بازسازي مصادر رجالي شيعه

در جايي ديگر از همين مجموعه مقالات، (1) و (2) از ضرورت بازسازي متون، سخن به ميان آمد و در حوزه‌ي ميراث شيعي به سه عرصه اشاره گرديد: مکتوبات حديثي ائمه (عليهم السلام)، اصول اربعمئة و مصادر
سه‌شنبه، 2 خرداد 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
بازسازي مصادر رجالي شيعه
بازسازي مصادر رجالي شيعه

نويسنده: مهدي مهريزي

 
در جايي ديگر از همين مجموعه مقالات، (1) و (2) از ضرورت بازسازي متون، سخن به ميان آمد و در حوزه‌ي ميراث شيعي به سه عرصه اشاره گرديد: مکتوبات حديثي ائمه (عليهم السلام)، اصول اربعمئة و مصادر اوليه‌ي رجال.
در آغاز آن مقاله، به اجمال گفته شد که عمده‌ي آثار بر جاي مانده‌ي رجال شيعه، از قرن پنجم به بعد نگاشته شده‌اند و از قرن اول تا پنجم، جز نوشته‌هايي ‌اندک چون رجال البرقي و رجال اين عقدة (در ضمن رجال الطوسي) در دست نيست. نيز در آن جا ياد شد که آية الله خويي، نوشته‌هاي رجالي شيعه در اين عصر را بيش از يکصد عنوان دانسته است. (3)
تتبع و بررسي فهارس (فهرست نامه‌هاي) قدما و متأخران، نشان از اين دارد که اين ادعا صادق است و تأليفات رجالي شيعه، بيش از يکصد عنوان است. در اين نوشتار برآنيم تا نخست، فهرستوار، اين آثار را به ترتيب زماني معرفي کنيم و آن گاه نشان دهيم کدام يک از اين آثار به دوره‌هاي بعد رسيده و عالمان رجال از آن استفاده کرده‌اند تا زمينه‌ي بازسازي آنها فراهم آيد. از اين رو، اين نوشتار در دو بخش ارائه مي‌گردد:

يک. فهرست مصادر اوليه‌ي رجال شيعه

پيش از ذکر عناوين کتب رجالي شعيه، ذکر چند نکته ضروري است:
يکم. کتاب‌هايي که در قرون اوليه نگاشته شده‌اند، به شش موضوع پرداخته‌اند: 1. معرفة الصحابة، 2. معرفة الرجال و الرواة، 3. المثالب و المناقب (الجرح و التعديل)، 4. الفهرست، 5. الأسماء و الکُني و الألقاب، 6. الطبقات.
دوم. روشن است که دانش رجال و راوي شناسي يا جرح و تعديل، با دانش‌هاي ديگري چون تاريخ، تراجم و انساب، ارتباط وثيق و نزديک دارد و هر يک از اين سه دانش، براي مباحث رجالي مفيدند؛ ليکن نمي بايد آنها را با دانش رجال، خلط کرد و نوشته‌هاي آن حوزه‌ها را به عنوان آثار رجالي برشمرد. از اين رو، در اين فهرست، از ذکر چنين کتبي خودداري شده است؛ گرچه برخي از مؤلفان، چنين آثاري را در زمره‌ي مصادر رجالي برشمرده‌اند. (4)
سوم. برخي محققان و نويسندگان، پيش از اين، تلاش کرده‌اند تا به معرفي اين آثار بپردازند و رنج‌هاي بسيار بر خود همراه ساخته‌اند که به تعدادي از آنها اشاره مي‌گردد:
الف. بهجة الآمال، ملاعلي علياري تبريزي (م 1327 ق) (ج 1، ص 36-44).
در اين اثر، از 42 نفر صاحب تأليف نام برده شده است که برخي از آنان در دوره‌هاي اوليه مي‌زيسته‌اند.
ب. مقباس الهداية، علامه عبدالله مامقاني (1290-1351 ق) (ج 4، ص 11-94).
در اين نوشته، از هشتاد نفر ياد شده که در رجال و درايه، خبره بوده‌اند،
گرچه صاحب تأليف نبوده‌اند. البته اين فهرست، از دوره‌هاي اوليه تا عصر نويسنده را در بر مي‌گيرد.
ج. توضيح المقال، ملاعلي کني (ص 286-303).
در اين کتاب، شصت نفر از اساتيد دانش رجال درگذشته و حال، معرفي شده‌اند.
د. مصفي المقال في مصنفي علم الرجال، شيخ آقابزرگ تهراني.
در اين اثر نيز آثار بسياري بر اساس نظم الفبايي معرفي شده‌اند.
هـ. الذريعة إلي تصانيف الشيعة (ج 10، ص 80-161).
در اين جلد، بيش از يکصد و چهل اثر، معرفي شده است.
و. تاريخ علم الرجال، حسين راضي عبدالله.
در اين اثر، در محدوده‌ي قرن يکم تا پنجم، از 81 نفر نام برده شده که صاحب بيش از يکصد اثر بوده‌اند.
ز. مأخذشناسي علم رجال، رسول طلاييان. اين تحقيق، در «مرکز تحقيقات دار الحديث» به انجام رسيده و بيش از ششصد کتاب و مقاله در آن معرفي شده که در آستانه‌ي نشر است. اين اثر، نسبت به آثار گذشته، جامع تر و دقيق تر است، بويژه که ترتيب زماني در آن ملحوظ است.
بجز اينها نويسندگان ديگري نيز به طور موجز به اين موضوع پرداخته‌اند. (5)
فهرستي که در اين جا ارائه مي‌گردد، با استفاده از همه‌ي اين آثار و نيز تتبع در کتب فهرست (چون فهرست نجاشي، فهرست شيخ طوسي و. . . ) انجام گرفته است و با رعايت معيار ياد شده در بند دوم، تنظيم شده است.
چهارم. براساس آنچه ياد شد، آثار رجالي شيعه که در فهارس از آنها ياد شده، به اواخر قرن دوم به بعد و عمدتاً به قرن سوم و چهارم برمي گردد.
