احکام روزه قضا همه مراجع

روزه قضا همانند دیگر دستورات دین دارای احکام خاصی است و همچنین روزه قضا بر کسی واجب می شود که در ماه مبارک رمضان به واسطه عذری نتوانسته روزه خود را انجام دهد، چنانچه بعد از ماه رمضان عذرش برطرف شد باید...
جمعه، 9 مهر 1400
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: زینب علی پور
موارد بیشتر برای شما
احکام روزه قضا همه مراجع

روزه از جمله دستورات اسلام است که در قرآن به واضح در مورد آن سخن گفته شده، فرمان انجام روزه در سوره بقره آیات بین ۱۸۳ تا ۱۸۵ و آیه ۱۸۷ آمده است. همچنین در سوره نسا آیا ۹۲ و سوره مائده آیه ۸۹ و ۹۵و در سوره مجادله آیه ۴ انجام روزه را کفاره برخی از گناهان می دانند، یا در سوره بقره آیه ۱۹۶ روزه گرفتن را جایگزینی برای برخی از آداب و مراسم حج ذکر کرده اند؛ همه این آیه های قرآن  و احادیثی که از امامان ما آمده است، قائده و قانون فقهی روزه را شکل می دهند.
در قرآن  از کلمه - صامئات- در سوره احزاب آیه ۳۵سخن گفته؛ یعنی مردان روزه دار و زنان روزه دار و آنها را به عنوان دو گروه از افراد در زمین معرفی کرده که مورد بخشش و بخشایش خداوند بزرگ قرار می گیرند.

در مقاله پیش رو مجموعه ای از احکام روزه قضا مراجع بزرگوار تقلید را به طور مختصر برای شما کاربران عزیز آورده ایم که مقاله وسیع و جامع هر مرجع به طور جداگانه در مقالات پیشین برای شما عزیزان  ارائه شده بود؛ امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیرد.

آیت الله خامنه ای:

احکام روزه قضا همه مراجع

روزه قضا از جمله ارکان روزه است که احکام به خصوص خود را دارد، سوالات فراوانی در این رابطه از آیت الله خامنه ای شده، از جمله: در مورد حکم روزه افرادی که مجنون بوده اند اما حالا خوب شدند؟ ایشان در پاسخ به این سوال فرموده اند: روزه های آنها در زمان مجنون بودنشان واجب نیست قضا کند. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ اگر کافری مسلمان بشود، وظیفه اش در مورد روزه های زمان کافر بودنش چیست؟پاسخ ایشان: روزه های زمان کافر قضا ندارند. در سوال بعدی در مورد فردی پرسیده اند که فردی که به دلیل استفاده از مواد مست کننده روزه هایش را انجام نداده باشد، چه وظیفه ای برای روزه های انجام نشده، دارند؟ پاسخ این مرجع بزرگوار: چنانچه قبل از اینکه مست شده، نیت روزه کرده بوده باید بنا بر احتیاط واجب روزه خود را نگه دارد و قضای روزه را هم باید بعدا انجام دهد.

در بسیاری از سوالات پرسیده اند که فردی که از چند ماه روزه قضا بر عهده دارد، وظیفه اش است که کدام یک را زودتر انجام دهد؟ ایشان چنین پاسخ داده اند، که انجام هر کدام مانعی ندارد اما وقتی که زمان انجام روزه سال آخر کم یا تنگ باشد ابتدا باید آن را بگیرد. تعداد زیادی از سوالات درباره ی این که فردی که از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، چگونه باید نیت کند؟ پاسخ این مرجع بزرگوار:  در انجام روزه قضا نباید در نیتش مشخص کنیم روزه چه سالی است که البته روزه او خود به خود روزه سال آخر او به حساب می آید.

اینها  نمونه کوچکی از ده ها سوالاتی است که از محضر آیت الله خامنه ای پرسیده اند که موارد بیشتر را در مقاله احکام روزه قضا آیت الله خامنه ای می توان دید.

آیت الله وحید خراسانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری پیرامون روزه قضا از آیت الله وحید خراسانی درباره حکم روزه قضا فردی که بیماری او طی سال ها ادامه یابد آیا روزه های انجام نشده او قضا دارد؟ پاسخ این مرجع بزرگوار: روزه سال آخر را باید قضا کند و برای سال های قبل فقط یک مد طعام کفایت می کند. در جایی دیگر پرسیده اند که کسی که روزه هایش را از روی عمد بخورد، تکلیفش چیست؟ پاسخ این مرجع عالیقدر: هم قضا روزه و هم کفاره که شامل دو ماه روزه یا به شصت فقیر را اطعام دهد یا یک بنده آزاد کند. ( برای هر روزی که روزه نگرفته)
در بسیاری از سوالات درباره روزه غیر از روزه قضای پدر پرسیده اند که آیا آن هم بر ذمه پسر بزرگتر می باشد؟ پاسخ: بله اگر روزه ای مثل روزه نذر بر ذمه پدر بعد از فوتش باشد بر ذمه پسر بزرگتر است که باید آن را انجام دهد. اما در مورد روزه قضا استیجاری بر عهده او نیست که انجام دهد. در سوال بعدی پرسیده اند که فردی بعد از اذان ظهر از خواب بیدار شده باشد، آیا می تواند روزه قضا نیت کند؟ که آیت الله وحید خراسانی این گونه پاسخ داده اند: بنا بر احتیاط واجب  حتی اگر هیچ مبطلی را انجام نداده باشد نباید نیت روزه قضا کند.

