برگزیده‌ها
شهره ی شهر

هادی ندیمیسال تولد: 1327، مرتبه علمى: دانشیار، رشته: مهندسى معمارى، دانشكده: معمارى و شهرسازى، دانشگاه: شهید بهشتىخلاصه شرح حال تخصصىسوابق تحصیلى:كارشناسى ارشد معمارى از دانشگاه شهید بهشتى در سال 1352 و دكتراى معمارى از دانشگاه مطالعات فلورانس در سال 1356.مرتبه علمى:دانشیار دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاهادامه ...