ضمان لطمات وارده شده به بیمار بدون تفریط پزشک


ضمان ضرر ناشی از حساسیت دارویی بیمار


ضمان لطمات وارده بر بیمار در حین درمان


حکم صدور گواهی نادرست برای بیمار


مطالبه ی مبلغ اضافی از بیمار بابت عمل جراحی


حکم صدور گواهی پزشکی


دریافت حق طبابت قبل از بهبودی بیمار


دریافت حق طبابت از بیماری که بهبود نیافت


دریافت حق طبابت و عمل جراحی قبل از انجام کار


حق طبابت و گواهی پزشکی