قوانین اختصاصی پوشش

قوانین پوشش، مربوط به دانشگاه ها

تبصره: هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاس ها باید جدا باشد.
دوشنبه، 21 ارديبهشت 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
قوانین پوشش، مربوط به دانشگاه ها
 قوانین پوشش، مربوط به دانشگاه ها
 

نویسنده: شادی صدر
 
 

قوانین اختصاصی پوشش

1. آیین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

مصوب 06/ 05/ 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی
فصل اول
حفظ حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرت ها:
1. دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.
تبصره: هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاس ها باید جدا باشد.
2. در بیمارستان های آموزشی باید کوشش شود که به تدریج بخش های بیماران زن و مرد از یکدیگر جدا باشد، و همچنین هر جا میسر است در اتاق های عمل از اختلاط زن و مرد خودداری شود و حتی المقدور از کادر پرستاری زن برای زنان و مردان استفاده شود و مسائل شرعی رعایت گردد.
3. در آزمایشگاه ها و بخش های تزریقات هرگاه برای تزریق و پانسمان، هم متخصص مرد بود و هم متخصص زن، از متخصص مرد برای بیماران مرد و از متخصص زن برای بیماران زن استفاده شود.
4. در محل های تردد و نصب اعلانات در دانشگاه ها، هرگاه احتمال ازدحام رود، باید محل های جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود.
5. لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سالن های تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتی المقدور در نوبت های خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.
6. سالن های طراحی و مدل (آتلیه ها) و خود مدل ها باید منطبق با شوون اسلامی باشد و محیط کار حتی المقدور برای زنان و مردان جدا باشد.
7. دانشجویان زن و مرد لازم است در گروه های مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل انجام پروژه ها و طراحی و کارهای عملی و مانند آن بپردازند، مگر اینکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختل شدن کار با تعطیلی آن گردد.
8. دانشگاه ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیط های اداری با توجه به امکانات موجود از اختلاط غیر ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیل کارها نشود جلوگیری به عمل آورند.
9. مسولان مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند.
10. در آن قسمت از دانشگاه ها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند (از قبیل خوابگاه ها) لازم است از کارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن.
11. اماکن عمومی مانند قرائت خانه، کتابخانه و خوابگاه ها و اتاق های غذاخوری باید از برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره - برای اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد.
12. روابط میان استادان و دانشجویان و کارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخلاق اسلامی باشد و هرگاه کسی خلاف آن را مشاهده کرد بنابر اصل نهی از منکر به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسوول دانشگاه اطلاع دهد.
13. زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباس های تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباس های زننده استفاده کنند.
14. مسوول اجرای این آئین نامه روسای دانشگاه ها و مدارس عالی خواهند بود که می توانند با کمک کمیته های انضباطی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات رسیدگی نمایند.
تذکر: فصول بعدی این آئین نامه متعاقباً به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

