ندارید

ممکن است همه ما در دوره مختلف زندگی به تواناییهایمان شک کنیم. اما اگر باور داشته باشید که به اندازه افراد دیگر ارزشمند نیستید، عمیقا احساس «بی‌‌مصرفی» خواهید کرد. اگر این احساس برای شما آشنا است، باید توجه داشته باشید که احساس ارزشمندی چیزی نیست که دیگران بتوانند به شما بدهند، بلکه خودتان باید آن را بسازید.بپذیرید که همه ما استعدادهای خاص خودمان را داریم و باید به استعدادهای خودمان افتخار کنیم تا به این باور برسیم که افراد ارزشمندی هستیم.
دیگر به این فکر نکنید که دیگران بهتر از شما هستند. اگرچه فکر کردن به تواناییهای دیگران اشکالی ندارد، ترجمهکردن آن به «بهتر بودن آنها نسبت به شما» غیرعقلانی است. ویژگیهای دیگران را تحسین کنید اما خودتان را در برابر آنها دستکم نگیرید. توجه داشته باشید که ما به دیگران یاد میدهیم چگونه با ما رفتار کنند. تلاش کنید خود را همچون فردی نشان دهید که دیدگاههایش بهاندازه دیگران معتبر است. بعد شاهد افزایش عزت نفس خود خواهید بود.
 

بیشازحد حساس هستید

آیا شما هم نشانه های فرد حساس را دارید؟ حساسیت بیشازحد یکی از دردناکترین جنبههای عزت نفس پایین است. اگر از انتقاد عصبانی میشوید یا با هر حرف مستقیمی احساس نابودی میکنید، مهم است که از میزان حساسیت خود بکاهید. به فکر درمان عزت نفس پایین خود باشید و با کمک گرفتن از موارد زیر، وضعیت را تغییر دهید. به حرفی که زده میشود با دقت گوش کنید. بهاینترتیب، قبل از اینکه احساس خاصی به شما دست بدهد میتوانید ارزیابی کنید حرفی که زده میشود درست است یا خیر.
 موضع خود را حفظ کنید. اگر از شما انتقادی میشود که منصفانه نیست، بگویید که با آن مخالف هستید. فعال باشید. اگر نکته درستی در انتقاد وجود دارد سعی کنید بهجای اینکه از کوره در بروید، از آن چیزی یاد بگیرد. انتقاد سازنده دقیقا چنین چیزی است؛ این امکان را فراهم میکند که از نکته ذکرشده استفاده کنید و خودتان را برای بهترشدن تغییر دهید.از آن بهسادگی عبور کنید. پاسخدادن مکرر به چیزی که شما را ناراحت کرده است، تنها باعث میشود که این موضوع بیشتر در ذهن شما جا بگیرد؛ چیزی که هیچ کمکی به شما نمیکند.
 

مضطرب و نگران هستید

ترس و باور به اینکه شما قدرت کافی را برای تغییر چیزی ندارید به شکلی انکارناپذیر با عزت نفس پایین در ارتباط است. برای درمان عزت نفس پایین و مقابله با این ترس، میتوانید از موارد زیر کمک بگیرید. میان ترسهای واقعی و ترسهای بیاساس تمایز بگذارید. اضطراب خود را براساس واقعیتها ارزیابی کنید. برای مثال شاید فکر کنید تلاشکردن برای ارتقا بیفایده است، زیرا فکر میکنید نمیتوانید آن را بهدست بیاورید. اگر به واقعیتها نگاه کنید، این حرف چقدر درست است؟ برای اینکه اعتماد به نفس تان بیشتر شود با ترسهایتان روبهرو شوید.
 

معمولا احساس عصبانیت میکنید

عصبانیت احساسی طبیعی است اما هنگامیکه عزت نفس پایینی داشته باشد، میتواند مخرب باشد. هنگامیکه نسبت به خودتان افکار خوبی نداشته باشید، این باور در شما شکل میگیرد که افکار و احساسات شما برای دیگران اهمیت ندارد. این باعث خشم سرکوبشدهای در شما میشود. درنتیجه، هنگام رویارویی با چیزی ظاهرا کماهمیت خشم بسیار زیادی از خود بروز میدهید.یاد بگیرید که چگونه میتوان آرام بود. یک راه این است که احساستان را پیش از اینکه به مرحله انفجار برسید آهستهآهسته بروز بدهید.اگر راهحل بالا برای شما مناسب نیست، از موقعیتی که در آن قرار دارید، کنارهگیری کنید. چند نفس عمیق و آرام بکشید تا ضربان قلب شما کاهش پیدا کند و بدنتان به وضعیت آرامش بازگردد.