در تعداد زیادی از سوالات درباره باطل کردن عمدی روزه قضا پرسیده اند؟ که ایشان این گونه پاسخ گفته اند: کسی که روزه قضا می گیرد اگر وقت انجام آن تنگ نباشد می تواند روزه اش را قبل از اذان ظهر باطل کند اما اگر بعد از ظهر روزه قضا یش را باطل کرده باید کفاره را انجام دهد که شامل: غذا دادن به ده فقیر به اندازه یک مد طعام است و اگر نتوانست سه روز روزه که بنا بر احتیاط پشت سر هم انجام دهد این کفاره برای هر روزی که روزه قضایش را باطل کرده است. در سوالات دیگری پرسیده اند که فردی در حال انجام روزه واجب است و غذایی که به واسطه آروغ وارد دهانش شده را از عمد فرو ببرد، تکلیفش چیست؟ پاسخ: روزه او باطل می شود و قضای روزه هم بر او واجب علاوه بر آن، باید بنا بر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.

این موارد تعداد بسیار محدودی از ده ها سوالاتی است که از محضر آیت الله وحید خراسانی پرسیده اند، که موارد بیشتر را در مقاله احکام روزه قضا آیت الله وحید خراسانی می توان یافت.

آیت الله سیستانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری درباره احکام روزه قضا از آیت الله سیستانی پرسیده اند که به مواردی از آن اشاره می کنیم، فردی از این مرجع بزرگوار پرسیده که آیا روزه قضا پسر بزرگتر بعد از مرگ پدرش بر عهده اوست؟ درپاسخ این مرجع بزرگوار چنین فرمودند: بنابر احتیاط لازم باید روزه های قضای پدر را پسر بزرگتر بعد از فوت پدر انجام دهد. در سوالی دیگر؛ حکم روزه فردی که در کشوری زندگی می کند که در کشوری زندگی می کند که طلوع آفتاب  و غروب طولانی دارد، به قدری که به اندازه   یعنی طول روز بسیار زیاد و شب بسیار کوتاهی دارد، چگونه است؟ پاسخ: در صورت امکان در ماه رمضان  به کشوری برود که بتواند روزه را راحتر انجام بدهد. و چنانچه نتوانست، بعدا روزه هایش را قضا نماید.

در بسیاری از سوالات درباره، کسی که از روی عمد کاری کند که منی از او خارج کند، در این صورت وظیفه او چیست؟ پاسخ این بزرگوار ابتدا باید از کارش توبه کند، و بقیه روز را همانند روزه داران عمل کند و قضای این روز را انجام بدهد و کفاره که به شصت فقیر که به اندازه ۷۵۰ گرم از آرد به فقیر  بدهد و یا اینکه ۶۰ روز روزه بگیرد.

این پرسش و پاسخ ها نمونه کوچکی از تعداد بیشماری از سوالاتی است که این مرجع عالیقدر شده است و ادامه آن را می توانید در مقاله احکام روزه آیت الله سیستانی نظاره کنید.


آیت الله مکارم شیرازی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری درباره احکام روزه قضا از آیت الله مکارم شیرازی پرسیده اند که نمونه کوچکی از آن ها را برای شما آورده ایم؛ مانند، شخصی به دلیل انجام ندادن روزه هایش هم کفاره و هم قضا بر عهده اش است، کدام را باید اول نشان دهیم؟ پاسخ این بزرگوار، چه وقت انجام روزه قضا تنگ باشد و چه وقت وسیع قضا روزه را انجام دهد بهتر است. در جایی دیگر پرسیده اند که خانمی به دلیل ایام نفاس روزه ماه رمضان را نگرفته بعد از آن در موقع ایام شیردهی نتوانسته روزه قضا را انجام دهد، حالا تکلیف این خانم چیست؟ پاسخ آیت مکارم شیرازی؛ اگر بیماری تا ماه رمضان بعدی ادامه دار شد، باید فدیه پرداخت شود، درصورتی که انجام روز فقط برای کودک مضر باشد، باید قضا انجام شود. در جایی دیگر پرسیده اند که انسان می تواند نذر کند که روزه قضایش را هنگام مسافرت انجام دهد؟ پاسخ این بزرگوار، جایز نیست.