2. از آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی

مصوب 14/ 6/ 74 شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده 6- حدود اختیارات و وظایف کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی
د- تخلفات اخلاقی:
3/د - عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.
5/د - عدم رعایت شئون دانشجوئی.
ماده 7- تنبیهات
الف - تنبیهاتی که با حکم کمیته های انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود.
1/ الف - احضار و اخطار شفاهی.
2/ الف - اخطار کتبی بدوندرج در پرونده دانشجو.
3/ الف - تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو.
4/ الف - توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.
5/ الف - دادن نمره 25/. در دروس مربوط به تخلف.
6/ الف - محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه (از قبیل وام، خوابگاه و...).
7/ الف - دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال شده باشد.
8/ الف - منع موقت از تحصیل تا مدت دو نیمسال تحصیلی (با احتساب یا بدون احتساب سنوات).
تبصره 1: در مواردی که کمیته انضباطی بدوی دانشگاه حکم صادر کرده و به آن حکم در موعد مشخص شده در این آیین نامه دانشجو اعتراض کند، تجدید نظر در حکم صادره به عهده کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه خواهد بود.
تبصره 2: اعمال مجدد مجازات موضوع بند 8/ الف ماده 7 منوط به تأیید کمیته مرکزی انضباطی خواهد بود.
ب - تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:
1/ ب - منع موقت از تحصیل تا چهار نیمسال تحصیلی (با احتساب یا بدون احتساب سنوات).
تبصره: چنانچه پس از اجرای حکم کمیته و در طول مدت تحصیل دانشجو، احتساب سنوات محرومیت از تحصیل مانع از فارغ التحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کمیته مرکزی پس از ارایه دلایل و مدارک تعذر از سوی دانشجو و بررسی، بنا به تشخیص می تواند اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب سنوات کند.
2/ ب - تغییر محل تحصیل دانشجو.
3/ ب - تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه.
4/ ب - اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی.
5/ ب - محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها تا 5 سال.
تبصره 1: در موارد ضروری بنا به تشخیص، کمیته انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی انضباطی می تواند حکم به صورت ترکیبی صادر کند. (ترکیبی از 2 یا چند بند ماده 7).
تبصره 2: رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رأی ارجاع می شود، رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند (در صورت تلاقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیمسال، دانشجو می تواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیمسال شرکت کند).
تبصره 3: به منظور ممانعت از اعمال سلیقه های متفاوت در دانشگاه ها و در موارد تخلف مشابه، کمیته های انضباطی دانشگاه ها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهای 5/ ج و 1/د و 2/د و 4/د و 6/د و 7/د و 8/د ماده 6 آیین نامه، ضمن رسیدگی و صدور حکم درمحدوده اختیارات، مراتب را برای اطلاع و احیاناً اعلام نظر به کمیته مرکزی انضباطی ارسال کنند.
تبصره 4: هرگاه دانشجوئی در مکان هایی به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد (از قبیل سفرهای علمی، محل های کارآموزی، خوابگاه و...) مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آئین نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضائی و انتظامی، کمیته انضباطی آن دانشگاه است.
تبصره 5: هرگاه دانشجوئی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانین کشوری مستوحب کیفر باشد، رسیدگی به جرم ارتکابی در چارچوب ضوابط و قوانین کیفری و جزائی در صلاحیت مراجع قضائی است اما کمیته انضباطی می تواند به موازات آن حسب ماده 7 این آئین نامه تصمیم گیری کند.
تبصره 6: تمرد دانشجو از اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد.
تبصره 7: بنا به تشخیص کمیته انضباطی، موارد تخلف می تواند به ولی یا سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.
تبصره 8: در صورت احتمال تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی بنا به تشخیص می توانند اجرای تمام یا بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق در آورند و در صورت تکرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جدید، حکم تعلیقی هم به اجرا درخواهد آمد و استفاده از موضوع این تبصره در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یک بار مجاز می باشد و اعتبار اجرای احکام تعلیقی به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده او خارج خواهد شد. ضمناً این تبصره بر کلیه موارد تخلف ماده 6 این آیین نامه شمول دارد الا در این موارد:
اعمال شنیع (زنا و لواط) - سرقت مکرر - استفاده از سلاح - عضویت یا فعالیت در گروهک های ملحد، مفسد یا محارب، توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی.
تبصره 9: به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی، کمیته انضباطی دانشگاهی که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجرای حکم دانشجو در آن دانشگاه نباشد، کمیته انضباطی دانشگاهی که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد.

3. از آیین نامه خوابگاه های دانشجویی

مصوب 11/ 11/ 83 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

مقررات اخلاقی و فرهنگی

رعایت شعائر و شئونات اسلامی، احترام متقابل، حجاب اسلامی، رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور یا مشرف بر خوابگاه های دانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی الزامی است.
ماده 8: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین نامه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می تواند برابر مقررات با دانشجوی خاطی برخورد کند.

4. اطلاعیه، مصوب 5/ 10/ 73 کمیته انضباطی دانشگاه شاهرود (1)

به منظور حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تحقق اهداف عالیه اسلام و ارزش های والای انسانی و مبارزه با فرهنگ منحط غربی کمیته انضباطی دانشگاه بر اساس مصوبه جلسه مورخ 5/ 10/ 73 مقررات زیر را به دانشجویان ابلاغ می نماید.

