حکم ایفای نقش امام معصوم در مراسم تعزیه خوانی


تشکیل مجلس عزاداری، بدون حضور روحانیت


حکم استفاده غذای هیأت عزاداری بیش از سهم خود