0
ویژه نامه ها

احساس می کنم مادر خوبی نیستم، چه کار کنم؟


زود عصبی می شوم و فرزند را کتک می زنم؛ چه کنم؟


فکر و خیال در شب آزارم می دهد و دچار افسردگی شدم، چه کنم؟


رمان زیاد میخونم و احساس می کنم شخصیتم بین شخصیت های رمان گم شده!


فوت همسر


مشاوره فردی


جلوی جمع نمی‌توانم صبحت کنم و خجالتی هستم.


مشاوره فردی


راونشناسی


ترس و استرس شدید