الف - برادران:

1- لباس برادران بایستی مناسب و ساده بوده و از پوشیدن لباس های غیر متعارف چسبان با رنگ های زننده و پیراهن آستین کوتاه خودداری نماید.
2- آرایش و اصلاح موی سر باید متناسب با شخصیت علمی و هماهنگ با فرهنگ دانشجویی باشد.
3- استفاده از طلا برای برادران حرام شرعی و ممنوع است.

ب - خواهران:

1- از چادر مشکی و یا مانتو و شلوار ساده و گشاد و بلند و از پارچه ضخیم و از یکرنگ، قهوه ای، مشکی، طوسی، سرمه ای، استفاده نمایند و پوشیدن مانتوهای مدل دار با رنگهای زننده ممنوع می باشد.
2- از مقنعه جلو بسته ساده، یک رنگ و بدون هرگونه تزیین استفاده شود به نحوی که حدود حجاب شرعی رعایت شود و استفاده از روسری ممنوع است.
3- جوراب به رنگ های سنگین و ضخیم.
4- آرایش کردن به هر شکل و استفاده از عطرهای تند ممنوع است.
5- استفاده از زیورآلات که جلب توجه نماید و در محیط دانشگاه ممنوع است.
6- کفش از مدل ساده و یا پاشنه معمولی با رنگ های مناسب.
7- استفاده از البسه با رنگ های زننده و آرام و از روی مانتو ممنوع است.

تذکر:

خواهران و برادران دانشجو موظف به رعایت حدود و شرعی و ارتباطات خود در محیط های آموزشی می باشند.
دانشجویان عزیز موظفند با رابطین امر به معروف که دارای کارت و مجوز رسمی از طرف مراجع ذی صلاح می باشند همکاری نمایند. بدیهی است با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
در پایان توصیه می شود کلیه دانشجویان عزیز با حفظ موازین و شئونات اسلامی در راه علم و دانش تلاش نمایند.

5. از آیین نامه کمیته انضباطی دانشگاه شهید بهشتی (2)

نظر به اینکه دانشگاه های کشور مراکز تحصیل و علم و دانش معرفت بوده و متضمن آینده کشور می باشند، حفظ سلامت اخلاقی واجتماعی و رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی در این مکان مقدس بسیار ضروری است. لذا بدینوسیله پاره ای از مقررات انضباطی دانشگاه عنوان می شود و جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه از کلیه دانشجویان عزیز تقاضای همکاری و مساعدت داریم:
بدیهی است عدم رعایت هر یک از موارد زیر تخلف انضباطی محسوب شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
5. رعایت مقررات و موازین مربوط به پوشش اسلامی
8. پوشش خواهران می بایست چادر و یا مانتو با شرایط زیر باشد:
الف: مانتو و شلوار ساده و بلند از پارچه ضخیم در رنگ های مناسب و سنگین
ب: مقنعه بلند در رنگ های مناسب به طوری که موهای سر را کاملاً بپوشاند.
ج: پوشیدن کفش ساده، پاشنه معمولی در رنگ های مناسب
د: پوشیدن جوراب ضخیم در رنگ های مناسب
هـ : عدم استفاده از وسایل آرایش و زیور آلات

پوشش برادران:

الف: پوشش برادران را باید مطابق با شئونات دانشجویی باشد.
ب: عدم استفاده از شلوار تنگ و پیراهن آستین کوتاه (غیر متعارف)
ج: عدم استفاده از لباس های تقلیدی از سبک و مدل های غربی
د: موهای سر می بایست در حد معمولی کوتاه بوده و عاری از مدل های تقلیدی از فرهنگ غربی و یا تقلید از گروه های غیر اخلاقی باشد.

