چیکار کنم خیلی خسته شدم به خاطر اتفاقات بخاطر انتظار روزای خوب که نمیرسه؟


راهکار غلبه بر افسردگی چیه؟


استرس و دلشوره شدید دارم"


اگه میشه منو راهنمایی کنید که چیکار کنم که دیگه غمگین نباشم چون احساس میکنم افسرده شدم


وقتی یه اتفاق بد حتی خیلی کوچیک میفته نمیتونم حالم خوب کنم..چیکار کنم؟


نگرانی


نوعی وسواس فکری عملی


خجالت و اضطراب مداحی


بعد از رابطه با دوست پسرم احساس افسردگی دارم ،باید چه کنم ؟


استرس زیاد دارم چه کنم