سرم در اثر خاراندن زخم شد، بعد از مدتی متوجه شدم، آیا نجاست را انتقال دادم؟


نماز نخواندن همسرم و ترس از نمازخوان نشدن فرزندم


قضا شدن نماز در طی چله ی زیارت عاشورای حق شناس


آیا می توانم به ارز دیجیتال ورود کنم؟


افراد نزدیک خانواده ام برای زندگی ام دعا گرفته اند، چه کنم؟


احساس می کنم نیت کارهایم خالصانه نیست!


آیا خوابی که از ائمه دیدم اعتبار دارد؟


شوهرم می گوید از چشمش افتادم؛ چی کار کنم؟


کسب درامد از یوتوب حلال است؟


چه کار کنیم که اصلا هیچ اضطرابی نداشته باشیم؟