اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان فارس 2
اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان فارس 2


 

منبع : راسخون 

ردیف نوع مکان متبرکه  نام مکان متبرکه  جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
201 امامزاده  سیدعبداله (ع) آقا 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد سده
202 امامزاده  سیدنورالدین (ع) آقا 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد سده
203 امامزاده  حسن(ع) آقا 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد سیف اباد
204 امامزاده  شاه نصراله (ع) آقا 1   خنج مرکزئ   سیف آباد سیف اباد
205 امامزاده  شاه ایول (ع) آقا 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد سیف اباد
206 امامزاده    آقا 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد سیف اباد
207 امامزاده  شاه نیزه دار (ع) آقا 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد سیف اباد
208 امامزاده  شاه خسرو (ع) آقا 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد سیف اباد
209 امامزاده  بی بی حور بی بی (س) خانم 1 فارس خنج مرکزئ   سیف آباد مکویه
210 امامزاده  سیدعلاءالدین حسن (ع) آقا  1 فارس داراب        
211 امامزاده  امیرعباس (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق      
212 امامزاده  علی (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق   رستاق چاه ماهی
213 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق   رستاق چهارده
214 امامزاده  علی (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق   رستاق چهارده
215 امامزاده  حسن (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق   کوهستان بوزار
216 امامزاده  سیدمحمدرضا (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق   کوهستان حسین اباد
217 امامزاده  محمد (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق   کوهستان دمکن
218 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس داراب رستاق   کوهستان خیراباد
219 امامزاده  بی نام (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   پاسخن کوهجرد
220 امامزاده  سیده صالح (س) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   پاسخن جونان
221 امامزاده  شاهزاده فضل اله (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   بختاجرد حسن اباد
222 امامزاده  بی بی خاتون (س) خانم 1 فارس داراب مرکزئ   بختاجرد براب
223 امامزاده  یعقوب (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   بختاجرد تیزاب
224 امامزاده  محمدماریان (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   بختاجرد ده کستان
225 امامزاده  شاه فضل اله (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   فسارود  
226 امامزاده  زادالحسن (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   فسارود مادوان
227 امامزاده  شاه ولایت (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   قریه الخیر ده خیرپائین
228 امامزاده  گمنام (ع) نامشخص 1 فارس داراب مرکزئ   قریه الخیر کوه سفید
229 امامزاده  ابراهیم پیربیابان(ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   قلعه بیابان قلعه بیابان
230 امامزاده  عبداله (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   قلعه بیابان محمداباد
231 امامزاده  عبداله وموسی (ع) آقا  2 فارس داراب مرکزئ   قلعه بیابان فتح اباد
232 امامزاده  سیدابراهیم (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   نصروان  
233 امامزاده  سلطان امرالدین (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   نصروان جوزجان
234 امامزاده  پیر نو(ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   نصروان هربدان
235 امامزاده  زاهد (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   نصروان بیزدان
236 امامزاده  عباسعلی (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   نصروان حسن ابادپدم
237 امامزاده  حاجی علی نور آقا  1 فارس داراب مرکزئ   نصروان بهادران
238 امامزاده  سیدعلاءالدین حسین (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   هشیوار پیرمراد
239 امامزاده  سیدنورالدین (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   هشیوار شیخ اباد
240 امامزاده  پیر بنام (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   هشیوار جمسی
241 امامزاده  شاهزاده ابوالقاسم (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ داراب    
242 امامزاده  عبداله (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ داراب    
243 امامزاده  سپهسالار(ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ جنت شهر    
244 امامزاده  دوازده امام (ع) آقا  12 فارس داراب فورگ   آبشور قلاتویه
