تدبر در قرآن و عمل به آن
امام صادق علیه السّلام در دعایی فرمودند:
اللهم نشرتُ عهدک و کتابک فاجعل نظری فیه عبادة و قراءتی فیه تفکراً و فکری فیه اعتباراً و لا تجعل قرائتی قراءةً لاتدبر فیها و لا تجعل نظری فیه غفلة.
خدایا منتشر کردم عهد و کتاب تو را، پس قرار بده نگاه من را بر آن عبادت و خواندن مرا در آن با تفکر و اندیشیدن و فکر من در آن را وسیله عبرت قرار ده و قرار نده خواندن من را خواندنی که در آن تدبر و تفکر نباشد و قرار نده نگاه مرا در آن، نگاهی غافل و بی خبر (از عمق مطالب آن).
مصباح الانوار، ص 141
امام صادق علیه السّلام فرمودند:
المقريءُ بلا علم کالمعجب بلامال و لا مُلک يبغض الناس لفقره و يغبضونه لعُجبه فهو ابداً مخاصم للخلق في غير واجب و من خاصم الخلق فيما لم يؤمر به فقد نازع الخالقيه و الربوبيّة.
قاري بدون آگاهي مثل پادشاه بدون مال و زمين است که دشمن مي شود مردم را به خاطر فقرش و مردم هم با او دشمن مي شوند به خاطر عجبش، پس هميشه او در حال جنگ و دعوا با خلق خدا در آن چه واجب نشده است و کسي که با خلق دشمني کند در آن چه به او دستور داده نشده، پس نزاع مي کند در خالقيت و ربوبيت خداوند.
مصباح الشريعه، ص 44