مراحـل وقوع قـيامـت

« مـردم! رهنمودهای آفریدگار خود را بکار بگيريد که لرزش روز رستاخيز لرزشی بی سابقه است ـ روزیکه با آن مواجه شويد: هر شير دهنده در حال شير دهی شيرخوار خود را رها می کند وهر ماده بارداری وضع حمل میکند ، و مردم را مست می بينی در حاليکه مست نيستند بلکه مجازات خـدا طولانی است». حج 1-2
دوشنبه، 13 دی 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مراحـل وقوع قـيامـت

مراحـل وقوع قـيامـت
مراحـل وقوع قـيامـت


 

نويسنده: ندا زرگانی
 
خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد
این مجموعه یک برگ سبز و پرارزش از جنگل همیشه سبز قرآن است .

تأثيرات زلزله روی موجودات زنده تأثيرات زلزله روی موجودات زنده
 

« مـردم! رهنمودهای آفریدگار خود را بکار بگيريد که لرزش روز رستاخيز لرزشی بی سابقه است ـ روزیکه با آن مواجه شويد: هر شير دهنده در حال شير دهی شيرخوار خود را رها می کند وهر ماده بارداری وضع حمل میکند ، و مردم را مست می بينی در حاليکه مست نيستند بلکه مجازات خـدا طولانی است». حج 1-2
نکات آيه:

1ـ زلزله باعث وضع حمل می شود،انسان را مست می کند ، باعث رها نمودن شيردهی می شود:
 

موجهای صوتی با تناوب ضعيف ، با تواتر و تناوب ضعيف تر از شنوائی بشر (مادون صوت) با 7 ـ 15 نوسان در هر ثانيه ، بيش از آنچه شنيده شوند احساس می شوند و روی موجودات زنده تأثير می گذارند. نمونه اين نوع تواتر و تناوبِ صوتی زلزله ها هستند. زلزله در صورت شديد بودن و طول کشيدن از جمله همين تأثيراتی که در آيه بيان شده را روی انسان می گذارند. کسيکه در حال شيردادن به نوزاد است شير دهی نوزاد را رها می کند. کسيکه باردار است وضع حمل می کند. و انسان گيج و منگ میشود يا به توصيف قـرآن "مست" بنظر می رسد.

2ـ روز رستاخیز با زلزله بی سابقه همراه خواهد بود:
 

زمین از جهت غرب در جهت شرق بدور خود می چرخد که این امر یکی از دلایل ایجاد شب و روز در روی زمین است. هر صد سال حدوداً باندازه یک جزئی از ثانیه از سرعت حرکت زمین بدور خود کاسته میشود. طوری که حدوداً 4 هزار میلیون سال پیش سرعت زمین آنقدر زیاد بوده است که طول شب و روز 4 ساعت بوده است. نتیجه کم شدن از سرعت زمین اینست که روزی زمین از حرکت باز خواهد ایستاد و بعد به سمت عکس حرکتِ کنونی خود حرکت خواهد کرد (یعنی از شرق به غرب)، و خورشید نیز از غرب طلوع خواهد کرد. در مدتی که زمین از حرکت باز خواهد ایستاد دچار تنش و لرزشهای سهمگینِِ بی سابقه خواهد شد.
صـدا مـی کُـشد
« و در شيپـور دمـيده خواهد شد و هـر کـه در زمين و سيارات باشد بيهـوش شده و می ميرد غیر از آنکه خدا آنرا استثناء کرده باشد». زمر 68
نکات آيه:

1ـ صدا انسان را بيهوش می کند و می کشد:
 

فـشار موج بالای 200 ( mb) کـشنـده است. مثلاً انفجار يک بمب اتم در فـاصله 500 متری می تواند انسان را بکشد. (البته گرمای آن در آن فاصله کشنده تر است ولی در صورت کشته نـشدن با گرمای آن از صدای آن می میرد).

2ـ هنگام قيامت کسانی در سيارات خواهند بود:
 

موقعيت عـلـمی انـسان امـروز و رفـتن وی بـه مـاه درستی رفـتن انـسان به سيارات ديگر و بودن وی در آنها را تأييد می کند.

