حکم شرعی مراجعه به پزشک غیر مماثل


نگاه به جسد هم جنس و غیرهم جنس


مراجعه به پزشک غیر مماثل


نگاه مستقیم پزشک به عورت مماثل


لمس بیمار توسط پرستار غیر مماثل


حکم نگاه به عورت


کشف عورت برای پزشک مماثل


لمس و نظر حرام برای پزشک غیر مماثل


معنی ضرورت در لمس و نظر حرام


کشف عورت برای استخدام