شبهه: علم فقه، علمى دنباله رو


ویژگی‌های وقف کتاب


مفهوم وقف و جایگاه آن در اسلام


قدیمی ترین کتاب‌های وقفی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی


عمل به نیت واقف


وقف کتاب، کتابخانه و سایر مراکز علمی


حکمت حکم عدم قصاص برای پدر


ادعای مصون بودن مجالس روضه و عزاداری از بیماری و آسیب‌های ویروس کرونا


وظیفه شرعی در تزاحم بین اقامه عزا و حفظ جان مؤمنین از بیماری همه گیر


منع برپایی مجالس عزاداری با وجود عدم تعطیلی سایر تجمعات اجتماعی