6. شیوه نامه نحوه پوشش و رفتار دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی

مصوب 1385 شورای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
1) استفاده از وسایل آرایشی ذیل به صورت اکید ممنوع است؛ رژگونه، رژلب، سایه، خط لب، خط چشم، ریمل، مانیکور، ناخن بلند و آرایش شده.
2) استفاده از مقنعه کوتاه و گشاد ممنوع بوده و پوشش روسری برای کلیه دانشجویان ممنوع است.
3) از ورود دانشجویان با مانتوی بالای زانو، تنگ، رنگی، سارافون، غیر پارچه ای و شلوار پاچه گشاد، بالای مچ و طرح دار به داخل دانشگاه جلوگیری می شود.
4) استفاده از گردنبند، انگشتر، دستنبد، پابند و سایر زیور آلات ممنوع است.
5) با سیگار کشیدن و هرگونه رابطه نامناسب در محیط دانشکده برخورد شده و خاطبان به مراجع ذیصلاح معرفی می شوند.
6) از ورود افراد با لباس های مارکدار و کتانی رنگدار جلوگیری می شود.
دانشجویان موظف هستند در صورت درخواست مسوول ارشاد، کارت دانشجویی خود را به وی ارائه کرده و آن را در کمیته انضباطی تحویل بگیرند.
این شیوه نامه در شورای فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی تصویب شده و از تاریخ 6/ 12/ 85 به صورت کامل لازم الاجرا است و در هر دانشکده یک نفر از طرف اداره حراست به عنوان مسوول ارشاد و انکار وظیفه اجرای این آیین نامه را بر عهده داشته و افراد خاطی را به حراست و کمیته انظباطی معرفی نماید.

7. دستورالعمل دانشگاه سهند تبریز، فروردین 86 (3)

الف - الگوهای رفتاری برای برادران و خواهران

1- گفتار و رفتار بر اساس اخلاق اسلامی.
2- پرهیز از اختلاط نامناسب اماکن عمومی دانشگاه، سالن مطالعه کتابخانه، کلاس غذاخوری و غیره.
3- پرهیز از استفاده از وسایل اعتیاد، پوشاک و.... که مغایر با شئون اسلامی و اجتماعی بوده و به عنوان ترویج فرهنگ مبتذل غرب محسوب می شود.

ب. الگوهای پوششی برای خواهران

1- استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر و یا مانتو شلوار و مقنعه بلند مناسب به نحوی که موهای سر کاملاً پوشیده باشد به همراه جوراب ضخیم کفش های پاشنه کوتاه و رنگ های سنگین.
2- پرهیز از هرگونه آرایش و استفاده از زیور آلات و عطر در محیط دانشگاه

ج- الگوهای پوششی برای برادران

1- عدم استفاده از لباس نامناسب با رنگ های تند، تنگ و غیر متعارف
2- عدم آرایش مو با سبک های غیر متعارف و زننده
3- عدم استفاده از طلاجات مانند انگشتر، گردنبند و...

8. مصوبه چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه گلستان، 1387

1 - خانم ها:

مقنعه باید پوشش کامل داشته و موها نمایان نباشد. مانتو و شلوار چسبان نبوده و مانتو باید زیر زانو باشد (مانتو چسبان و مانتو بالاتر از زانو تخلف محسوب می گردد.)

2 - آقایان:

پوشیدن تی شرت و پیراهن با آستین کوتاه تر از آرنج تخلف محسوب می گردد.

تذکر:

غیر دانشگاهی (ارباب رجوع) در صورت مغایرت پوشش با ضوابط مذکور مجاز به ورود به محیط دانشگاه نمی باشد.

توضیح:

موارد تخلف مشاهده شده ضمن تذکر. به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

9. دستورالعمل اجرایی نحوه رفتار و پوشش اسلامی برای دانشگاهیان، 1386، دانشگاه بوعلی همدان (4)

به منظور تحکیم و تثبیت ارزش های والای اسلامی وحفظ قداست محیط دانشگاه اجرای موارد ذیل برای کلیه دانشگاهیان الزامی است.
الگوی رفتاری برای برادران وخواهران:
1- رعایت شئون اسلامی و دانشجویی در رفتار و گفتار.
2- پرهیز از اختلاط بی مورد دانشجویان دختر و پسر در فضای دانشگاه.
3- عدم استفاده از وسایل، اشیاء پوشاک و زیورآلاتی که مغایر با شئون اسلامی و اجتماعی است و به عنوان ترویج فرهنگ مبتذل غرب محسوب می شود. (بخصوص پخش آهنگ از دستگاه های صوتی)
4- پرهیز از هرگونه آرایش خلاف شرع و عرف. (5)
5- همراه داشتن کارت معتبر دانشجویی.