کاری را بیشازحد انجام ندهید. افرادی که عزت نفس پایین دارند، معمولا خود را بیشازحد متعهد میکنند؛ بهطوریکه کنار آمدن با آن برایشان سخت و دشوار میشود. همچنین یکی از بزرگترین مشکلاتی که افراد با عزت نفس پایین با آن روبهرو هستند این است که احساس میکنند باید دیگران را خوشحالکنند تا دیگران آنها را دوست بدارند و به آنها احترام بگذارند. درنتیجه بسیاری از افرادی که بهدنبال خوشحالکردن دیگران هستند، درنهایت احساس میکنند که مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. نه گفتن به دیگران را یاد بگیرید.

ارزش شما به تأییدی که از دیگران میگیرید، وابسته نیست. دیگران شما را بهخاطر چیزی که هستید دوست دارند نه بهخاطر کاری که برای آنها انجام میدهید. افرادی که عزت نفس بالایی دارند، میدانند که چه زمانی باید نیازهای خودشان را در اولویت قرار دهند. برای دیگران حدودی قرار بدهید. این احساس که از شما سوءاستفاده شده، از اینجا ناشی میشود که درخواستهایی را از طرف دوستان یا خانواده قبول میکنید که از نظر خودتان قبولکردنی نبودهاند. با محدودکردن درخواستهایی که میتوانید آنها را قبول کنید، خواهید دید که عصبانیت شما کم میشود.

در این زمینه حتما بخوانید:
* عزت نفس و راههای کسب آن
* هفت گام سریع برای تقویت عزت نفسارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سبک زندگی مرتبط
موارد بیشتر برای شما
حکمت | آخرین باری که اطعام دادی، کی بوده؟ / استاد حسینی قمی
music_note
حکمت | آخرین باری که اطعام دادی، کی بوده؟ / استاد حسینی قمی
شیوه ها و سیاست های تبلیغی حضرت زینب سلام الله علیها
شیوه ها و سیاست های تبلیغی حضرت زینب سلام الله علیها
استوری شهادت امام سجاد علیه السلام / نفس آخره یارب
play_arrow
استوری شهادت امام سجاد علیه السلام / نفس آخره یارب
محبت امام حسین(علیه السلام) منتی بزرگ است
محبت امام حسین(علیه السلام) منتی بزرگ است
حکمت | عوامل سلب آرامش در خانواده / استاد رفیعی
music_note
حکمت | عوامل سلب آرامش در خانواده / استاد رفیعی
سیره حضرت زینب (سلام علیها) در مکتب پنج تن آل عبا
سیره حضرت زینب (سلام علیها) در مکتب پنج تن آل عبا
مواجه با ظلم و ظالمان هدف امام حسین علیه السلام
مواجه با ظلم و ظالمان هدف امام حسین علیه السلام
حکمت | آخرین وصیت امام حسین (علیه‌السلام) / استاد حسینی قمی
music_note
حکمت | آخرین وصیت امام حسین (علیه‌السلام) / استاد حسینی قمی
حکمت | دلیل شهادت امام‌حسین؛ بغضاً لابیک / استاد علوی تهرانی
music_note
حکمت | دلیل شهادت امام‌حسین؛ بغضاً لابیک / استاد علوی تهرانی
حکمت | تاثیر لقمه‌ پاک و حلال / استاد عالی
music_note
حکمت | تاثیر لقمه‌ پاک و حلال / استاد عالی
معنی اسم احمد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم احمد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم اترک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم اترک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوریحان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوریحان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
شهرستان رامیان کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شهرستان رامیان کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
همه آنچه که باید درباره روستای رادکان بدانید
همه آنچه که باید درباره روستای رادکان بدانید