ویژگی ‌های یاران حقیقی امام زمان علیه السلام


تعداد یاران امام زمان علیه السلام برای قیام آن حضرت