پنجم. در اين فهرست، از مصادري ياد شده که شيعيان نوشته‌اند و يا اهل سنت در مورد راويان شيعي به رشته‌ي تحرير درآورده‌اند. از اين رو، آثار افرادي مانند يعقوب بن شبيه نيز معرفي شده است.
ششم. اين فهرست، شامل اسامي نويسندگان کتب رجالي و آثار آنها تا نيمه‌ي اول قرن پنجم، يعني سال وفات نجاشي (450 ق) مي‌شود.
اينک، فهرست:
احمد اهوازي (ق 2)
1. کتاب المثالب (6)
محمد بن خالد بَرقي (زنده در 183 ق)
2. کتاب الرجال في ذکر من روي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) (7)
عبدالله بن جبله‌ي کناني (م 219 ق)
3. کتاب الرجال (8)
حسن بن علي بن فضال (م 224 ق)
4. کتاب الرجال (9)
حسن بن محبوب (149. 224 ق)
5. رجال ابن محبوب (10)
6. المشيخة (11)
7. معرفة رواة الأخبار (12)
يعقوب بن شيبه (اهل سنت) (180-262 ق)
8. تسمية من روي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) من أصحابه (13)
ابوزُرعه‌ي رازي (200-264 ق)
9. ذکر من روي عن جعفر بن محمد من التابعين (14)
احمد بن محمد بن خالد بَرقي (م 274 يا 280 ق)
10. کتاب الرجال (15)
11. کتاب طبقات الرجال (16) (چاپ شده)
محمد بن احمد بن يحيي اشعري قمي (م 280 ق)
12. مناقب الرجال (17)
احمد بن علي بن محمد علوي عقيقي (م 280 ق)
13. کتاب تاريخ الرجال (18)
عبدالرحمان مَروزي (م 283 ق)
14. الجرح و التعديل (19)
احمد بن داوود جُرجاني (زنده قبل از 298 ق)
15. معرفة الرجال (20)
علي بن حکم نخعي انباري (ق 3)
16. رجال الشيعة (21)
ابوعبدالله ابن حَجاج (ق 3)
17. من روي الحديث من آل أعيَن (22)
علي بن حسن بن علي بن فضال (206-ق 3)
18. کتاب الرجال (23)
علي بن مهزيار اهوازي (ق 3)
19. کتاب المثالب (24)
نصر بن صباح بلخي (ق 3)
20. معرفة الناقلين (25)
جعفري بن عبدالله کاهلي (ق 3)
21. النوادر عن الرجال (26)
محمد بن عبدالله بن مهران (ق 3)
22. الممدوحين و المذمومين (27)
عيسي بن مهران مستعطف (ق 3)
23. کتاب المحدّثين (28)
محمد بن عيسي بن عبيد يقطين (ق 3)
24. کتاب الرجال (29)
سعد بن عبدالله اشعري قمي (م 299 يا 301 ق)
25. طبقات الشيعة (30)
26. مثالب رواة الحديث (31)
27. مناقب رواة الحديث (32)
حميد بن زياد دهقان کوفي (م 310)
28. الفهرست (33)
29. کتاب الرجال (34)
30. من روي عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) (35)
احمد بن سهل بلخي (234-322 ق)
31. رجال أبي زيد البلخي (الأسماء و الکني و الألقاب) (36)
محمد بن ابي ثلج (238-322 ق)
32. أخبار النساء الممدوحات (37)
محمد بن يعقوب کليني (م 329 ق)
33. کتاب الرجال (38)
محمد بن يحيي صولي شطرنجي (زنده در 330 ق)
34. رجال أبي بکر محمد بن يحيي بن عباس الصولي الشطرنجي (39)
عبدالعزيز بن يحيي جَلودي (م 332 ق)
35. من روي عن علي (عليه السلام) من الصحابة (40)
36. کتاب أخبار المحدثين (41)
احمد بن محمد هَمداني کوفي (ابن عُقده) (249-333 ق)
37. کتاب التاريخ و ذکر من روي الحديث (42)
38. کتاب الرجال (43)
39. الشيعة من أصحاب الحديث (44)
40. من روي عن الحسن (عليه السلام) و الحسين (عليه السلام) (45)
41. من روي عن زيد به علي بن الحسين (عليه السلام) (46)
42. من روي عن علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين (عليه السلام) (47)
43. من روي عن علي بن الحسين (عليه السلام) (48)
44. من روي عن علي (عليه السلام): أنه قسيم النار و الجنة (49)
45. من روي عن فاطمة (عليهاالسلام) من أولادها (50)
46. من روي عن محمد بن علي بن جعفر الباقر (عليه السلام) (51)
محمد بن حسن بن احمد بن وليد (م 343 ق)
47. الفهرست (52)
حسين بن حمدان خصيبي جنبلاني (م 358 يا 346 ق)
48. رجال الحسين بن حمدان (53)
ابوعلي احمد بن محمد کوفي (م 346 ق)
49. الممدوحين و المذمومين (54)
علي بن حسين مسعودي (م 346 ق)
50. فهرست المسعودي (55)
علي بن محمد بن زبير قرشي کوفي (254-348 ق)
51. کتاب في تراجم الرجال (56)
احمد بن محمد دُؤل قمي (م 350 ق)
52. کتاب الطبقات (57)
محمد بن عمر تميمي جعابي (284-355 ق)
53. الشيعة من أصحاب الحديث و طبقاتهم (58)
54. کتاب أخبار بغداد و طبقات أصحاب الحديث (59)
55. کتاب طرق من روي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) (60)
56. من روي حديث غدير خم (61)
57. من حدث هو و أبوه عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) (62)
58. من روي الحديث من بني‌هاشم و مواليهم (63)
59. من روي مؤاخاة النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) لأميرالمؤمنين (عليه السلام) (64)
60. الموالي الأشراف و طبقاتهم (65)
عبيدالله بن أبي زيد انباري (م 356 ق)
