عضویت العربیة English
امام سجاد علیه‌السلام: [اى زینب] تو بحمداللّه عالمى هستى که نزد کسى تعلیم ندیدى و دانایى هستى که نزد کسى نیاموختى. بحارالأنوار، ج45، ص164
  • تفاوت حضرت زینب (س) با آسیه به روایت رهبر انقلاب
  • مشکل جنسی یک سوم زنان
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای

اقتصاد سیاسی

وضع اقتصادی در دوره فئودالیته

وضع اقتصادی در دوره فئودالیته
در کشاورزی از اواخر عهد قدیم هیچ‌گونه پیشرفتی ظهور نکرد، و همان نباتات را با همان روش می‌کاشتند؛ گذشته از این وضع پریشان دهقانان و جنگهای فئودال مساعد توسعه کشاورزی نبود. بیش از همه غلات (گندم، جو، چاودار، ادامه ...

شهرنشيني وابسته و توسعه در ايران و مصر

شهرنشيني وابسته و توسعه در ايران و مصر
در اين بخش، من به ارائه ي ارزيابي تاريخي و تحليل تطبيقي دو فرآيندِ کيفيتاً متفاوت توسعه ي اقتصادي و سياسي ايران و مصر و تأثير آنها بر توسعه هاي فيزيکي عرصه هاي روستايي و شهري خواهم پرداخت. در مقايسه ي ايران و ادامه ...

توسعه ناموزون قاهره

توسعه ناموزون قاهره
برخي از ناظران تاريخ مصر، لشکرکشي فرانسه در سال 1798 را به مثابه آغاز « مدرنيزاسيون » در مصر مي دانند ( گيب و بوون، 1950: 231 ). اما روند مدرنيزاسيون در اقتصاد مصر به معناي ورود روابط سرمايه داري ادامه ...

شهرنشيني وابسته در مصر انقلابي

شهرنشيني وابسته در مصر انقلابي
جنگ جهاني دوم توان قدرت هاي استعماري اروپا را براي اعمال فشار سياسي، اقتصادي و نظامي بر مستعمره هايشان، ضعيف کرد. اعمال فشارهاي اقتصادي و سياسي کاسته شده ي « مرکز » هاي اروپايي خلأ قدرتي در « پيرامون » ادامه ...

شهرنشيني وابسته در مصر

شهرنشيني وابسته در مصر
تا دهه ي 1870، مصر يک زيربناي اقتصادي قابل مقايسه با اروپا به دست آورده بود. اما اين از طريق قرضه هاي خارجي با نرخ بهره ي بالا به چنگ آمده بود. با قريب الوقوع شدن فروپاشي مالي امپراطوري عثماني و به دنبال سقوط ادامه ...

شهرنشيني در مصر پيش از سرمايه داري

شهرنشيني در مصر پيش از سرمايه داري
خلاف ايران که در آن منافع استعمار خارجي تا اواخر قرن نوزدهم نقش قابل توجهي بازي نکرد، در بررسي جامعه ي پيش سرمايه داري مصر بايد پويايي شناسي کنش متقابل بين نيروهاي خارجي سلطه و بهره کشي از يک سو ادامه ...

شهرنشيني شتابان در تهران

توسعه ي ناموزون شهري: مورد تهران

شهرنشيني شتابان در تهران
تهران به مثابه دهکده اي کوچک و نسبتاً بي اهميتي، طي قرون 16 و 17، مديون کارکرد نظامي اش به مثابه ي پادگاني در خدمت حکمرانان گوناگون منطقه اي و محلي بود. نزديکي به شهر ري و واقع بودن بر سر راه تجاري که ادامه ...

شهرنشيني وابسته: از کودتا تا انقلاب

شهرنشيني وابسته: از کودتا تا انقلاب
هجوم متفقين به ايران در سال 1941، به توجه به موقعيت آن در اقتصاد سرمايه داري جهاني، سرآغاز دوران جديدي در ايران بود. اشغال ايران توسط نيروهاي بريتانيا و آمريکا از جنوب و شوروي از شمال، با ضرورت ايمن سازي ادامه ...

شهرنشيني وابسته در ايران

شهرنشيني وابسته در ايران
در اواسط قرن نوزدهم، اقتصاد ايران پيش سرمايه داري وضع آشفته اي داشت. بحران مالي حکومت مرکزي و نياز آن به درآمد اضافه، در نيمه ي دوم قرن نوزدهم به فروش مقام هاي حکومتي محلي، به [ اشخاص و سياستمداراني که - ن ادامه ...

شهر و روستا در ايران پيش از سرمايه داري

شهر و روستا در ايران پيش از سرمايه داري
بررسي هاي تاريخي متداول از ايران پيش سرمايه داري، که توسط تاريخ نگاران و نويسندگان ايراني [ نگاشته ] شده است عموماً توصيفي است. [ در اين گونه بررسي ها ] توسعه و تحولات تاريخي از طريق ستيزه ي ميان پادشاهان حاکم ادامه ...