افکار و ترس از خیانت همسر دارم، چه کنم؟


مخالفت مادر خواستگار با ازدواج، چه کنم؟


نوجوانم، چطور با گیر دادن های مادرم کنار بیایم؟


طبقه بالای پدرشوهرم زندگی می کنم، ولی مستقل نیستم!


همسرم به هر بهانه ای می خواهد با زبانش آزارم دهد!


حساسیت خانواده برای ارتباط برقرار کردن با دیگر افراد


بعد از طلاق پدر و مادرم احساس تنهایی می کنم!


طاقت مهمان چند روزه را ندارم!


من و همسرم شاغلیم و من خسته ام از این وضعیت!


همسرم به من خیانت کرده و کنار آمدن با این مسئله برای من سخت شده