61. کتاب طرق حديث: أنت من بمنزلة‌هارون من موسي (66)
62. کتاب طرق حديث الراية (67)
63. کتاب طرق حديث الطائر (68)
64. کتاب طرق [حديث] قسيم النار (69)
مظفر بن محمد بن احمد بلخي خراساني (م 367 ق)
65. خصال الکمال و بعض ما روي في مناقب الرجال (70)
محمد بن احمد بن داوود قمي (م 368 ق)
66. الممدوحين و المذمومين (71)
ابوغالب احمد بن محمد بن محمد زُراري (285-368 ق)
67. رسالة أبي غالب الزراري (72) (چاپ شده)
جعفر بن محمد بن قولويه (م 369 ق)
68. رجال ابن قولويه (73)
محمد بن عمران مرزباني (297-378 ق)
69. رجال محمد بن عمران بن موسي المرزباني (74)
ابوجعفر محمد بن علي ابن بابويه قمي (صدوق) (م 381 ق)
70. ذکر من لقيه من أصحاب الحديث و عن کل واحد منهم حديث (75)
71. الرجال المختارين من أصحاب النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) (76)
72. فهرست ابن بابويه (77)
73. المصابيح (78)
74. المعرفة برجال البرقي (79)
75. المشيخة (80)
حمزة بن قاسم علوي عباسي (م 385 ق)
76. من روي عن جعفر بن محمد (عليه السلام) من الرجال (81)
ابوالمفضل محمد بن عبدالله شيباني (م 387 ق)
77. رجال أبي المفضل الشيباني (82)
78. من روي حديث غدير خم (83)
79. من روي عن زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) (84)
احمد بن محمد بن جُندي جراح (305 يا 307-390 ق)
80. الرواة و الفلح (85)
عبدالعزيز بن يحيي جلودي (م 397 ق)
81. کتاب المحدثين (86)
هبة الله بن احمد کاتب (زنده در 400 ق)
82. رجال ابن البرنية (87)
محمد بن جرير آملي طبري (ق 4)
83. الرواة عن أهل البيت (عليه السلام) (88)
حسين بن حسن بن بابويه (ق 4)
84. الفهرست (89)
ابوجعفر محمد بن جعفر بن احمد بن بُطه‌ي قمي (ق 4)
85. فهرست ابن بُطة (90)
احمد بن حسين بن عبدالملک اَزدي کوفي (ق 4)
86. مبوّب کتاب مشيخة (91)
اَبان بن محمّد بجلي (ق 4)
87. النادر عن الرجال (92)
علي بن محمّد بن جعفر حدّاد عسکري (ق 4)
88. رجال ابن ريدويه (93)
89. من روي من نساء آل أبي طالب (94)
عبدالله بن جعفر حميري (ق 4)
90. الفهرست (95)
محمد بن وهبان دُبيلي (ق 4)
91. من روي عن علي أميرالمؤمنين (عليه السلام) (96)
احمد بن عبدالله دُوري وراق (ق 4)
92. طرق من روي رد الشمس (97)
علي بن حسن بن علي بن فضال ربعي فياض (ق 4)
93. کتاب الرجال (98)
عبدالعزيز بن اسحاق زيدي بقال (ق 4)
94. طبقات الشيعة (99)
حيدر بن محمد بن نعيم سمرقندي (ق 4)
95. رجال أبي أحمد حيدر (100)
علي بن احمد بن علي بن محمد عقيقي (ق 4)
96. رجال العقيقي (101)
محمد بن مسعود عياشي (ق 4)
97. معرفة الناقلين (102)
جبرئيل بن احمد فاريابي (ق 4)
98. رجال أبي محمد جبرئيل (103)
محمد بن عمر بن عبدالعزيز کَشي (ق 4)
99. رجال الکشي (104)
محمد بن حسن مُحاربي (ق 4)
100. کتاب الرجال (105)
ابوعلي احمد بن محمد بن احمد جرجاني (ق 4)
101. ذکر من روي من طرق أصحاب الحديث أن المهدي (عليه السلام) من ولد الحسين (عليه السلام) (106)
احمد بن نصر بن سعد (ق 4)
102. کتاب الرجال (107)
ابونصر رَيان (ق 4)
103. فهرست کتب عدوي (108)
احمد بن محمد جوهري بغدادي (م 401 ق)
104. الاشتمال في معرفة الرجال (109)
105. ذکر من روي الحديث من بني ناشدة (110)
احمد بن حسين عبيدالله غضايري (5 ق)
106. فهرست الأصول (111)
107. فهرست المصنّفات (112)
108. کتاب طرق خبر الولاية (113)
109. کتاب الممدوحين (114)
110. کتاب المذمومين (115)
111. تکملة رسالة أبي غالب الزراري (116)
احمد بن علي بن عباس بن نوح سيرافي (م ح 420 ق)
112. الزيادات علي ابن العباس بن سعيد في رجال جعفر بن محمد (عليه السلام) (117)
113. المصابيح في ذکر من روي عن الأئمة لکل امام (118)
احمد بن عبدالواحد بن عبدون بزاز (م 423 ق)
114. رجال ابن عبدون (119)
115. الفهرست (120)
علي بن حسين علم الهدي (355-436 ق)
116. رجال السيد علم الهدي (121)
محمد بن علي کراجکي (م 449 ق)
117. فهرست الکراجکي (122)

دو. بازسازي مصادر برجاي مانده

برحسب فهرست ارائه شده، تعداد 117 عنوان کتاب از 74 نويسنده، طي قرن‌هاي دوم، سوم، چهارم و نيمه اول قرن پنجم شناسايي شد. از اين تعداد، دو عنوان مربوط به قرن دوم، 25 عنوان مربوط به قرن سوم، 78 عنوان مربوط به قرن چهارم و دوازده عنوان مربوط به قرن پنجم هجري است.
از اين تعداد، تنها رجال البرقي و رجال ابن الغضائري (بازسازي شده)، رسالة أبي غالب الزراري (بازسازي شده) و گزيده‌ي رجال الکشي و فهرست ابن بابويه، اکنون به چاپ رسيده و در دسترس است. جز اينها اثري ديگر، نه براساس نسخه‌هاي اصل و نه به صورت بازسازي شده، تاکنون نشر نيافته است.