مـراحـل وقـوع قـيامـت
 

« امروز می پـرسد: روز قـيامت دیگر چه وقت است ـ ولی وقتی نور چشم را بگيرد ـ و ماه ناپديد بشود ـ و خورشيد و ماه يکی شوند ـ آنروز می گـويد: گريزگاه کجاست»! قیامت 6ـ10
« وقتی خورشيد حجیم شود و ستارگان تيره شوند (بميرند)». تکویر 1ـ2
« و وقتی جو کنده شود». تکویر 11
« و وقتی درياها طغـيان کنند». انفطار 3
« و وقتی درياها به غليان آمده و تبخير شوند». تکویر 6
« وقتیکه ستارگان کم کم تمام شوند». مرسلات 8
نکات آيات:
1ـ خورشيد حجیم خواهد شد. 2ـ چشم را برق خواهد گرفت. 3ـ درياها طغيان خواهند کرد. 4ـ درياها تبخير خواهند شد. 5ـ مـاه خـواهـد گرفت.6ـ جو کـنـده خواهد شد. 7ـ جو نسبت به زمين بمثابه پوست می ماند. 8ـ ماه و خـورشيد يکی خواهند شد. 9ـ ستارگـان تيره خواهند شد (خواهند مرد). 10ـ ستارگان کم کم تمام خواهند شد.
1ـ خورشيد حجیم خواهد شد:
خورشيد از هـيدروژن و هلـيوم تشکيل شده است. بدليل دمای بـسيار بـالای درون آن پيوسته هيدروژن آن تجزيه میشود و به هليوم و حجم عظيمی از انرژی که گرما و نور و تشعشعات بـاشد تبديل میشود. هـيدروژن آن روزی تمام می شود و منبع هليوم آن متلاشی می شود و دمـای آن بالا میرود. بـه دليل افـزايش دما بخش (انبار) هـيدروژن به بيرون هل داده می شود و خورشيد گسترش پيدا می کند و غـول آسایِ سرخ رنگ می شود. بعد دوباره کم کم جمع می شود و بعد دوباره امتداد پيدا می کند و بعد دوباره جمع و کوتوله سفيد رنگ میشود. (عمر خورشيد 5000 مـيلـيون سال ديگـر بـرآورد می شود. اين تخـمـين با بررسی انواع انفعـالات هـسته ای مـوجـود در خورشيد و در ترکيب خورشيد و حساب اشعه های خارج شونده از آن، و حساب جرم آن زده شده است و بستگی به اين دارد که: اولاً خورشيد پيوسته هـمـين اندازه از ماده را تجزيه کند. و ثانياً: نحوه تجزيه و فعل و انـفـعالات درون خورشيد پيوسته به هـمين منوال کنونی خود ادامه داشته باشد. و اين چيزی است که انسان از آن مطمئن نيست).
(مصدر تکویر در اصل بمعنی پیچاندن چیزی دور چیزی است. بعد بطور ضمنی بمعنی حجیم شدن، پف کردن، در خود جا دادن یا فرو بردن، کوره شدن و غیره بکار رفته است).
2ـ چشم را برق خواهد گرفت:
خـورشيد در آغـاز گـسترش خـود نور و تشعشعات خيلی بيشتری از آنچه فعلاً ساطع می کند را ساطع خواهد کرد و اين باعـث می شود که چشم را بگیرد.
3ـ درياها طغيان خواهند کرد:
از آنجا که دمای هـوای قـطبها در حدی نيست که بـرفـهـای آن آب شونـد سال بسال بر اندازه برف و يخ آنها افزوده می شود. و به هـمان اندازه نيز از آب دريا رفـته رفـته کاسته میشود. وقـتی خـورشيد آغاز به گسترش پيدا کردن می کند دمای حرارت روی زمين بالا می رود و باعث ذوب شدن بـرفـهـای قطبها میشود. با آب شدن آنها سطح آب درياها بالاتر می آيد و به اين ترتيب درياها طغـيان می کنند.
4ـ درياها تبخير خواهند شد:
در ادامه گـسترش خـورشيد و پـيوسته بالاتر رفـتن دمای حرارت در زمين، آبهای روی زمين تبخير خواهند شد.
5ـ ماه خواهد گرفت:
با افـزايش گرما و تبخير شدن درياها، جو زمين يکپارچه پر از بخار می شود و ماه ديده نخواهـد شد.
6ـ جو کنده خواهد شد:
با گسترش خورشيد و افزايش دما و تبخير درياها، جو زمين از محدوده زمين خارج می شود و به فضا می رود. گرمای روی زمين روزها گرمتر از درون تنور خواهد شد.
7ـ جـو نسبت به زمين بمثابه پوست می ماند:
واژه «کشط» به معنی پوست کـنـدن است. و «کـشط شدن» جـو به اين معنی است که جو زمين بمثابه "پوست زمين" می ماند. قـطر زمين 12800 کـيلومتر است و ارتفاع جو 1000 کـيلومتر. يعنی ارتفاع جو نسبت به قطر زمين تقريباً يک سيزدهم است. اين نسبتِ جو نسبت به قـطـر زمـين مانند نسبت پوست به مـيوه می ماند.
8ـ ماه و خورشيد يکی خواهند شد:
