بازدید : 3979 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

سیف الله کامبخش فرد

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
سيف الله كامبخش فرد در سال 1308 در تهران ديده به جهان گشود .وي تحصيلات عالي دانشگاهي‌ خود را در رشته باستا ن شناسي تا مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران سپري كرد. فعاليت هاي تخصصي وي پس از اتمام تحصيلات در موزه ايران باستان، معاونت و دستياري دكتر نگهبان در پايه‌گذاري و اداره موسسه باستان‌شناسي دانشگاه تهران و مسئوليت‌هاي مختلف در مراكز باستان شناسي بوده است.گروه : علوم انساني رشته : باستان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : سيف الله كامبخش فرد تحصيلات ابتدايي را دردبستان اديب و متوسطه را در دارالفنون گذراند .سپس در رشته باستان شناسي ادامه تحصيل داده و موفق به دريافت درجه كارشناسي و كارشناسي ارشد باستان شناسي در سال 43-1342 از دانشگاه تهران شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق اجراي و اداري سيف الله كامبخش از سال 1365-1339به شرح زير مي باشد : عضو بخش پيش از تاريخ موزه ايران باستان 1339. -معاونت و دستياري دكتر نگهبان در پايه گذاري و اداره موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران1345-1338 . -رييس آرشيو فني موزه ايران باستان 1344. -رييس موزه ايران باستان 1358. -كارشناس ارشد و مسوول كاوشهاي باستان شناسي در مركز باستان شناسي ايران 1365-1359. كامبخش در سال 1365 از مشاغل اداري بازنشسته شد. فعاليتهاي آموزشي : فعاليت آموزشي سيف الله كامبخش به خدمتش به عنوان معلم و دبير وزارت فرهنگ پيش از عضويت در موزه ايران‌باستان بازمي‌گردد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سوابق پژوهشي ميداني سيف الله كامبخش فرد از سال 1377-1339 به شرح زير مي باشد: -عضو هيات كاوشهاي باستان شناسي مهران آباد ساوه به سرپرستي مشترك دكتر نگهبان و دكتر كايلريا نگ از كانادا گزارش اين كاوش هرگز منتشر نگرديد ،1339. -عضو فعال اولين هيات باستان شناسان ايراني در كوهپايه هاي گيلان شرقي (املش )به رياست دكتر محسن مقدم كه گزارش كوتاهي از آن در دو صفحه دريادنامه پنجمين كنگره باستان شناسي و هنر ايران چاپ گرديد ،تابستان 1340. -سرپرست هيات بررسيهاي باستان شناسي دره هاي سياهرود و سفيد رود دحمت اباد رودبار (رشي ـچلگاسر ـدشت ويل‌ ـسندس ـ دفراز و چراغعلي تپه (مارليك )،پاييز سال 1340. -كاوشگر ارشد و معاون هيات كاوشهاي مارليك به سرپرستي دكتر نگهبان ،1340. -كاوشگر ارشد و معاون دكتر نگهبان در فعاليتهاي باستان شناسي پيلاقعه ـزينب بيجار ـ رود بيجار ـ علي كرم باغ ـكلايه رحمت آباد رود بار گيلان ،42-1341. -سرپرست هيات علمي كاوشهاي باستان شناسي نيشابور (كوره هاي سفالگري دوره سلجوقي )1343. -سرپرست هيات علمي كاوشهاي هفت تپه خوزستان به سرپرستي دكتر نگهبان ،1344. -سرپرست هيات بررسيهاي باستان شناسي در گرمغان ،1344. -سر پرست هيات كاوشهاي باستان شناسي در تپه هاي قيطريه ،1347. -سر پرست هيات كاوشهاي باستان شناسي در تپه هاي قيطريه ،1348. -سر پرست كاوشهاي باستان شناسيدر قصبه و محوطه معروف به آناهيتا كنگاور (كاوش آرفاليش )1347. -سرپرست و مجري طرح كاوشهاي باستان شناسي و بازسازي معبد آناهيتا ـكنگاور 56-1348. -سرپرست كاوش در گور خمرهاي كوهپايه هاي پرو1348. -سر پرست هيات كاوش و بازسازي تاق گر ا،55-1352. -به طور همزمان سرپرست بررسي و چگونگي حفاظت و مرمت ابنيه تاريخي منطقه غرب ايران (بيستون ـتاق بستان )56-1352. -سر پرست بررسي ،شناسايي ،نقشه برداري ،تعيين حريم وگلخانه زني در دره شهر ايلام . -1364سرپرست كاوش در كوره هاي 3200 ساله سفالهاي خاكستري رنگ تپه هاي كهريزك ري ،1362. -بررسيهاي باستان شناسي (مجموعا طي بيست روز )در جزيره قشم با هماهنگي ميراث فرهنگي و منطقه آزاد قشم )77-1376. آثار :  1 آثار تاريخي ايران ويژگي اثر : انتشار 13792 آثار و بقاياي