دوست دارم نماز بخوانم ولی خیلی خجالت میکشم!


اگر پوسته ای از بدن با درد جدا بشود نجس است؟


دلیل کم شدن موهای بدن چیه؟


ترک واجبات کردم و درگیر اعتیاد شدم، راهنمایی ام کنید!


برای طهارت خانه ای که در آن سگ بود چکار باید کرد؟


از سر دلسوزی حرف دیگران رو به خود آن فرد زدم، من رو تهدید به نفرین کرد!


نذر اسم کردم ولی می خواهم نام پسرم رو تغییر بدهم، می شود؟


لباسم نجس بوده و نمی دونستم آیا مکان هایی که رفتم نجس شده است؟


چه کاری انجام دهم تا اراده ام برای ترک گناه قوی شود؟


پولی بدهکار به صاحب مغازه بودم، اما ایشان را پیدا نمی کنم، تکلیف چیست؟