تکثیر و فروش آثار آیت الله فیاض و مصرف عوایدش در امور خیر یا شخصى | سوال یک


چاپ قرآن با کاغذهاى بازیافت شده


تلخیص، ساده سازى و نشر کتاب بدون اجازه مؤلف


پدیده غرب‌زدگى


عکس بردارى کتاب، فروش و توزیع آن بدون اجازه مؤلف یا ناشر


امانت گرفتن کتاب


چاپ کتابهاى اسلامى با پول خمس و صدقه | سوال یک


چاپ کتابهاى اسلامى با پول خمس و صدقه | سوال دو


رمزگشایى لوحهاى فشرده و تکثیر آنها


آموختن علوم دینى از طریق نوارهاى کاست