0
ویژه نامه ها

ضمان بیمار در صورت سرایت بیماری واگیردار


احتکار اقلام دارویی و پزشکی


حکم عمل کردن به توصیه های بهداشتی


لزوم رعایت بهداشت توسط پرستاران و پزشکان


چگونگی تجهیز میّتی که بیماری واگیردار داشته


دفن اموات با بیماری واگیردار در مکان های غیر مجاز


حکم خودداری بیمار از درمان


حکم حضور افراد مبتلا به بیماری واگیردار در مکان های عمومی


حکم خودداری افراد مبتلا به ویروس از مراجعه به مرکز درمانی