قرار دادن «نورپلانت» توسط پزشک نامحرم


کمک مرد نامحرم به زن در حال زایمان


حجامت توسط نامحرم


حکم معاینه دکتر غیر مماثل


مراجعه ی روستائیان به پزشک نامحرم


نگاه به داخل بدن نامحرم


برهنه کردن بیمار در اتاق عمل


مراجعه به پزشک غیرمماثل برای درمان نازائی


مراجعه به پزشک نامحرم در موارد ضروری


معاینه توسط پزشک نامحرم برای کنترل سلامتی