فصلنامه علوم مديريت ايران

رتبه علمي: علمي - پژوهشي (علوم انسانی)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتياز: انجمن علوم مديريت ايران

مدير مسئول: حسن عابدي جعفري

محل انتشار: تهران

تلفن: 88003575(7764) (021)

فاكس: 88003575 (021)

نشاني: تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران – دانشكده مديريت دانشگاه تهران - پشت ساختمان الغدير – دبيرخانه انجمن علوم مديريت ايران

وب سايت: www.iams.ir

پست الکترونيک: info@iams.ir