الگوهای پوششی برای خواهران:

ضمن توصیه به استفاده از حجاب برتر (چادر)، حداقل ضوابط لازم ورود به دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد.

مانتو:

1- بلندی مانتو حداقل بایستی تا زیر زانوی فرد را پوشش دهد.
2- مدل مانتو ساده بوده، بدن نما، چسبان و چاک دار نباشد.
3- آستین مانتو حتماً تا مچ فرد را پوشش دهد.
4- رنگ مانتو از رنگهای متعارف و سنگین استفاده شود. توصیه می شود (از رنگهای طوسی، قهوه ای، کرم، سرمه ای و مشکی استفاده شود.)

شلوار:

نسبتاً آزاد و تا پایین مچ را پوشش دهد.

مقنعه:

باید طوری باشد که به غیر از گردی صورت، زیر چانه و موی سر فرد را پوشش دهد و نازک نباشد.

جوراب:

نازک نباشد و تا ساق پای فرد را پوشش دهد.

الگوهای پوششی برای برادران:

1- عدم آرایش موی سر و محاسن با سبک های غیر متعارف و زننده.
2- از پوشیدن لباس تنگ و بدن نما پرهیز شود.
3- آستین لباس بایستی حداقل تا آرنج را پوشش دهد.
رعایت موارد فوق حداقل ضوابط ورود به دانشگاه می باشد.
(توجه: این اطلاعیه به معنی تذکر کتبی می باشد و در صورت عدم رعایت از سوی دانشجویان و دانشگاهیان موارد تخلف در کمیته انضباطی رسیدگی خواهد شد).

10. مصوبه دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، 1387

قابل توجه دانشجویان گرامی
تأکید به رعایت اصول اخلاقی و خودداری از هر نوع رفتار مغایر با شئونات اسلامی، بخشی از مقررات و آیین نامه انضباطی به اطلاع می رسد:
همراه داشتن کار دانشجویی جهت ورود به دانشکده و ساختمان های آن و تشخیص هویت الزامی است.
استعمال دخانیات در دانشکده، و ساختمانهای آن ممنوع است.
پوشش دانشجویان باید مناسب با شأن و شخصیت دانشجویی باشد.

مقررات مختص دانشجویان پسر:

از پوشیدن لباس های تنگ و رنگ های نامناسب خودداری کرده و از کفش های نامناسب، دستبند و گردنبند طلا استفاده ننمایند.
مرتب بودن موی سر و تقلید نکردن از هرگونه سبک یا مدل مغایر با شخصیت دانشجویی

مقررات مختص دانشجویان دختر:

استفاده از مانتو شلوار در رنگ های وزین و مدل های مناسب.
مقنعه باید به گونه ای باشد که موهای سر را کاملاً بپوشاند.
رعایت سادگی و پرهیز از آرایش مبتذل.
استفاده از جوراب در رنگ های مناسب و کفش ساده با پاشنه معمولی در رنگ های مناسب.
ورود اقوام و دوستان به همراه دانشجو بدون هماهنگی با انتظامات ممنوع است.

11. مصوبه دانشگاه پیام نور مرکز تهران، 1387

ابلاغیه شئونات اسلامی برای آقایان:
1. عدم استفاده از لباسهای آستین کوتاه در محیط دانشگاه
2. نداشتن موهای خیلی بلند و بستن موها از پشت
3. عدم انداختن پلاک، زنجیر و انواع وسایل مختلف به گردن
4. داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

12. موارد خلاف ضوابط دانشگاه در خصوص پوشش خواهران

مصوب کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، 1387
چادر حجاب برتر است استفاده از حجاب برتر تأکید می گردد
1. استفاده از روسری یا کلاه.
2. کوتاه بودن مقنعه و شل بستن آن.
3. بیرون بودن موی سر.
4. تنگ و کوتاه بودن مانتو (بلندی مانتو باید تا زیر زانو باشد).
5. کوتاه بودن شلوار.
6. عدم رعایت سادگی مانتو، مقنعه، شلوار و استفاده از مدل های نامناسب.
7. استفاده از رنگ های روشن و جلف در مانتو، مقنعه، شلوار و کفش.
8. استفاده از هرگونه لوازم آرایشی.
(ضمناً پوشش چادر، مانتوهای تنگ و کوتاه و مقنعه کوتاه و نامناسب را توجیه نخواهد کرد رعایت ضوابط فوق الزامی است)