آنچه در بخش دوم اين نوشتار ارائه مي‌گردد، اين است که تعداد هجده عنوان را تا کنون شناسايي کرده ايم که در دست نويسندگان بعدي بوده و آنان، بدان مراجعه داشته و از آن نقل کرده‌اند. در اين جا گزارشي اجمالي از اين عناوين هجده گانه عرضه مي‌گردد. پيش از آن، يادآوري چند نکته لازم است:
الف. اين جستجو تنها در اختيار معرفة الرجال، رجال البرقي، رجال النجاشي، رجال الطوسي، الفهرست شيخ طوسي، رجال العلامة الحلي، رجال ابن داوود و معالم العلماء صورت گرفته است. از اين جهت، گزارش نهايي و قطعي نيست؛ بلکه مي‌بايد مصادر و منابع رجالي اهل سنت و نيز ديگر آثار رجالي شيعه و همچنين کتاب‌هاي تاريخي کهن، مورد جستجو و تتبّع قرار گيرند.
ب. در اين گزارش، تنها به ذکر نشاني و شماره‌ها اکتفا مي‌گردد و از آوردن همه‌ي منقولات، صرف نشر مي‌شود.
ج. اين عناوين، بر حسب تاريخ وفات مؤلفان آنها ترتيب يافته است.
د. از آن رو که در بخش نخست، مرجع و منبع اين عناوين گزارش شد، ديگر تکرار نمي گردد.

اينک. مصادر بر جاي مانده:

1. ذکر من روي عن جعفر بن محمد من التابعين، ابوزُرعه رازي (200-264 ق)
نجاشي در شرح حال اَبان بن تَغلب بن رباح مي‌نويسد:
و ذکره أبو زُرعة في کتابه «ذکر من روي عن جعفر بن محمد (عليه السلام) من التابعين و من قاربهم» فقال أبان بن تغلب: [و] روي عن أنس بن مالک (123)
2. معرفة الناقلين، نصر بن صباح بلخي (ق 3)
در رجال الکشي در 58 مورد، بلاواسطه از نصر بن صباح نقل شده است (ش 8، 42، 44، 125، 344، 346، 347، 363، 373، 469، 471، 505، 507، 508، 584، 592، 597، 619، 626، 665، 684، 748، 766، 768، 804، 830، 839، 896، 927، 989، 995، 998، 999، 1001، 1002، 1021، 1030، 1032، 1034، 1043، 1046، 1066، 1069، 1072، 1078، 1082، 1095، 1103، 1117، 1119، 1124، 1125، 1128، 1137، 1140 و 1146). (124)
گرچه صورت ظاهر نقل‌ها با نقل شفاهي نيز سازگار است، ولي به احتمال قوي از کتاب نقل کرده است، چنان که تأمل در موارد منقول، اين را روشن مي‌سازد؛ علاوه بر آن که در برخي موارد تصريح دارد، مانند «ذکر نصر بن صباح» در شرح حال عثمان بن عيسي (ش 1117).
علامه‌ي حلي در الرجال خويش، در دو مورد، از نصر بن صباح نقل مي‌کند (ش 662 و 1641). (125) شماره دوم، همانند نقل کشي است و شماره اول با آن تفاوت دارد و محتمل است که کتاب نصر بن صباح به دست علامه نيز رسيده باشد.
3. طبقات الشيعة، مثالب رواة الحديث و مناقب رواة الحديث، سعد بن عبدالله اشعري (م 299 يا 301 ق)
برقي در هفت مورد از کتاب سعد بن عبدالله نقل کرده و مشخص نساخته است از کدام يک از اين سه کتاب است (ش 573، 873، 880، 883، 884، 1197 و 1445). (126)
نجاشي يک مورد از کتاب الطبقات وي نقل کرده است:
ابوکَهس، کوفي، عربي، له کتاب ذکره سعد بن عبدالله في الطبقات. (127)
در رجال الطوسي نيز در دو مورد از او نقل شده و به هيچ يک از کتاب‌هاي او اشاره نشده است (ش 598 و 5195). (128)
4. الفهرست، حميد بن زياد دهقان کوفي (م 310 ق)
نجاشي در دو مورد از الفهرست وي نقل کرده است:
- در شرح حال عبيدالله بن احمد نَهِيک:
و قال حميد بن زياد في فهرسته: سمعت من عبيدالله کتاب المناسک و کتاب الحج و کتاب فضائل الحج و کتاب الثلاث و الأربع و کتاب المثالب. (129)
- در شرح حال علي بن ابي صالح:
و قال حميد في فهرسته: سمعن من کتباً عمدة، منها کتاب ثواب «إنا أنزلناه». کتاب الأظله، کتاب البداء المشية، کتاب الثلاث و الأربع، کتاب الجنة و النار، کتاب النوادر، کتاب الملاحم. (130)
5. کتاب ابن عُقده (249-333 ق)
شيخ طوسي در کتاب الرجال، در دو مورد از ابن عقده نقل کرده و به نام کتاب او اشاره ندارد (ش 388 و 395 در «أصحاب النبي»).
علامه حلي در کتاب الرجال، در 25 مورد از ابن عقده نقل کرده است (ش 31، 213، 287، 320، 321، 328، 333، 346، 348، 354، 377، 386، 765، 982، 983، 984، 985، 986، 1007، 1037، 1299، 1332، 1337، 1366، 1367).
