خریدن نشریات وابسته به دشمنان اسلام


وارد کردن غیر قانونى کتاب


استفاده از روزنامه‌هاى داراى اسامى متبرکه


چاپ کتاب بدون اجازه مؤلف


تملک روزنامه‌هاى مربوط به اداره عمومى | سوال یک


تجدید چاپ کتاب بدون اجازه مؤلف


حقوق مؤلف، ناشر، مخترع و مبتکر | سوال یک


استفاده از منابع بدون اذان صاحب آن


حق فروش کتاب و قیمت آن


عدم ذکر منابع در نوشته‌ها