245 امامزاده  پیرمراد (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   آبشور فدامی
246 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   فورگ سده
247 امامزاده  میرشاه (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   فورگ سده
248 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   فورگ قلعه نو
249 امامزاده  چهل تن (ع) آقا  40 فارس داراب فورگ   فورگ نصرت اباد
250 امامزاده  عبداله  (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   فورگ نصرت اباد
251 امامزاده  شاه ابوزکریا (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   فورگ شاه ابوذکریا
252 امامزاده  محمد (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   فورگ دوبرجی
253 امامزاده  زین العابدین (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   آبشور فدامی
254 امامزاده  سیدابوتراب (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   آبشور قلاتویه
255 امامزاده  محمد (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   آبشور قلاتویه
256 امامزاده  شاه سیف اله (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   آبشور قلاتویه
257 امامزاده  شاه غریب (ع) آقا  1 فارس داراب فورگ   آبشور فدامی
258 امامزاده  شاه فاضل (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ جنت شهر    
259 امامزاده  شاهزاده ابوالحسن (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   فسارود مادوان
260 امامزاده  شهیدحسین (ع) آقا  1 فارس داراب مرکزئ   پاسخن کوهجرد
261 امامزاده  سیدعلی (ع) آقا  1 فارس زرین دشت ایزدخواست      
262 امامزاده        فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه  
263 امامزاده  سیدضیاءالدین محمد (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه ساچون
264 امامزاده  امامزاده  محمد (ع) آقا  فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه ساچون
265 امامزاده  شاه ابوزکریا (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه قلعه کدویه
266 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه میانده
267 امامزاده  فیض اکرم (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه میانده
268 امامزاده  پیرکدوئیه  آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه شهرک خلیل اباد
269 امامزاده  شاه زکریاوخواهرش (ع) آقا- خانم 2 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه شهرک خلیل اباد
270 امامزاده  شاه زکریاوعلی (ع) آقا  2 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه شهرک خلیل اباد
271 امامزاده  سیدشمس الدین (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه خسویه
272 امامزاده  شاهزاده فضل اله (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه خسویه
273 امامزاده  محمد (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   خسویه خسویه
274 امامزاده  امیرمجتبی (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   دبیران منبع اب دوبران
275 امامزاده  قاسم (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   دبیران منبع اب دوبران
276 امامزاده  حاجی طاهر (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   زیرآب حاجی طاهره
277 امامزاده  حسن (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   زیرآب حاجی طاهره
278 امامزاده  سیدعبدالحسین وسیدمحمدحسین (ع) آقا  2 فارس زرین دشت مرکزئ   زیرآب حاجی طاهره
279 امامزاده  شاهزاده فرج اله وحبیب اله (ع) آقا  2 فارس زرین دشت مرکزئ   زیرآب حاجی طاهره
280 امامزاده  پیرغیب (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   زیرآب زیراب
281 امامزاده  پیرکورک (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   زیرآب زیراب
282 امامزاده  پیرنو (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ   زیرآب زیراب
283 امامزاده  پیرنوومحمدحسین (ع) آقا  2 فارس زرین دشت مرکزئ حاجی آباد    
284 امامزاده  سیدامیرمجتبی (ع) آقا  1 فارس زرین دشت مرکزئ دبیران    
285 امامزاده  سیداسدالدین شست باغ (ع) آقا  1 فارس سپیدان        
286 امامزاده  سیدمحمدوسیدجمال (ع) آقا  2 فارس سپیدان        
287 امامزاده  سید میراحمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان        
288 امامزاده  چیچکلو (ع) نامشخص 1 فارس سپیدان بیضا   بانش عزه اباد
289 امامزاده  سیدبیضاء (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بانش قوام ابادچیچکلو
290 امامزاده  عراقی (ع) نامشخص 1 فارس سپیدان بیضا   بانش کمال اباد
291 امامزاده  بی بی عزالدین (س) خانم 1 فارس سپیدان بیضا   بانش بانش
292 امامزاده  سلطان شاه سوارپیرموک (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بانش بانش
293 امامزاده  سیدعزالدین (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بانش بانش