در سوالات فراوانی پرسیده اند که کودکی که تازه به سن تکلیف رسیده را انجام نداده، چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ: قضای روزه ها را باید انجام دهد. در جایی دیگر پرسیده اند که آیا خانمی که می خواهد روزه قضا بگیرد باید از همسرش اجازه بگیرد؟ پاسخ ایشان، اجازه مرد در تنگی وقت لازم نیست اما در زمانی که وقت وسیع است و حق مرد ضایع  می شود نیاز است از او اجازه بگیرد. در سوالات دیگری پرسیده اند که؛ شخصی روزه های قضایش را چند سال به تاخیر اندازد، تکلیفش چیست؟ پاسخ این مرجع؛ قضا که در هر صورت باید انجام شود و کفاره تاخیر هم باید یک بار انجام شود. 

در تعداد زیادی از سوالات درباره اینکه شخصی، از یاد برده که چند روز، روزه قضا دارد، حالا باید چند روز، روزه   بگیرد؟ پاسخ؛ می تواند مقدار کمتر را انجام دهد اگر چه مستحب است که مقدار بیشتر را انجام دهد. در سوال بعدی، شخصی در حال بازی با همسرش و بدون اختیار از او منی خارج می شود؛ آیا روزه و باطل می شود؟ پاسخ این  مرجع؛ روزه صحیح و قضا واجب نیست.در تعداد سوالات فراوانی پرسیده اند که شخص روزه داری آب را در دهانش مضمضه می کند و بدون اینکه عمدی در کار باشد ای از حلق فرو رود، آیا روزه او باطل می شود؟ پاسخ؛ اگر بدون اختیار پایین برود، قضای روزه واجب است و اگر فراموش کند قضای روزه واجب نیست.

تعداد زیادی از این نمونه پرسش و پاسخ ها را می توانید در مقاله احکام روزه قضا آیت الله مکارم شیرازی بیابید.


آیت الله شبیری زنجانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری درباره روزه قضا از آیت الله شبیری زنجانی پرسیده اند که؛ برای نمونه فردی که از چند ماه رمضان روزه قضا بر ذمه داشته و اگر در نیت آن معلوم نکند که روزه کدام سال را انجام می دهد، روزه او روزه کدام سال است؟ پاسخ این مرجع بزرگوار: روزه قضا آخرین ماه رمضان به حساب نمی آید و روزه های سال های قبلی محسوب می شود. در سوالی دیگر از آیت الله شبیری پرسیده اند که، آیا فردی که نیت روزه قضا کرده می تواند در هنگامی که وقت انجام روزه قضا تنگ است، روزه قضایش را باطل کند؟ پاسخ این مرجع بزرگوار،چنانچه وقت تنگ باشد جایز نیست چه قبل و چه بعد از ظهر روزه قضا یش را باطل کند اما اگر وقت وسیع بوده قبل از اذان ظهر می تواند اما بعد از اذان ظهر نمی تواند.

در سوالات دیگری درباره، حکم روزه فردی که پیش از اذان صبح نیت روزه کرده و بعد آن مست شود، و در بین روز به هوش بیاید، آیا روزه او صحیح است؟پاسخ این مرجع بزرگوار، روزه آن روز را باید کامل کند و قضای روزه را هم باید انجام دهد.در تعداد زیادی از سوالات درباره اینکه آیا می شود، فردی که روزه قضا بر ذمه دارد، روزه مستحبی انجام دهد؟ پاسخ: اگر با وجود روزه قضا، روزه مستحبی بگیرد، روزه او روزه قضا به حساب می آید.در سوالات دیگری پرسیده اند که:  آیا فردی که روزه قضا دارد آیا می تواند روزه میتی را بر ذمه بگیرد؟ پاسخ: مشکلی ندارد می تواند روزه استیجاری بگیرد. سوال دیگری درباره نیت روزه قضا در یوم الشک پرسیده اند که چگونه است؟ پاسخ این بزرگوار؛ مانعی ندارد که در این روز نیت روزه قضا کند اما اگر بعدا معلوم شود که ماه رمضان بوده روزه او روزه ماه رمضان به حساب می آید.

ادامه این پرسش و پاسخ ها را در مقاله احکام روزه قضا آیت الله شبیری زنجانی می توانید بیابید.آیت الله بهجت قدس سره:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری درباره انجام روزه قضا، پرسیده اند؛ مانند: در روز سیم ماه شعبان که معروف است به یوالشک، آیا می توان در این روز، روزه قضا انجام دهیم؟ که آیت الله بهجت این گونه پاسخ داده اند؛  می تواند نیت روزه قضا کند اما چنانچه معلوم شود که ماه رمضان بوده روزه او روزه ماه رمضان به حساب می آید. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ سالمندی که به دلیل پیری توانایی روزه گرفتن را ندارد، تکلیفش چیست؟ پاسخ ایشان، اگر انجام روز  او را به سختی می اندازد، وجوب روزه از او برداشته می شود، اما اگر بعد ماه رمضان می تواند قضای روزه ها را انجام بدهد اقوا بر آن است که انجام قضا بر او واجب است. در سوال دیگری پرسیده اند که، فردی هنگام روزه دچار ضعف زیاد می شود، آیا اجازه دارد روزه هایش را بخورد؟ پاسخ این مرجع بزرگوار، فقط به این دلیل که فرد هنگام روزه داری دچار ضعف می شود، دلیل بر آن نیست که روزه نگیرد، ولی اگر ضعف او غیر قابل تحمل باشد، می تواند روزه اش را افطار کند، اما اگر تا ماه رمضان سال بعد سالم شد باید قضا روزه ها را انجام دهد.

