خرید و فروش کتابهاى ضد دین و مذهب | سوال یک


خرید و فروش کتابهاى ضد دین و مذهب | سوال دو


خرید و فروش قرآن کریم


بالارفتن از روى کتابها


چاپ کتاب‌هاى دعا


رسم و تصویر پیامبران و ائمه (ع)


چاپ قرآن با کاغذهاى بازیافت شده


تلخیص، ساده سازى و نشر کتاب بدون اجازه مؤلف


امانت گرفتن کتاب


چاپ و نشر کتابهاى ضاله