294 امامزاده  بی بی شاه خاتون (س) خانم 1 فارس سپیدان بیضا   بانش دشمن زیاری
295 امامزاده  زینب بانو (س) خانم 1 فارس سپیدان بیضا   بانش کوشکمحمداباد
296 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بانش هفت خان
297 امامزاده  سیدمحمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بیضا ایاس جان
298 امامزاده  شاه غیب (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بیضا بسارجان
299 امامزاده  شاه احمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بیضا ملیان
300 امامزاده  سیدمحمدوسیداحمد (ع) آقا  2 فارس سپیدان بیضا   بیضا شاه قطبالدین
301 امامزاده  شاه غیب (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   کوشک هزار شیخ عبود
302 امامزاده  بی بی رقیه سلطان (س) خانم 1 فارس سپیدان بیضا   کوشک هزار تلمبه های ملوس جان
303 امامزاده  سیدمحمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   کوشک هزار کوشک هزار
304 امامزاده  شاه قیاس الدین (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   کوشک هزار تنگخیاره
305 امامزاده  شاه نصراله (ع) آقا 1 فارس سپیدان مرکزئ   خفرئ سرچشمه
306 امامزاده  سیدمحمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان مرکزئ   خفرئ ممبلو
307 امامزاده  شاه ابوالفتح (ع) آقا  1 فارس سپیدان مرکزئ   خفرئ خوش مکان
308 امامزاده  سیدفخرالدین احمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان مرکزئ اردکان    
309 امامزاده   سید سلطان نورالدین  (ع) آقا  1 فارس سپیدان مرکزئ اردکان    
310 امامزاده  علی (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   سرناباد پاتل
311 امامزاده  آب خوشی  نامشخص 1 فارس سپیدان همایجان   سرناباد سرقنات
312 امامزاده  شاه (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   سرناباد شاه محمدی
313 امامزاده  شاه غیب (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   سرناباد اردشیری بالا
314 امامزاده  سیدحاج غریب (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   سرناباد علی اباد
315 امامزاده  سیدمحمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   شش پیر ساران بالا
316 امامزاده  جمال الدین مالک (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   شش پیر بهرغان
317 امامزاده  نورمحمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   شش پیر برشنه
318 امامزاده  بی بی حسنیه سلطان (س) خانم 1 فارس سپیدان همایجان   همایجان دبیرشاداب
319 امامزاده  شاد (ع) آقا 1 فارس سپیدان همایجان   همایجان نمازگاه
320 امامزاده  فخرالدین احمد(ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان ابنو
321 امامزاده  سیدجعفر (ع) آقا 1 فارس سپیدان همایجان   همایجان ده پاگاه
322 امامزاده  سیدعلاءالدین (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان دالین
323 امامزاده  شاهزاده محمود (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان چمن بید
324 امامزاده  بی بی زهراخاتون (س) خانم 1 فارس سپیدان همایجان   همایجان سرقنات
325 امامزاده  شاه محمود (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان هرایجان
326 امامزاده  خطیب (ع) آقا 1 فارس سپیدان همایجان   همایجان ابگرم
327 امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان خلار
328 امامزاده  شاه رکن الدین (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان سنگر
329 امامزاده  سیدمحمد کاظم(ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بانش دشمن زیاری
330 امامزاده  نورالدین (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بانش دشمن زیاری
331 امامزاده  شاه علمدار (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان دالین
332 امامزاده  شاه فیروز (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بیضا شاه قطبالدین
333 امامزاده  شاهزاده ابراهیم (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بیضا شاه قطبالدین
334 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 فارس سپیدان همایجان   همایجان سرقنات
335 امامزاده  شاهزنگوار (ع) آقا  1 فارس سپیدان بیضا   بانش کوشکمحمداباد
336 امامزاده  سید محمد  آقا 1 فارس سپیدان همایجان   همایجان خلار
337 امامزاده سیدصدرالدین محمد (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
338 امامزاده هفت تنان ونورالسادات بنت امیرالمومنین (س) آقا- خانم  8 فارس شیراز مرکزئ      
339 امامزاده شاهزاده منصور (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
340 امامزاده  ابوالفتح رضا (ع) آقا  1 فارس شیراز        
341 امامزاده  سیدعمادالدین نسیمی (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان      
342 امامزاده  امام شهید (ع) آقا  1 فارس شیراز زرقان   بندامیر ملک اباد
343 امامزاده  علی ابن حمزه (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان   بندامیر اکراد