6. الفهرست، محمد بن محمد بن حسن بن وليد (م 343 ق)
نجاشي در يک مورد، در شرح حال اسماعيل بن جابر جُعفي از آن نقل کرده است:
له کتاب ذکره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسته. (131)
7. من حدث هو و أبوه عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم)، محمد بن عمر تميمي جعابي (284-355 ق) ابن حجر، در شرح حال عبدالله بن ابي سفيان، از اين کتاب نقل مي‌کند:
و ذکره الجعايي في کتاب: من حدث هو و أبوه عن النبي. (132)
8. کتاب الممدوحين و المذمومين، محمد بن احمد بن داوود قمي (م 368 ق)
ابن عضايري در تکملة رسالة أبي غالب از آن نقل کرده است:
و وجدت بخط أبي الحسن، محمد بن أحمد بن داوود القمي (رحمةالله) قال حدثنا أبو علي محمد بن علي بن حمام، قال: حدثني علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بکير بن أعين، المعروف بالزراري: إن بني أعين کانوا عشره. (133)
9. رجال ابن قولويه (م 369 ق)
شيخ طوسي در الرجال خود از آن نقل کرده است:
و ذکره ابن قولويه أنه قرابة الصفار و سعد بن عبدالله و هو أقدم منهما لأنه روي عن الحسين بن سعيد، و هما لم يرويا عنه. (134)
10. الفهرست، محمد بن علي بن بابويه قمي (شيخ صدوق) (م 381 ق)
شيخ طوسي در الفهرست از آن نقل مي‌کند. او در شرح حال زيد زرّاد و زيد نَرسي مي‌گويد:
زيد النرسي و زيد الزرّاد لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و قال في فهرسته: «لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و کان يقول هما موضوعان». (135)
همچنين در کتاب الرجال، در دو مورد از ابن بابويه با تعبير: «ذکر ذلک ابن بابويه» (136)
و «ضعفه ابن بابويه» (137) نقل کرده است که به احتمال قوي از همان فهرست باشد.
در رجال العلامة هم در يک مورد، چنين نقل شده است:
قال أبوجعفر ابن بابويه: اسم أبي الخطاب زيد. (138)
11. جبرئيل بن احمد فاريابي (ق 4).
در کتاب رجال الکشي در موارد بسيار از وي نقل شده است (ش 589، 713، 741، 831، 838، 862، 863، 933، 991، 995، 1003، 1004، 1005، 1006، 1090، 1093 و 1099).
12. الفهرست، حسين بن حسن بن بابويه (ق 4)
نجاشي در شرح حال ربعي بن عبدالله از الفهرست وي نقل مي‌کند:
ذکر أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن بابويه کتاب الراهب و الراهبة رواية محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيي، عن جده الحسن بن راشد في فهرسته. (139)
13. رجال العقيقي، علي بن احمد بن علي بن محمّد عقيقي (ق 4)
ابن غضايري در تکملة رسالة أبي غالب از کتاب وي نقل مي‌کند:
و قال ابوالحسن علي بن أحمد العقيقي في کتاب الرجال، من بني أعين: عُبيد و الحسن و الحسين بنو زرارة بن أعين. . . (140)
و علامه در کتاب الرجال، چهارده مورد از وي نقل کرده است (ش 385، 427، 473، 478، 479، 712، 796، 1022، 1053، 1555، 1665، 1678، 1688، 1737).
14. کتاب الرجال، حسن بن علي بن فَضال (ق 4)
شيخ طوسي در کتاب الرجال، در دو مورد در شرح حال بشير (141) و بکر بن حبيب (142) با اين تعبير از آن نقل کرده است:
ذکره علي بن الحسن بن فَضّال.
و علامه در چهار مورد از وي نقل کرده است:
الف. در شرح حال حفص بن سالم:
و قال ابن فضال: إنه حفص بن يونس المخزومي. روي عن أبي عبدالله (عليه السلام): ثقة لا بأس به. (143)
ب. در شرح حال داوود بن فرقد:
قال ابن فضال: داوود ثقة ثقة. (144)
ج. در شرح حال علاء بن رزين:
قاله ابن فضال. (145)
د. در شرح حال علي بن ابي حمزه:
و قال ابوالحسن علي بن الحسن بن فضال: علي بن أبي حمزة کذاب. (146)
15. الفهرست، ابوجعفر محمد بن جعفر بن احمد بن بُطّه‌ي قمي (ق 4)
نجاشي اين فهرست را ديده و مي‌نويسد:
و في فهرست ما رواه غلط کثير. (147)
16. معرفة الناقلين، محمد بن مسعود عياشي (ق 4)
علامه در شرح حال عبدالله بن خِراش از وي نقل مي‌کند:
قال محمد بن مسعود: حدثني يوسف بن السخت، قال: سمعت أبا خراش يقول: ما صافحت ذمياً قط و لادخلت بيت ذمي قط، و لاشربت دواء ذمي قط و لا افتصدت و لا ترکت غسل يوم الجمعة قط، ولادخلت علي قاض قط و لا دخلت علي وال قط. (148)
17. احمد بن حسين بن عبيدالله (ابن غضايري) (م 411 ق)
چنان که در بخش اول آمد، ابن غضايري پنج اثر در حوزه مباحث رجال و فهارس به ثمر رسانده است. از اين ميان، استاد سيد محمدرضا جلالي، کتاب الضعفاء و تکملة رسالة أبي غالب الزراري را به طبع رسانده است؛ ليکن سه کتاب ديگر وي يعني فهرست الأصول، فهرست المصنفات و کتاب الممدوحين در دسترس نيست. آنچه در اين جا ارائه مي‌گردد، مربوط به اين سه کتاب خواهد بود.
در رجال النجاشي از الفهرست وي نقل شده است، بدون آن که اشاره شود از فهرست الأصول است يا از فهرست المصنفات:
الف. در شرح حال حسين بن محمد اَزدي:
له کتب. . . ذکر ذلک أحمد بن الحسين. (149)
ب. در شرح حال جعفر بن ايوب:
ذکر أحمد بن الحسين أن له کتاب الرد علي من زعم أن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) کان علي دين قومه قبل النبوة. (150)
ج. در شرح حال خالد بن يحيي:
ذکره أحمد بن الحسين و قال: رأيت له کتاباً في الإمامة کبيراً سماه کتاب المنهج. (151)
د. در شرح حال سهل بن زياد آدمي:
و قد کاتب أبا محمد العسکري. . . ذکر ذلک أحمد بن علي و أحمد بن الحسين. (152)
هـ. در شرح حال سماعة بن مهران:
و ذکر أحمد بن الحسين أنه وجد في بعضي الکتب أنه مات سنة خمس و أربعين و مئة. (153)
و. در شرح حال صالح ابومقاتل:
ذکره أحمد بن الحسين و قال: صنف کتاباً في الإمامة کبيراً حديثاً و کلاماً و سماه کتاب الاحتجاج.
