پرخاشگری و گریه و فشاردادن دندان روی هم کودک


چرا بابام واسم گوشی نمیخره؟


پسرم لج باز شده، چطور با او رفتار کنم؟


با کودک حساس و زودرنجم چطور برخورد کنم؟


چطور با مادرم رفتار کنم؟


علاقه آتشین به بازیگری دارم، چطور پدر و مادرم را راضی کنم؟


کودکی که نوجوان شده است


مادری هستم که زود عصبی می شوم، چه کنم؟


با دختر نوجوان شلخته ام چطور رفتار کنم؟


مادری دست تنها در تربیت فرزندان