344 امامزاده  سیدقاسم (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان   بندامیر بندامیر
345 امامزاده  شعیب (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان   بندامیر ده میدان
346 امامزاده  سلطان ابراهیم (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان   بندامیر محموداباد
347 امامزاده  عباس علی (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان   بندامیر شول
348 امامزاده  سیدنصرالدین (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان زرقان    
349 امامزاده  شاهزاده قاسم (ع) آقا 1 فارس شیراز زرقان زرقان    
350 امامزاده  ابراهیم نظرآباد (ع) آقا  1 فارس شیراز سروستان   سروستان  
351 امامزاده  میرعباس (ع) آقا  1 فارس شیراز سروستان   سروستان  
352 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس شیراز سروستان   سروستان نظراباد
353 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا 1 فارس شیراز سروستان   سروستان کنو
354 امامزاده  شاهزاده محمد(ع) آقا  1 فارس شیراز سروستان   سروستان هزاردره
355 امامزاده        فارس شیراز سروستان   سروستان هزاردره
356 امامزاده  سیدعلی ابن اسحاق (ع) آقا  1 فارس شیراز سروستان   سروستان کته گنبد
357 امامزاده  ابوالقاسم (ع) آقا  1 فارس شیراز سروستان   کوهنجان  
358 امامزاده  شاه صفی الدین (ع) آقا  1 فارس شیراز سروستان   کوهنجان کوهنجان
359 امامزاده  شه چنار (ع) آقا 1 فارس شیراز سروستان   کوهنجان سیف اباد
360 امامزاده  علی ابن اسحاق (ع) آقا 1 فارس شیراز سروستان سروستان    
361 امامزاده  شاه ابوالخیر (ع) آقا 1 فارس شیراز کربال   دهقانان روبهقان
362 امامزاده  سیدعبدالرشید (ع) آقا 1 فارس شیراز کربال   سفلی درنیان
363 امامزاده  شاهزاده ابراهیم (ع) آقا 1 فارس شیراز کربال   خیرآباد خیرابادتوللی
364 امامزاده  اسحاق (ع) آقا  1 فارس شیراز کربال خرامه    
365 امامزاده  عقیل (ع) آقا 1 فارس شیراز کربال خرامه    
366 امامزاده  شاهزاده ابوالقاسم (ع) آقا 1 فارس شیراز کوار   طسوج  
367 امامزاده  پیربی شک (ع) آقا 1 فارس شیراز کوار   طسوج باغ پیروانی
368 امامزاده  امام ضامن (ع) آقا  1 فارس شیراز کوار   طسوج بورکی
369 امامزاده  محمد (ع) آقا 1 فارس شیراز کوار   فرمشکان خرمایی
370 امامزاده  شاه غیب (ع) آقا 1 فارس شیراز کوار   فرمشکان خرمایی
371 امامزاده  ابوالخیر (ع) آقا  1 فارس شیراز کوار   کوار شاه بهرامی
372 امامزاده  شاه ابوالقاسم (ع) آقا 1 فارس شیراز کوار   کوار مظفری
373 امامزاده  ابراهیم (ع) آقا  1 فارس شیراز مرکزئ      
374 امامزاده  ابوعبداله عفیف (ع) آقا  1 فارس شیراز مرکزئ      
375 امامزاده  ارگی (ع) آقا  1 فارس شیراز مرکزئ      
376 امامزاده  امین نذر (ع) آقا  1 فارس شیراز مرکزئ      
377 امامزاده  باب الزهرا (س) نامشخص 1 فارس شیراز مرکزئ      
378 امامزاده  امامزاده باقر(ع) آقا  1 فارس شیراز مرکزئ      
379 امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  1 فارس شیراز مرکزئ      
380 امامزاده  بی بی حلیمه خاتون (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
381 امامزاده  بی بی خاتون (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
382 امامزاده  بی بی خدیجه (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
383 امامزاده  بی بی دختران (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
384 امامزاده  بی بی زینبیه (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
385 امامزاده  بی بی فاطمه  (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
386 امامزاده  بی بی نقره پوش (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
387 امامزاده  بی بی نور (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
388 امامزاده  پنج تن (ع) نامشخص 5 فارس شیراز مرکزئ      
389 امامزاده  جبرائیل (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
390 امامزاده  جعفر (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
391 امامزاده  بی بی فاطمه (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
392 امامزاده  حسین ابن امام زین العابدین (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
393 امامزاده  خاتون (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
394 امامزاده  دوبرادر (ع) آقا 2 فارس شیراز مرکزئ      
395 امامزاده  زنجیری (ع) آقا 2 فارس شیراز مرکزئ      
396 امامزاده  زید (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
397 امامزاده  زینبیه (س) خانم 1 فارس شیراز مرکزئ      
398 امامزاده  سیدابوالوفا (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
399 امامزاده  سیداصل الدین حسینی (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ      
400 امامزاده  سیدالحرمین (ع) آقا 1 فارس شیراز مرکزئ