0
ویژه نامه ها
احکام روزه

روزه زن باردار نزدیک به زایمان


احکام روزه

حکم روزه مسافر


احکام روزه

حکم مسافرت عمدی در ماه رمضان


احکام روزه

زمان باطل شدن روزه مسافر


احکام روزه

حکم روزه مسافری که از روی فراموشی روزه گرفته


احکام روزه

حکم پرداخت کفاره غیر عمد به موسسات خیریه


احکام روزه

ادای کفاره روزه و اطعام یک فقیر به جای اطعام شصت فقیر


احکام روزه

وظیفه روزه دار در صورت منع پزشک از روزه گرفتن


احکام روزه

حکم قبول روزه استیجاری در صورت عهده دار بودن روزه واجب


سایر استفتائات

احکام اعتکاف | سوال دوازده