آیا سفیه در مورد هزینه‌های روزمرّه خود باید از سرپرست خود اجازه بگیرد؟


هدف پزشک از درمان بیمار


مسئولیت پرستاران نسبت انجام فرائض دینی بیمار


جداسازی بیماران نامحرم در بخش مراقبت های ویژه


حکم افشای اطلاعات به دست آمده از معالجه بیمار


تشریح عوارض عمل جراحی به بیمار


وجوب رو به قبله کردن بیمار محتضر


حکم عمل جراحی بی تاثیر روی بیمار


ترک معالجه ی بیمار روانی خطرناک


حکم استفاده از گوشت حرام برای درمان بیماری