دهكده هاي پارتي (اشكاني ) ويژگي اثر : نشريه بررسي هاي تاريخي، سال دوم، شماره 1، 13463 بررسيهاي باستان شناسي در آذر شهر مراغه ويژگي اثر : ميراث فرهنگي 13734 بررسيهاي باستان شناسي در دره ايلام شهر ويژگي اثر : شهر هاي ايران 13685 پديده فرهنگي سفال خاكستري رنگ ويژگي اثر : ياد نامه نخستين گردهمايي باستان شناسي ايران -شوش13736 تاق گر ا ويژگي اثر : تاريخ معماري و شهر ساز ي ايران 13787 تحولات كالبدي و كاربردي غارها در روند معماري مذهبي ايران ويژگي اثر : معماري مساجد -گذشته ،حال و آينده 13768 تهران سه هزار و دويست ساله بر اساس يافته هاي باستان شناسي ويژگي اثر : فضا 13709 روايتي از كاوشهاي باستان شناسي در كوهپايه هاي گيلان شرقي (املش ) ويژگي اثر : باستان شناسي وتاريخ10 سخني درباره پنجمين كنگره باستان شناسي و هنر ايران ويژگي اثر : هنر و مردم 134711 سفال و سفالگري در ايران از ابتداي نوسنگي تا دوران معاصر ويژگي اثر : انتشار 137912 سفالگري نيشابور در سده هاي پنجم و ششم هجري ويژگي اثر : وزارت فرهنگ و هنر مردم 134813 سفالگري نيشابور در عهد سلجوقيان ويژگي اثر : بررسيهاي تاريخي 134614 سنگ نبشته هايي در اطراف سبلان ويژگي اثر : ياد نامه پنجمين كنگره بين المللي باستان شناسي و هنر ايران، جلد اول، 134715 سنگ نبشته هاي اورارتويي و پهلوي ساساني در آذربايجان ويژگي اثر : گزارش به مجمع باستان شناسان جهان در پنجمين كنگره باستان شناسي و هنر ايران134716 سنگ نبشته هايي در آذر بايجان شرقي و اطراف سبلان ويژگي اثر : باستان شناسي و هنر ايران 1347.17 سنگ نبشته هايي در اطراف سبلان ويژگي اثر : باستان شناسي و هنر ايران 134718 سنگ نگاره هاي بيستون ـتاق بستان و كاوشهاي علمي در كنگاور ويژگي اثر : يادنامه سمپوزيوم باستان شناسي ايران134819 شكل گيري معماري معبد ناهيد كنگاور در تاريخ ويژگي اثر : تاريخ معماري و شهر سازي ايران20 فلز كاري و زر گري در مارليك ويژگي اثر : باستان شناسي و تاريخ21 قلعه جمهور (دژ بد )جايگاه بابك خرم دين ويژگي اثر : نشريه بررسيهاي تاريخي، سال يكم، شماره4، 134522 قلعه جمهور (دژبذ) جايگاه بابك خرم دين ويژگي اثر : هنرو مردم 134523 قيطريه مركز تمدن سه هزار ساله ويژگي اثر : باستان شناسي و هنر ايران 134824 كاوش در معبد آناهيتا ـكنگاور ويژگي اثر : نشريه بررسيهاي تاريخي، سال سوم، شماره6، 1347.25 كاوش و بازساز ي معبد كنگاور ويژگي اثر : فرهنگ و معماري ايران 135526 كاوش و بازسازي تاق گرا ويژگي اثر : فرهنگ و معماري ايران 135527 كاوشهاي باستان شناسي و بازسازي در كنگاور ويژگي اثر : شهر هاي ايران كاوشهاي علمي در كنگاور -معبد آناهيتا ويژگي اثر : باستان شناسي و هنر ايران 135029 كاوشهاي علمي در كنگاور -معبد آناهيتا ويژگي اثر : باستان شناسي و هنر ايران30 كاوشهاي كنگاور ويژگي اثر : مجله انگليسي 197331 كتيبه اي از شاپور دوم شاهنشاه ساساني درمشكين شهر ويژگي اثر : هنر و مردم 134632 كشف كتيبه پهلوي ساساني (آذر نار سه ـشاهپور دوم )در مشكين شهر ويژگي اثر : نشريه هنر و مردم، شماره 61-62، 1346.33 معبد آناهيتا -كاوشهاو بازسازي ها ويژگي اثر : گزارش به مجمع باستان شناسان جهان در هفتمين كنگره باستان شناسي و هنر ايران -آلمان 135534 معبد آناهيتا -كاوشهاو بازسازيها ويژگي اثر : گزارش سومين مجمع سالانه كاوشها و پژوهشهاي باستان شناسي در ايران 135435 معبد آناهيتا -كاوشهاي و بازسازيها ويژگي اثر : گزارش هاي دومين مجمع سالانه كاوشها و پژوهشهاي باستان شناسي در ايران 135236 معبد آناهيتا -كنگاور ويژگي اثر : گزارش به مجمع باستان شناسان جهان در ششمين كنگره ارگ بم -كرمان 137837 معبد آناهيتا -كنگاور (كاوشها و بازسازيها در معبد ناهيد و تاق در ) ويژگي اثر : سازمان ميراث فرهنگي 134738 معبد آناهيتا و تاق گرا -كاوشهاو بازسازي ها ويژگي اثر : گزارشهاي چهار مين مجمع سالانه كاوشها و پژوهشهاي باستان شناسي در ايران1355
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.