ز. در شرح حال ابن شراخ:
ذکر أحمد بن الحسين أنه وقع إليه کتاب في الإمامة موقع عليه بخط الأصل: «کتاب ابن الشراخ في الامامة».
کتاب الممدوحين، بر حسب شواهد و قراين، به علامه حلي و ابن داوود رسيده است. علامه در شرح حال عمر بن ثابت مي‌نويسد:
ضعيف جِدّاً قاله ابن الغضائري.
سپس مي‌گويد:
و قال في کتابه الآخر: عمر بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الکوفي، طعنوا عليه من جهة و ليس عندي کما زعموا و هو ثقة. (154)
و ابن داوود در فصل «من قال النجاشي في کل منه ثقة ثقة مرتين»، پس از آن که نام تعدادي را ذکر مي‌کند، در پايان مي‌نويسد:
أقول: و قد ذکر ابن الغضائري في کتابه خمسة رجال زيادة علي ما قاله النجاشي کل منهم «ثقة ثقة» مرتين و هم علي بن حسان الواسطي، محمد بن قيس أبونصر الأسدي، محمد بن الحسن بن الوليد أبوجعفر، محمد بن محمد بن رباط، هشام بن سالم الجواليقي. (155)
و علامه محمد تقي شوشتري از اين مطلب، چنين برداشت کرده که کتاب الممدوحين به ابن داوود هم رسيده است. (156)
18. الزيادات علي ابن العباس، احمد بن علي بن عباس بن نوح سيراقي (م ح 420 ق) در رجال النجاشي، موارد بسياري از آن نقل شده است (ش 24، 122، 125، 131، 268، 270، 288، 295، 329، 334، 335، 344، 347، 348، 350، 372، 508، 510، 635، 657، 911 و 925).
در رجال العلامة نيز چند مورد از وي نقل شده است (ش 34، 51، 58، 64، 84، 86، 154 و 397).
و ابوداوود هم دو مرود از آن، نقل کرده است (ش 299 و 453).
19. الفهرست، احمد بن عبدالواحد بن عبدون بزّاز (م 423 ق)
شيخ طوسي در کتاب الفهرست، در شرح حال ابراهيم بن محمد ثقفي از آن نقل مي‌کند:
أخبرنا بجميع هذه الکتب أحمد بن عبدون. (157)
***
در پايان، تأکيد مي‌شود که اين جستجو کامل نيست و اميدواريم به زودي با تتبع کامل تر و با نقل موارد موجود از اين مجموعه‌ها در ضمن کتابي به اهل فضل، عرضه گردد. إن شاء الله!

پي‌نوشت‌ها:

1. اين مقاله، پيش از اين، در ميراث حديث شيعه (دفتر هفتم) منتشر شده است.
2. رجوع کنيد به مقاله‌ي «بازسازي متون مفقود».
3. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 41-42.
4. در کتاب تاريخ علم الرجال، نوشته‌ي شيخ حسين راضي عبدالله، به برخي آثار معرفي شده به عنوان کتب رجالي بر مي‌خوريم که از ذکر آنها خودداري شد، مانند: مقتل الحسن (عليه السلام)، مقتل حجر بن عدي و. . . (ص 26)، کتاب الأنبياء (ص 28)، نسب آل أبي طالب (ص 33) و من شهد صفين مع علي من الأنصار (ص 32) و. . .
5. کيهان فرهنگي، ش 37، ص 14: «سير رجال نويسي»، محمد جاودان؛ نور علم، ش 13، ص 168-169: «. . . »، سيد علي مير شريفي.
6. معالم العلماء، ص 12.
7. الفهرست، ابن النديم، ص 272؛ الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج 10، ص 100 و ج 22، ص 227.
8. رجال النجاشي، ص 216 (ش 563)؛ الفهرست، ص 300؛ الذريعة، ج 10، ص 84 و 127.
9. همان، ص 34 (ش 72)؛ الذريعة، ج 10، ص 165.
10. الذريعة، ج 10، ص 90.
11. الفهرست، ص 122 (ش 162)؛ الذريعة، ج 21، ص 69.
12. معالم العلماء، ص 33 (ش 182)؛ مصفي المقال في مصنفي علم الرجال، ص 128.
13. الفهرست، ص 509 (ش 810)؛ الذريعة، ج 10، ص 160.
14. الذريعة، ج 10، ص 37؛ رجال النجاشي، ص 7.
15. رجال النجاشي، ص 76 (ش 182).
16. همان جا؛ الفهرست، ص 51 (ش 65).
17. الفهرست، ص 408 (ش 623)؛ الذريعة، ج 22، ص 326 و ج 10، ص 142.
18. رجال النجاشي، ص 841 (ش 196)؛ الفهرست، ص 284 (ش 425)؛ الذريعة، ج 3، ص 253.
19. مستدرکات الذريعة، ص 252 (ش 1265)؛ الذريعة، ج 10، ص 84 و 125.
20. الذريعة، ج 21، ص 257.
21. لسان الميزان، ج 2، ص 188؛ الذريعة، ج 10، ص 135.
22. کشکول البحراني، ج 1، ص 184؛ رسالة أبي غالب الزراري، ص 127؛ الذريعة، ج 10، ص 108.
23. رجال النجاشي، ص 257 (ش 676؛ الفهرست، ص 72 (ش 392)؛ الذريعة، ج 10، ص 90.
24. رجال النجاشي، ص 253 (ش 664)؛ الفهرست، ص 265، (ش 379).
25. رجال النجاشي، ص 428، (ش 1149)؛ الذريعة، ج 21، ص 261 و ج 10، ص 156.
26. رجال النجاشي، ص 126 (ش 326)؛ مصفي المقال في مصنفي علم الرجال، ص 106؛ الذريعة، ج 21، ص 261.
27. رجال النجاشي، ص 350 (ش 942)؛ الذريعة، ج 22، ص 224 و ج 10، ص 145.
28. رجال النجاشي، ص 297 (ش 807)؛ الفهرست، 232 (ش 520)؛ مصفّي المقال، ص 345؛ الذريعة، ج 20، ص 147 و ج 10، ص 139.
29. رجال النجاشي، ص 333 (ش 896)؛ الذريعة، ج 10، ص 171.
30. رجال النجاشي، ص 436 (ش 1170)؛ الذريعة، ج 15، ص 151 و ج 10، ص 118.
31. رجال النجاشي، ص 177 (ش 467)؛ الذريعة، ج 19، ص 75.
32. رجال النجاشي، ص 177 (ش 467)؛ الذريعة، ج 22، ص 327.
33. رجال النجاشي، ص 232 و 257؛ مصفي المقال، ص 162.
34. رجال النجاشي، ص 132 (ش 339)؛ الذريعة، ج 3، ص 253 و ج 10، ص 114.
35. رجال النجاشي، ص 132 (ش 339)؛ الذريعة، ج 22، ص 227.
36. الذريعة، ج 10، ص 92.
37. رجال النجاشي، ص 381 (ش 1038).
38. رجال النجاشي، ص 377 (ش 1026)؛ الذريعة، ج 10، ص 103 و 141 و 148.
39. الذريعة، ج 10، ص 148.
40. رجال النجاشي، ص 240 (ش 640)؛ الذريعة، ج 22، ص 227 و ج 10، ص 105 و 125.
41. همان جا؛ الذريعة، ج 20، ص 147.
42. رجال النجاشي، ص 94 (ش 233)؛ الفهرست، ص 68 (ش 86)؛ الذريعة، ج 3، ص 223.
43. رجال النجاشي، ص 94 (ش 233)؛ الذريعة، ج 10، ص 86 و ج 22، ص 229.
44. رجال النجاشي، ص 94 (ش 233)؛ الذريعة، ج 14، ص 271.
45. رجال النجاشي، ص 94 (ش 233)؛ الفهرست، ص 68 (ش 86)؛ مصفّي المقال، ص 20.
46. رجال النجاشي، ص 94 (ش 233)؛ الذريعة، ج 2، ص 227.
47. همان جا.
48. رجال النجاشي، ص 94 (ش 233)؛ الذريعة، ج 2، ص 227.
49. همان جا.
50. الفهرست، ص 68 (ش 86)؛ الذريعة، ج 22، ص 227.
51. همان جا.
52. رجال النجاشي، ص 32 (ش 71)؛ الذريعة، ج 10، ص 143؛ مصفي المقال، ص 404.
53. الذريعة، ج 10، ص 112.
54. رجال النجاشي، ص 95 (ش 236)؛ الذريعة، ج 22، ص 224 و ج 10، ص 93.
55. رجال النجاشي، ص 254 (ش 665)؛ الذريعة، ج 16، ص 394 و ج 10، ص 134.
56. رجال الطوسي، ص 430، (ش 6179).
57. رجال النجاشي، ص 89 (ش 223).
58. همان، ص 394 (ش 1055)؛ الذريعة، ج 10، ص 103 و ج 15، ص 151 و ج 14، ص 271.
59. رجال النجاشي، ص 394 (ش 1055)؛ الذريعة، ج 1، ص 323.
60. رجال النجاشي، ص 394 (ش 1055)؛ الذريعة، ج 15، ص 163.
61. رجال النجاشي، ص 394 (ش 1055)؛ الذريعة، ج 22، ص 226.
62. مصفي المقال، ص 420.
63. رجال النجاشي، ص 396 (ش 1055)؛ الذريعة، ج 22، ص 226.
64. رجال النجاشي، ص 396 (ش 1055)؛ الذريعة، ج 22، ص 228 و ج 10، ص 37.
65. رجال النجاشي، ص 396 (ش 1055)؛ الفهرست، ص 424 (ش 656)؛ الذريعة، ج 23، ص 232.
66. رجال النجاشي، ص 232 (ش 617)؛ الذريعة، ج 15، ص 162.
67. رجال النجاشي، ص 232 (ش 617).
68. رجال النجاشي، ص 232 (ش 617)؛ الذريعة، ج 15، ص 162.
69. رجال النجاشي، ص 232 (ش 617)؛ الذريعة، ج 15، ص 163.
70. الذريعة، ج 7، ص 162 و ج 10، ص 151.
71. رجال النجاشي، ص 384، (ش 1045)؛ الفهرست، ص 395 (ش 604)؛ الذريعة، ج 10، ص 85 و ج 22، ص 226.
72. رجال النجاشي، ص 84 (ش 201)؛ الفهرست، ص 32، ش 84.
73. الفهرست، ص 109 (ش 141)؛ الذريعة، ج 10، ص 90 و ج 16، ص 375.
74. الذريعة، ج 10، ص 147.
75. رجال النجاشي، ص 389 (ش 1049)؛ الذريعة، ج 21، ص 72 و ج 10، ص 37.
76. رجال النجاشي، ص 389 (ش 1049)؛ الذريعة، ج 10، ص 83.
77. الفهرست، ص 201 (ش 299-300)؛ الذريعة، ج 16، ص 374.
78. رجال النجاشي، ص 389 (ش 1049)؛ الذريعة، ج 21، ص 80، ج 10، ص 146.
79. رجال النجاشي، ص 389 (ش 1049)؛ الذريعة، ج 21، ص 249.
80. الذريعة، ج 21، ص 72.
81. رجال النجاشي، ص 140 (ش 364)؛ الذريعة، ج 22، ص 227 و ج 10، ص 94 و 114.
82. الذريعة، ج 10، ص 94 و 145.
83. رجال النجاشي، ص 396 (ش 1059)؛ الذريعة، ج 22، ص 226.
84. رجال النجاشي، ص 396 (ش 1059)؛ الذريعة، ج 22، ص 227.
85. رجال النجاشي، ص 85 (ش 206)؛ الذريعة، ج 10، ص 84 و ج 11، ص 256.
86. رجال النجاشي، ص 240، (ش 460)؛ الذريعة، ج 20، ص 147.
87. الذريعة، ج 10، ص 83.
88. همان، ج 11، ص 256 و ج 10، ص 143.
89. رجال النجاشي، ص 167 (ش 441)؛ مجمع الرجال، ج 2، ص 271؛ الذريعة، ج 10، ص 112.
