0
ویژه نامه ها

نحسی عدد سیزده و روز سیزده فروردین


نحسی برخی ایام، خرافه یا واقعیت؟


چرا به ماه صفر ماهی نحس می‌گویند؟


نحس بودن برخی ایام از نگاه قرآن


اعتقاد داشتن به سعد و نحس بودن ایام


علت تعطیلی مجالس توسل به معصومین در ایام شروع کرونا


شیوع کرونا و تعطیلی شعایر دینی


علت حساسیت بر اجتماعات مذهبی در ایام شیوع کرونا


برگزاری مجالس مذهبی هنگام شیوع کرونا


شیوع کرونا و تعطیلی اجتماعات مذهبی