در تعداد زیادی از سوالات درباره فرد روزه داری است که شخصی که توانایی تشخیص مغرب شدن را دارد به او اطلاع داده  که اذان شده و او روزه اش را افطار می کند و بعد آن متوجه می شود که اذان نشده، تکلیف این فرد چیست؟ پاسخ این مرجع بزرگوار، قضا و کفاره بر او واجب می شود‌. در سوالات دیگری پرسیده اند که؛ فردی روزه قضا بر ذمه دارد، با این وجود قصد دارد روزه مستحبی بگیرد، آیا می تواند؟ پاسخ ایشان، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.

این پرسش و پاسخ ها نمونه کوچکی از سوالاتی بوده که از مرجع عالی قدر آیت الله بهجت قدس سره پرسیده اند، ادامه این سوالات را در مقاله احکام روزه آیت الله بهجت قدس سره می توانید بیابید.


امام خمینی ره:

احکام روزه قضا همه مراجع

در سوالات بی شماره از امام خمینی ره درباره روزه قضا  پرسیده اند از جمله، فردی که با نیت قبلی مست شده و تا قبل از اذان ظهر به هوش آمده، آیا باید روزه آن روز را نگه دارد؟ پاسخ امام؛ بله باید روزه را نگه دارد و قضای آن روز هم بر او واجب است. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ فردی با وجود داشتن روزه قضا می خواهد روزه مستحبی بگیرد، آیا امکان آن هست؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛  خیر نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. در سوالات دیگری پرسیده اند که؛ اگر کافری پیش از اذان ظهر در ماه رمصان مسلمان شود، وظیفه آن روزش چیست؟ پاسخ امام بزرگوار؛ حتی اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، نباید آن روز را روزه بگیرد و قضایی هم بر ذمه او نیست.

در بسیاری از سوالات در باره ی، پایین بردن غذای لای دندان، در موقع روز در ماه مبارک رمضان، که آیا روزه را باطل می کند؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛ اگر فرد می دانست که غذا میان دندانش است و دندانش را تمیز نکرده و غذا از گلو پایین رفته، روزه او درست نیست و اگر هم از حلق فرو نرود، احتیاط واجب باید روزه آن روز را قضا کند‌. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ حکم فردی که هنگام روزه داری غذا را می چشد یا می جود برای کودک چیست؟ پاسخ ایشان: در مورد این کار معمولا چیزی از گلو پایین نمی رود اما چنانچه نا خواسته به حلق برسد، روزه او باطل نمی شود؛ اما اگر فرد می داند که با این کار غذا به حلقش می رسد، روزه صحیح نیست و قضا و کفاره بر او واجب می شود.

در بسیاری از سوالات در باره؛ فرد سالمندی پرسیده اند که قدرت انجام روزه هایش را در ماه مبارک رمضان نداده  اما توانایی قضای روزه ها را دارد، وظیفه این فرد چیست؟ پاسخ ایشان، بنا بر احتیاط واجب باید روزه ها قضا کند. در سوال بعدی پرسیده اند که خانمی به دلیل نزدیک بودن زایمان قدرت انجام روزه را ندارد، حکم روزه این خانم چگونه است؟ پاسخ؛ اگر روزه چه برای خودش چه برای جنینش مضر است، انجام روزه بر او واجب نیست و فقط قضا روزه ها را بعدا باید انجام داد؛ همچنین کفاره یک مد طعام هم باید به فقیر بدهد. در سوال دیگری پرسیده اند که، شخصی از چند ماه رمضان روزه قضا بر ذمه دارد، اولویت انجام روزه قضا با کدام سال است؟ پاسخ امام؛  برای هر سالی را انجام دهد مانعی ندارد الا اینکه  زمان برای انجام روزه سال آخر تنگ باشد.

این سوالات نمونه کوچکی از تعداد پرسش و پاسخ هایی است که از امام بزرگوار شده، انبوهی از این سوالات را می توانید در مقاله احکام روزه قضا امام خمینی ره بیابید.

