برگزیده‌ها
شهره ی شهر

ابوعمرو عثمان طبری بصری(وف 282 / 281 ق)، حافظ، محدث و فقیه. وى ساكن انطاكیه بود و عالم آن شهر. از عفان بن مسلم و قره بن حبیب و عمرو بن مرزوق و ابوولید طیالسى و سعید بن عفیر و یحیى بن بكیر و یحیى حمانى و ابراهیم بن حجاج سامى و احمد بن جناب احمد بن یونس و امیه بن بسطام و بكار بن محمد سیرینى و حكم بن موسى و سهل بن بكار و شیبانادامه ...