تعارض عقیده مهدویت شیعی با سیر تکامل تمدن بشری!


زمینه سازی ظهور با رواج ظلم!


ظهور به شرط فساد فراگیر