آیت الله نوری همدانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات فراوانی در باره روزه قضا از آیت الله نوری همدانی؛ پرسیده اند از جمله؛ بچه ای که تازه به سن تکلیف رسیده و خانواده او به وی اجازه نمی دهند که روزه هایش را انجام دهد و همچنین کودک نسبت به مساله آگاهی نداشته، اینجا  وظیفه کودک چیست؟ پاسخ؛ فقط قضا بر ذمه او است. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ زنی از قرص ضد بار داری استفاده می کند تا همه روزه هایش را انجام دهد تا روزه قضایی نداشته باشد، آیا این کار او از نظر شرعی درست است؟ پاسخ؛  چنانچه برایش ضرری نداشته باشد و در موقع عادتش خونی نبیند منعی ندارد.در جایی دیگر پرسیده اند که خانمی به دلیل بارداری های پشت سر هم نتوانسته روزه هایش را انجام دهد،  در برخی مواقع روزه گرفتن برای خودش مضر بوده و برخی دیگر برای کودکش، در اینجا تکلیف خانم چیست؟ پاسخ این بزرگوار؛ در حالی که عذرش چند سال پی در پی بود، فقط قضای سال آخر را انجام دهد و هر زمان که از نظر مالی تمکن پیدا کرد، کفاره هم پرداخت کند.

در جایی دیگر پرسیده اند که فرد مکلفی به دلیل بیماری نتوانسته روزه ماه رمضانش را انجام دهد و روزه پانزدهم ماه شوال بمیرد، آیا روزه های انجام نشده او قضا دارد؟ پاسخ این مرجع؛ چنانچه بعد ماه رمضان تا زمان مرگش سالم بوده و می توانسته قضای روزه ها را به جای بیاورد، لازم است قضا برایش انجام شود. در سوالی دیگر پرسیده اند که، فردی مشغول خوردن سحری است و در ذهن خود احتمال می دهد که زمان اذان صبح شده، اما بدون پرس و جو خوردنش را ادامه می دهد، آیا روزه او صحیح است؟ پاسخ آیت‌ الله نوری همدانی، روزه صحیح است اما چنانچه بعدا مشخص شد که اذان را گفته بوده اند، باید قضای آن روز را به جا بیاورد.
در تعداد بسیاری از سوالات درباره، این پرسیده اند که آیا می توان روزه مستحبی و روزه قضا را در یک روز انجام دهد؟ پاسخ؛ نمی شود دو نیت روزه را برای یک روزه داشت. سوال بعدی؛ فردی هستم که قبل از اذان صبح محتلم می شدم اما به من این گونه یاد داده اند که تا اذان ظهر زمان برای غسل است و اینکه از مساله تیمم به جای غسل هم اطلاعی نداشتم، حال سوالم این است که آیا روزه هایم صحیح است؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛ در فرض سوال نه قضا و نه کفاره ای بر ذهن شما نیست. در جایی دیگر پرسیده اند که آیا شخصی که روزه قضا بر ذمه دارد ، می تواند روزه  میتی را انجام دهد؟ پاسخ، نمی تواند این کار را انجام دهد.

این پرسش و پاسخ ها نمونه کوچکی از ده ها سولاتی است که از این مرجع بزرگوار پرسیده اند که تمام آن را می توانید در مقاله احکام روزه قضا آیت الله نوری همدانی بیابید.


آیت الله علوی گرگانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری پیرامون روزه قضا از آیت الله علوی گرگانی شده، مانند؛ فردی از چند ماه رمضان روزه قضا بر ذمه دارد، ابتدا باید کدام را انجام بدهد؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛ چنانچه وقت برای انجام روزه قضا سال آخر تنگ باشد ابتدا باید آن را انجام دهد و الا منعی ندارد می تواند هر کدام را که خواست انجام بدهد. سوال دیگری پرسیده اند؛ فردی که نیت کرده روزه قضا بگیرد، اما در میانه روز قصد باطل کردن آن را دارد، آیا این کار جایز است؟ پاسخ آیت الله علوی گرگانی ؛ چنانچه زمان برای انجام روزه قضا کم و تنگ نباشد، قبل ظهر می تواند روزه را افطار کند. در سوالی دیگر پرسیده اند؛ هنگامی که فرد مکلفی قصد انجام روزه قضا دارد و از چند ماه رمضان روزه قضا بر ذمه دارد، آیا باید در نیت روزه ذکر کند که روزه کدام سال را انجام می دهد؟ پاسخ:  مشخص نکند که نیت چه سالی را می گیرد، روزه او روزه اولین سال به حساب می آید.

در تعداد زیادی از سوالات پرسیده اند که؛ فردی نیت روزه قضا میتی را کرده، آیا می تواند، بعد از ظهر روزه اش را باطل کند؟ پاسخ: بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل نکند. سوال دیگری پرسیده اند؛ خانمی به دلیل حیض یا نفاس نتوانسته روزه اش را انجام دهد و قبل از به پایان رسیدن ماه رمضان بمیرد، آیا باید روزه هایش را قضا کنند؟ پاسخ، قضا ندارد. در جایی دیگر پرسیده اند که فرد بیماری، مرضش تا ماه رمضان بعدی ادامه دار شد، تکلیف قضای روزه هایش چیست؟ پاسخ این مرجع: روزه هایش قضا ندارد، فقط کفاره یک مد طعام را به فقیر بدهد، البته بنابر احتیاط مستحب قضا و کفاره را با هم انجام بدهد.

