برگزیده‌ها
شهره ی شهر

زین العابدین تبریزی(س دهم و یازدهم ق)، مذهب. معروف به میر زین‏العابدین. اهل تبریز و از مذهبان نازك قلم دوره‏ى شاه عباس بود. نسخه كتابى به خط علیرضا عباسى به تاریخ 1010 ق موجود است كه حواشى آن را این استاد تذهیب كرده و رقم نهاده: «زین‏العابدین مذهب تبریزى»؛ از آثار منسوب وى، حواشى و حل‏كارى و تزیینات شاهنامه‏ى زیبایى استادامه ...