13. دستور العمل اجرایی نحوه ی رفتار و پوشش اسلامی در دانشگاه آزاد اراک (6)

با توجه به تصمیم شورای محترم فرهنگی دانشگاه و در راستای صیانت از حریم علم و دانش و تکریم اکثریت دانشجویان طرح برخورد با عده کمی از افرادی که شئونات دانشجویی و محیط علمی را رعایت نمی کنند اجرا می شود.

الگوهای رفتاری برای برادران و خواهران

1. رعایت شئون اسلامی و دانشجویی در رفتار و گفتار
2. پرهیز از اختلاط بی مورد خواهران با برادران در دانشگاه
3. پرهیز از وسایل، اشیاء پوشاک و زیورآلات که مغایر با شئونات اسلامی و اجتماعی بوده و به عنوان ترویج فرهنگ مبتذل غرب محسوب می شود.
4. پرهیز از هرگونه آرایش
5. همراه داشتن کارت دانشجویی
6. پخش هرگونه موسیقی از گوشی تلفن همراه در محوطه دانشگاه بخصوص در دانشکده ها ممنوع می باشد.
7. استعمال دخانیات در دانشگاه ممنوع می باشد.

الگوهای پوشش برادران

1. عدم آرایش موی سر و محاسن با سبک های غیر متعارف و زننده
2. از پو شیدن لباس های تنگ و بدن نما پرهیز شود.
3. آستین لباس بایستی تا آرنج فرد را پوشش دهد.
رعایت موارد فوق حداقل ضوابط ورود به دانشگاه می باشد.

توجه:

این اطلاعیه به معنی تذکر کتبی می باشد و در صورت عدم رعایت آن از سوی دانشجویان توسط عوامل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه که در تمامی قسمت های حضور فعال دارند شناسایی و موارد تخلف در این ستاد و کمیته انضباطی رسیدگی خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. در سال 1386، این اعلام در ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شاهرود نصب شده بوده است: «بدینوسیله به اطلاع کلیه خواهران و برادران دانشجو می رساند حفظ شئونات اسلامی ضوابط اسلامی ضوابط پوشش کامل اعلام تا مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد شایسته است مفاد ذیل را دقیقاً رعایت نمایند. الف- مانتو شلوار مدل ساده. گشاد و بلند از پارچه ضخیم و از یکرنگ ب- مانتو شلوار مورد استفاده از رنگ های سنگین انتخاب گردد سرمه ای، قهوه ای، طوسی و مشکی ج- از مقنعه جلو بسته ساده یکرنگ و بدون هرگونه تزیین استفاده شود. د- کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی مناسب جهت محل کار با رنگ های مناسب هـ - جوراب بلند با رنگ های سنگین.
عدم استفاده از زیورآلاتی که در شأن خانم های دانشجو نیست.
2. مرجع و تاریخ تصویب نامعلوم است. نگاه کنید به:
www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1065.
3. مرجع تصویب نامعلوم است.
4. این دستور العمل هم زمان در چندین دانشگاه دیگر نیز به دانشجویان ابلاغ شده است.
5. در برخی از دانشگاه ها به تناسب فضای دانشگاهی مواردی به این مصوبه اضافه شده یا تغییراتی در آن داده شده است. مثلاً اینکه همراه داشتن لوازم آرایشی یا استعمال سیگار برای خواهران یا پوشیدن صندل، دمپایی و امثال آن برای برادران ممنوع است.
6. مرجع و تاریخ دقیق تصویب نامعلوم است. نگاه کنید به:
www.salam-democrat.com/spip.php?article4267

منبع مقاله :
صدر، شادی؛ (1389)، مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری اسلامی ایران، تهران: کتاب نیلی، چاپ اول ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.