0
ویژه نامه ها

اجتناب از تماس با افراد مشکوک به کرونا


توصیه به مومنین در مواجهه با خطرات ویروس کرونا


حکم مصرف خمس و زکات برای تهیه وسایل پیشگیری و درمان کرونا


حکم مصافحه و معانقه هنگام شیوع کرونا


حکم غسل میت مبتلا به کرونا


حکم حنوط میت مبتلا به کرونا


تکفین سه گانه میت مبتلا به کرونا


انتقال کرونا به دیگران و مسئولیت پرداخت دیه


حکم ممانعت از دفن متوفیان کرونا در قبرستان‌های عمومی


حکم رعایت نکردن نکات بهداشتی در هنگام شیوع کرونا