90. رجال النجاشي، ص 372 (ش 1019)؛ الذريعة، ج 16، ص 374 و ج 10، ص 143.
91. رجال النجاشي، ص 80 (ش 193)؛ الفهرست، ص 58 (ش 71)؛ رجال الطوسي، ص 415 (ش 6008)؛ الذريعة، ج 19، ص 57 و ج 10، ص 95.
92. رجال النجاشي، ص 94 (ش 11)؛ مصفّي المقال، ص 5؛ الذريعة، ج 24، ص 341 و ج 10، ص 82.
93. الذريعة، ج 10، ص 85.
94. رجال النجاشي، ص 262 (ش 686)؛ الذريعة، ج 22، ص 228.
95. الفهرست، ص 294 (ش 440)، مصفّي المقال، ص 247.
96. رجال النجاشي، ص 396 (ش 1060)، الذريعة، ج 22، ص 227 و ج 10، ص 148.
97. رجال النجاشي، ص 85 (ش 205)؛ الذريعة، ج 15، ص 163.
98. رجال النجاشي، ص 257 (ش 676)؛ الفهرست، ص 272 (ش 392).
99. الفهرست، ص 341 (ش 537)؛ معالم العلماء، ص 81 (ش 548)؛ الذريعة، ج 10، ص 125 و ج 15، ص 151.
100. الذريعة، ج 10، ص 107 و 114.
101. الفهرست، ص 284 (ش 425)؛ الذريعة، ج 10، ص 131.
102. رجال النجاشي، ص 350 (ش 944)؛ الفهرست، ص 396 (ش 605)، الذريعة، ج 10، ص 96 و 139 و 147 و ج 21، ص 261.
103. الذريعة، ج 10، ص 103.
104. رجال النجاشي، ص 372 (ش 1018)؛ الفهرست، ص 403 (ش 615)؛ معالم العلماء، ص 101، (ش 679)؛ مصفي المقال، ص 277؛ الذريعة، ج 10، ص 141 و 147 و ج 21، ص 261.
105. رجال النجاشي، ص 350 (ش 943)؛ الذريعة، ج 10، ص 142.
106. همان، ص 86 (ش 208)؛ الذريعة، ج 10، ص 37 و 92.
107. إقبال الأعمال، ج 3، ص 86؛ الذريعة، ج 10، ص 92.
108. رجال النجاشي، ص 265 (ش 89)؛ الذريعة، ج 10، ص 94.
109. رجال النجاشي، ص 85 (ش 207)؛ الفهرست، ص 78 (ش 99)؛ الذريعة، ج 10، ص 87 و ج 13، ص 13 و ج 2، ص 101.
110. رجال النجاشي، ص 85 (ش 207)؛ الفهرست، ص 78 (ش 99)؛ الذريعة، ج 10، ص 36.
111. الفهرست، ص 2.
112. همان جا.
113. رجال النجاشي، ص 269، (ش 706).
114. قاموس الرجال، ج 1، ص 441-442؛ تاريخ علم الرجال، ص 105-107.
115. همان جا.
116. رسالة أبي غالب الزراري، ص 96-99.
117. رجال النجاشي، ص 86 (ش 209)؛ الفهرست، ص 86 (ش 117)؛ الذريعة، ج 12، ص 76.
118. رجال النجاشي، ص 86 (ش 209)؛ الذريعة، ج 21، ص 78.
119. الذريعة، ج 10، ص 86.
120. الفهرست، ص 13 (ش 7)؛ مصفي المقال، ص 19، الذريعة، ج 10، ص 84 و 86.
121. الذريعة، ج 10، ص 133.
122. همان، ج 16، ص 393.
123. رجال النجاشي، ص 10.
124. بر اساس نسخه‌ي چاپ دانشگاه فردوسي مشهد، تصحيح آقاي سيد حسن مصطفوي.
125. براساس نسخه‌ي چاپ نشر الفقاهه، تحقيق آقاي جواد قيّومي اصفهاني.
126. بر اساس نسخه‌ي چاپ نشر القيوم، تصحيح آقاي جواد قيّومي اصفهاني.
127. رجال النجاشي، ص 436 (ش 1170).
128. براساس نسخه‌ي چاپ انتشارات جامعه‌ي مدرسين، تصحيح آقاي جواد قيّومي اصفهاني.
129. رجال النجاشي، ص 232 (ش 615).
130. همان، ص 257 (ش 675).
131. همان، ص 33 (ش 71).
132. الاصابة في تمييز الصحابة، بيروت: دارالکتب العلمية، 1415 / 1995 م، ج 4، ص 102 (ش 4742).
133. رسالة أبي غالب الزراري، ص 190 (ش 4).
134. رجال الطوسي، ص 399 (ش 5843).
135. الفهرست، ص 71 (ش 289 و 290).
136. رجال الطوسي، ص 412 (ش 5974).
137. همان، ص 424 (ش 6110).
138. رجال العلّامة، ص 392 (ش 1581).
139. رجال النجاشي، ص 167 (ش 441).
140. رسالة أبي غالب الزراري، ص 192 (ش 5).
141. رجال الطوسي، ص 127 (ش 1281).
142. همان، ش 1288.
143. رجال العلّامة، ص 127 (ش 333).
144. همان، ص 141 (ش 389).
145. همان، ص 217 (ش 714).
146. همان، ص 362 (ش 1426).
147. رجال النجاشي، ص 373 (ش 1019).
148. رجال العلّامة، ص 199 (ش 618).
149. رجال النجاشي، ص 66 (ش 154).
150. همان، ص 121 (ش 310).
151. همان، ص 151 (ش 395).
152. همان، ص 185 (ش 490).
153. رجال النجاشي، ص 193 (ش 517).
154. رجال العلّامة، ص 377 (ش 1510).
155. رجال ابن داود، ص 383 و 384 (چاپ انتشارات دانشگاه تهران).
156. قاموس الرجال، ج 1، ص 441-442.
157. الفهرست، ص 6 (ش 7).

منبع مقاله :
مهريزي، مهدي؛ (1381)، حديث پژوهي (جلد اول)، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث، چاپ دوم.
 


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.