در سوالات فراوانی پرسیده اند، زنی غسل حیض خود را فراموش کرده و همان گونه روزه گرفته، چه وظیفه ای بر عهده او است؟ روزه هایش درست است اما بنا بر احتیاط مستحب قضای روزه ها را بگیرد. در سوالات دیگری پرسیده اند؛ فرد روزه داری با آروغ زدن غذا وارد دهانش شده و از روی عمد غذا ها را از حلق فرو ببرد، آیا روزه او باطل می شود؟ روزه او باطل می شود، هم کفاره و هم قضا ر او واجب می‌شود.

در بسیاری از سوالات پرسیده اند که؛ وقتی اول ماه مبارک رمضان برای کسی اثبات نشود، اما دو نفر عادل بگویند که ماه را دیده اند، وظیفه  فرد مکلف چیست؟ قضای روزه را باید انجام دهد. در جایی دیگر پرسیده اند، شخصی روزه اش را انجام داد و بعد از اذان مغرب برایش معلوم شد؛ انجام روزه برای او مضر است، در این صورت روزه او صحیح است؟ پاسخ این مرجع تقلید، روزه او بدون اشکال نیست و بنا بر احتیاط واجب قضای روزه را باید انجام دهد.

پرسش و پاسخ های بیشتر را در مقاله احکام روزه قضا آیت الله علوی گرگانی می توانید مشاهده کنید.


آیت الله صافی گلپایگانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

در بسیاری از سوالات در مورد روزه قضا از آیت الله صافی پرسیده اند؛ مانند، فردی که روزه قضا بر عهده دارد، آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟ پاسخ این مرجع بزرگوار، کسی که روزه قضا بر عهده اش است نباید روزه مستحبی بگیرد. در سوال بعدی پرسیده اند، شخصی که چند مورد روزه واجب غیر ماه رمضان بر ذمه داشته باشد، چگونه باید نیت روزه کند؟ پاسخ؛ شخصی که هم روزه قضا بر ذمه اش است و هم روزه نذر، باید در نیت مشخص کند که کدام روزه را انجام می دهد. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ در روز یوم الشک می توان نیت روزه قضا کرد؟ پاسخ ایشان، بله می تواند اما اگر مشخص بشود که ماه رمضان بوده، روزه او از روزه های ماه رمضان به حساب می آید.

در بسیاری از سوالات پرسیده شده که؛ فردی نذر کرده که روزه قضایش را هنگام مسافرت بگیرد؛ آیا این کار او صحیح است؟ پاسخ این مرجع؛ نمی تواند این کار را انجام دهد، فقط در صورتی می تواند که قصد ده روز کرده باشد. در سوالات دیگری پرسیده اند که؛ وقتی فردی به دلیل عذری نتوانسته روزه ماه رمضان را انجام دهد، آیا بعد از ماه رمضان و برطرف شدن عذرش باید فورا قضا را انجام دهد؟ پاسخ ایشان؛ لازم نیست؛ فقط نباید به حدی به تاخیر بیندازد که کوتاهی یا مسامحه در انجام دادن روزه قضا تلقی شود.

در بسیاری از سوالات از باطل کردن روزه قضا قبل از ظهر پرسیده اند؛ که آیت الله صافی گلپایگانی این گونه پاسخ گفته اند،  اگر وقت انجام روزه قضا تنگ نباشد، منعی ندارد اما جایز نیست که در بعد از ظهر  روزه قضا را باطل کند. در سوالات فراوانی پرسیده اند که؛ آیا باید روزه های قضا را پشت سر هم انجام دهد؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛ لازم نیست پشت سر هم انجام دهد. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ فردی تعداد روزهای قضایی که بر ذمه اش است را فراموش کند تکلیفش چیست؟ پاسخ؛ به مقدار زمانی که یقین دارد انجام بدهد.

این ها نمونه کوچکی از تعداد بیشماری از سوالاتی بوده که این مرجع عالیقدر پرسیده اند و اگر بخواهید همه این پرسش و پاسخ ها مشاهده کنید می توانید به مقاله احکام روزه قضا آیت الله صافی گلپایگانی رجوع کنید.


