حکم لمس استخوان شخص زنده


حکم لمس عضو خشک شده و فاقد روح


تطهیر خون با پنبه ی آغشته به الکل


حکم خونابه ی محل زخم


حکم خون مُرده ی زیر ناخن یا زیر پوست


نجاست سوزن سرنگ در عمل خون گیری


حکم تماس با بافت های مرده


تطهیر دندان مصنوعی در دهان


آیا الکلی که جهت ضد عفونی، بعد از تزریقات به کار برده می شود نجس است؟


حکم خون خشک شده روی زخم