وقـتی خورشيد امتداد پيدا می کند و بزرگ می شود ابتدا عطارد را می بلعد که در فاصله 58 ميليون کيلومتری آن قراردارد. بـعـد زهره را می بلعـد که در فاصله 108 ميليون کيلومتری آن قرار دارد. و بعـد نوبت ماه میرسد و ماه را می بلعد. در آن زمان البته فاصله ماه تا زمین بیشتر از آنچه امروزه هست خواهد بود، چون ماه هر سال 3 سانتیمتر از زمین دور می شود. و به اين ترتيب ماه و خورشيد يکی خواهند شد.
9ـ ستارگان تيره خواهند شد (خواهند مرد):
ستارگان نيز مانند ساير پديده هـای ديگر تولد و زندگی و مرگ دارند. برخی از ستاره هائی که می بينيم از خيلی وقتها پيش مرده اند و ما فـقـط نور آنها را می بينيم، و بـقـيه نيز خواهند مرد.
10ـ ستارگان کم کم تمام خواهند شد:
در داخل کهکـشانـهـا از ابرهای گازی موجود در آنها بطور متوالـی ستاره های جديد متولد می شوند. ولی آن ابرهای گازی روزی تمام خواهند شد. وقتی هـمـه گـازهای موجود در ابرهای گازی تمام شوند ستاره هـای جـديد ديگـری نمی توانند متولد شوند، و به اين ترتيب ستارگان کم کم تمام خواهـند شد.
وضـعـيت آسمـان در آغـاز قـيامـت
« وقتی آسمان (منظومه شمسی) از هم گسيخته شود، مانند "گـُلی به شکلِ روغنِ ته مانده غذای سرخ کرده" خواهـد شد». رحمن 37
«روزيکه آسمان مانند چيز گداخته شود». معارج 8
وقـتی خورشيد گسترش پـيدا می کـنـد و برخی از سیارات را می بلعد و برخی باقی می مانند ومـنظـومه شمسی از هم گسيخته می شود، همانطور که قرآن آنرا توصيف نموده و در تصویر می بینیم مانند "روغـن ته مـانـده خـوراک سرخ کرده" و مانند "چـيز گـداخـته" خـواهـد شد. مردگان زنده خواهند شد و رستگار شوندگان نجات داده خواهند شد
روز قيامت پس از دمـيده شدن دوباره در شيپـور مردگان زنـده می شونـد. پـس از حـساب و کـتاب، کـسانيکه رستگار می شوند از شرايطی که ديديم نجات داده می شوند ولی کـسانيکه رستگار نمی شوند هـمـانـجا جا گـذاشته می شوند.
زمر60ـ61:
« وَ يوْمَ الْـقِـيامة ترَی الّذینَ کَـذَّبـُوا عَـلَی اللهِ وُجُوهُهُم مُسوَدَّةٌ.اَلَـيْسَ في جَهَـنـمَ مَـثـویً لِلمتکَبّرینَ؟ ـ وَ ينـَجّی اللهُ الَّـذينَ اتقـوْا بـِمَـفـازَتهِـمْ لايمَـسهُـمُ الـسوءُ وَ لا هُـمْ يحْـزَنـُونَ».
«روز قيامت می بينی "کسانيکه خـدا را دروغ پنداشتند" روسياه شده اند. آيا جای افراد متکبر نبايد در جهنم باشد؟! ولی کسانيکه نيک زندگی کردند خدا آنها را با رستگاريشان از آن شرايط بيرون خواهد برد. نه آسيبی خواهند ديد و نه خودشان اندوهِ چيزیرا خـواهند داشت»!
«و خواهند گفت: به آن ايمان آورديم! ولی چطور می خـواهند چيزيکه در فاصله دور در پرواز است را با دست بگيرند»؟سبا 52
در روز رستاخيز کسانيکه به آن ايمان نياورده بوده اند وقـتی آنرا ببينند می گويند: به آن ايمان آوردیم!
قرآن ايمان آوردن آنها در آن نقطه را به «با دست گرفتن پرنده درحال پرواز درفاصله دور» تشبيه کرده، که امری غير ممکن است. يعنی آنجا وقت ايمان آوردن نيست و ايمان آنها پذيرفـته نخواهد شد!
به راستی در کجای واقعیتهای دنیا قرار گرفته ایم ؟
تا به کی می خواهیم خودمان را مستقل از نیاز به کلمات بی پایان قرآن بدانیم ؟
چرا تصور می کنیم که فراگیری و بکار گیری علوم الهی برابر با عقب نشینی از تمدن و فرهنگ والاست ؟
آیا کسانی که قرآن را ترک و یا نهی می کنند می دانندکه در حال خیانت کردن به خود و ریشه خانوادگی خود هستند ؟
علم قرآن آنقدر والا و عظیم است که دست یابی به ذره ایی از آن یعنی سعادت دنیا و آخرت
تهیه و تنظیم این مطالب ارزشمند توسط همکار محترم سرکار خانم مهندس ندا زرگانی
مرجع قراردادن قرآن برابر است با یافتن خویش و جدا شدن از غرور و خودخواهی
ارسال توسط کاربر محترم سایت : j133719:
منبع:info@maximumtechnic.com نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.