علت رها کردن اعمال حج توسط امام حسین علیه السلام و حرکت به سمت کوفه


انگیزه لشکریان عمر سعد در جنگ با امام حسین علیه السلام


بررسی ادعای بستن آب بر امام حسین علیه السلام در کربلا به تلافی جنگ بدر


اعتبار گزارش تقاضای آب توسط امام حسین علیه السلام از پدر


بررسی صحت پیوستن برخی از یاران امام حسین علیه السلام به سپاه دشمن


دوراندیشی امام حسین علیه السلام یا دیگران در جریان حرکت به سمت کوفه


علت عدم حفر چاه در کربلا توسط سپاه امام حسین علیه السلام


بازگشت اهل بیت امام حسین علیه السلام به کربلا


سابقه اربعین امام حسین علیه السلام


چگونگی قیام توابین