آیت الله فاضل لنکرانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری پیرامون روزه قضا از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی پرسیده اند که از جمله آن؛ خانمی هستند که به مدت ۴سال روزه قضا بر ذمه دارد و فی الحال مشغول به تهیه جهاز برای خود می باشد، به همین توانایی مالی برای پرداخت کفاره را ندارد ، تکلیف او چیست؟ پاسخ ایشان، قضا روزه ها که باید  در هر صورتی انجام دهد و کفاره هم به نیت غفلت و بی توجهی در پرداخت نباشد، اشکال نداردکه بعدا پرداخت شود. در جایی دیگر پرسیده اند که؛ فردی مدتی روزه هایش را با غسل جنابت اشتباه می گرفته؛ آیا روزه هایش صحیح است؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛ هم روزه درست است و هم قضایی بر عهده او نیست.

فردی نیت روزه قضا کرده، در چه حالتی می تواند روزه خود را باطل کند؟ پاسخ آیت فاضل لنکرانی؛ اگر وقت برای انجام دادن روزه قضا تنگ نباشد مانعی ندارد، پیش از ظهر روزه اش را باطل کند‌. در تعداد زیادی از سوالات  پرسیده اند که؛ زنی به دلیل حیض یا نفاس چند روزی  را از ماه رمضان روزه نبوده و پیش از این که ماه رمضان پایان یابد، این خانم فوت می کند، آیا روزه های او قضا دارد؟ پاسخ این بزرگوار؛ قضا لازم ندارد. شخصی به علت بیماری نتوانسته روزه های ماه رمضان را انجام دهد، اگر بیماری او تا ماه رمضان بعدی ادامه دار شود، تکلیفش چیست؟ پاسخ ایشان، قضا بر ذمه او نیست و فقط کفاره یک مد طعام کفایت می کند.در سوال بعدی پرسیده اند که آیا فردی روزه قضا استیجاری می گیرد؛ می تواند روزه اش را باطل کند؟ پاسخ: احتیاط واجب نمی تواند بعد از اذان ظهر روزه را باطل کند.

این پرسش و پاسخ ها  نمونه کوچکی از سوالات فراوانی است که این مرجع بزرگوار پرسیده اند؛ ادامه آن را به صورت کامل و جامع در مقاله احکام روزه قضا آیت الله فاضل لنکرانی، می توانید بیابید.


آیت الله سبحانی:

احکام روزه قضا همه مراجع

سوالات بسیاری پیرامون روزه قضا از آیت الله سبحانی پرسیده اند که گوشه ای آن را برای شما کاربران عزیز، در این مقاله نمایش می دهیم، اگر فردی هم روزه قضا و هم روزه واجب دیگری مانند روزه نذر داشته باشد، آیا باید در نیت روزه معلوم کند چه روزه ای می گیرد؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛ بله باید مشخص کند که مثلا روزه قضا می گیرم. در جایی دیگر پرسیده اند که شخصی پیش از اذان صبح نیت روزه کرده، بعد آن از هوش برود و در میانه روز به هوش بیاید، تکلیف روزه آن روزش چیست؟ پاسخ ایشان؛ روزه آن روز را کامل کند و قضای آن را هم بعدا انجام دهد‌. در سوال دیگری پرسیده اند که؛  اگر کافری پیش از اذان ظهر در ماه مبارک رمضان  مسلمان شود و تا لحظه مسلمان شدنش هیچ کدام از کارهایی را که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، آیا می تواند آن روز را روزه بگیرد؟ پاسخ؛  دستور به امساک کردن آن روز است و اگر نکرد قضای آن روز را بعدا انجام دهد.

در بسیاری از سوالات در مورد حکم فردی که معتاد است، پرسیده اند که باید چگونه روزه بگیرد؟ پاسخ،  مصرف تریاک حرام است و مکلف نباید از آن موقع روزه داری استفاده کند؛ اگر می ترسد که با مصرف نکردن آن تلف شود؛ فقط به مقدار ضرورت استفاده کند و باقی روز را امساک نماید، و در صورت امکان روزه ها را قضا کند. در سوالات فراوانی درباره روزه یوم الشک پرسیده اند که آیا می توان در این روز، روزه قضا انجام دهیم؟ که این مرجع عالیقدر این گونه پاسخ گفته اند که، می تواند ولی چنانچه بعدا مشخص بشود که آن روز ماه رمضان بوده، روزه او جزء روزه های ماه رمضان به حساب می آید. در سوالات دیگری گفته اند که اگر شخص بدون اینکه زمانی برای انجام غسل یا تیمم داشته باشد، از روی عمد خود را جنب کند؛ حکم روزه آن روزش چیست؟ پاسخ ایشان روزه او باطل و هم قضا و هم کفاره بر ذمه اش است.

