برگزیده‌ها
شهره ی شهر

برایان-جی-اسپونر برایان جی. اسپونر

Brian J.Spooner
حوزه تخصصی: زبان، فرهنگ، توسعه، بوم شناسی، چادرنشینی، بیابان ها و صحراها و آبیاری در ایران، افغانستان، پاکستان، چین، هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی 
شغل و مسئولیت: استاد گروه مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا
برایان جی. اسپونر، استاد ادامه ...