ورود مجدد وسایل پزشکی نجس به داخل دهان


پاک بودن الکل طبی


نجاست وسایل بیمارستان های بلاد غیراسلامی


استفاده از نخ بخیه ی تهیه شده از حرام گوشت


نجاست داخل دهان


اطلاع دادن نجاست وسایل پزشکی به بیمار


تزریق خون از زن به مرد یا بالعکس و یا از کافر به مسلمان


انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان


حکم فروش خون


مراجعه بیمار زن به دندان پزشک مرد