ادامه این گونه پرسش و پاسخ ها را در مقاله احکام روزه قضا آیت الله سبحانی می توانید بیایید.آیت الله جوادی آملی:

احکام روزه قضا همه مراجع

در سوالات بسیاری درباره روزه قضا از آیت الله جوادی آملی درباره، زنی که انجام روزه برای خودش یا برای حملش مضر باشد، پرسیده اند که چه حکمی دارد؟ پاسخ این مرجع عالیقدر: روزه هایش را نگیرد و قضای روزه را انجام دهد و کفاره یک چارک طعام برای هر روزی که روزه نگرفته باید بدهد. در سوال بعدی پرسیده اند که اگر کودکی پیش از اذان ظهر به سن تکلیف برسد، روزه آن روز را باید انجام دهد؟ پاسخ؛ خیر روزه آن روز حتی اگر مبطلی را انجام نداده باشد بر او واجب نبوده و اگر انجام ندهد قضا ندارد، اما چنانچه انجام بدهد روزه اش صحیح است. در سوالات دیگری پرسیده اند که، چنانچه فردی هنگام نیت روزه مست بوده یا اینکه خواب بوده و روزه از او فوت شده، تکلیفش چیست؟ پاسخ ایشان، قضای روزه بر او واجب می شود.

در پرسش های بیشماری از سالم شدن مجنون پرسیده اند که آیا باید روزه های زمان دیوانگی اش را قضا کند؟ پاسخ این مرجع بزرگوار؛ روزه قضایی ندارد. در سوال بعدی پرسیده اند که آیا خلال کردن دندان برای فردی که قصد روزه گرفتن را دارد، واجب است؟ پاسخ: خلال کردن لازم نیست اما اگر فرد بداند که غذایی میان دندانش می باشد و موقع ظهر از گلویش پایین می رود در این  صورت واجب است دندان هایش را خلال کند و چنانچه دندانش را خلال نکرد روزه او صحیح نیست و باید روزه اش را قضا کند. در جایی دیگر پرسیده اند که فردی بدون اطلاع داشتن از مساله با همسر خود نزدیکی می کند، آیا روزه او باطل است؟پاسخ این مرجع عالیقدر، بله روزه او باطل و قضا  براو واجب می شود.

این پرسش و پاسخ ها نمونه کوچکی از ده ها پرسشی است که از این مرجع بزرگوار پرسیده اند، ادامه این سوالات را در مقاله احکام روزه قضا آیت الله جوادی آملی ارائه شده است.
 

منابع:

به گزارش از سایت راسخون


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما
موسسه نظرسنجی گمان در پشت‌پردۀ رسانه‌های ضدایرانی چه‌کار می‌کند
play_arrow
موسسه نظرسنجی گمان در پشت‌پردۀ رسانه‌های ضدایرانی چه‌کار می‌کند
اخلالگر سخنرانی رئیسی بعد از اخراج از صحن سازمان ملل کجا رفت؟
play_arrow
اخلالگر سخنرانی رئیسی بعد از اخراج از صحن سازمان ملل کجا رفت؟
تکلیف پول‌های بلوکه شده فوتبال ایران چه می‌شود؟
play_arrow
تکلیف پول‌های بلوکه شده فوتبال ایران چه می‌شود؟
رفتار حرفه‌ای خبرنگاران و هیئت همراه رئیس جمهور!
play_arrow
رفتار حرفه‌ای خبرنگاران و هیئت همراه رئیس جمهور!
قانون مجازیِ چین و دنیای واقعی!
play_arrow
قانون مجازیِ چین و دنیای واقعی!
دیدار رئیس فیفا با رئیسی در نیویورک
play_arrow
دیدار رئیس فیفا با رئیسی در نیویورک
قاعده‌ای که گروسی باید بپذیرد؛ تفسیر یک‌جانبه از توافق ایران-آژانس ممنوع!
play_arrow
قاعده‌ای که گروسی باید بپذیرد؛ تفسیر یک‌جانبه از توافق ایران-آژانس ممنوع!
ورود بشار اسد به چین
play_arrow
ورود بشار اسد به چین
نکته های مهم درانتخاب سرویس مناسب برای مدرسه
نکته های مهم درانتخاب سرویس مناسب برای مدرسه
دلایل مهمی که درباره ترس بچه ها از مدرسه نمی دانید
دلایل مهمی که درباره ترس بچه ها از مدرسه نمی دانید
روش های اصولی و کاربردی کمک به دانش آموز در انجام تکالیف مدرسه
روش های اصولی و کاربردی کمک به دانش آموز در انجام تکالیف مدرسه
راهکارهایی برای زود بیدار شدن بچه ها در زمان مدرسه
راهکارهایی برای زود بیدار شدن بچه ها در زمان مدرسه
شب جمعه روضه امام حسین (ع)/ استاد میرزا محمدی
play_arrow
شب جمعه روضه امام حسین (ع)/ استاد میرزا محمدی
نفاق، از مهمترین بیماری های اخلاقی جامعه/ استاد حسینی قمی
play_arrow
نفاق، از مهمترین بیماری های اخلاقی جامعه/ استاد حسینی قمی
چطور محبت به امام حسین(ع) را در قلبمان رشد دهیم؟/ استاد شریفیان
play_arrow
چطور محبت به امام حسین(ع) را در قلبمان رشد دهیم؟/ استاد شریفیان