0
ویژه نامه ها

چرا خواستگار ندارم؟!


منو همسرم تو عقدیم زود از من دلخور میشه؛ چکار کنم ؟


در انتخاب کسی که به دلم ننشسته ولی وضعیت مالیش خوبه موندم!


آیا واقعا من هم می توانم یک روز ازدواج کنم؟


اصلا روم نمیشه مادر همسرم رو مامان صدا کنم


خانوادم نمی گذارند با کسی که از شهر ما نیست، ازدواج کنم!


ترس و اضطراب از ازدواج دارم، چه کنم؟


ازدواج با یک زن بیوه


ارتباط همسر با خانواده و بالعکس مناسب نیست، چه رفتار داشته باشم؟


خانواده ام با من به خواستگاری نمی آیند، چطور راضی شان کنم؟