0
ویژه نامه ها
قوميت و ناسيوناليسم قومي

قوميت و ناسيوناليسم قومي

در مورد ناسيوناليسم قومي و قوميت دو قلمرو اساسي نظري وجود دارد. در يك قلمرو، مكاتب گوناگون فكري درباره ي ماهيت قوميت و ناسيوناليسم به چشم مي...
جامعه و سياست در آذربايجان

جامعه و سياست در آذربايجان

آذربايجان ايران بزرگ ترين بخش سرزمين هايي است كه امروز آذربايجان نام گرفته اند. جمهوري آذربايجان كنوني، يعني آذربايجان سابق شوروي، كه نام تاريخي...
جامعه و سياست در كردستان

جامعه و سياست در كردستان

كردها بزرگ ترين گروه اقليت در خاورميانه هستند. كردستان ايران بخشي از منطقه ي كردنشين بزرگ تري است كه تا شمال عراق، جنوب تركيه و شرق سوريه امتداد...
جامعه و سياست در بلوچستان

جامعه و سياست در بلوچستان

بلوچستان ايران نيز همانند كردستان فقط بخشي از سرزميني است كه بلوچ ها را در خود جاي داده است. بلوچ ها در اصل ساكن ايران بوده اند. اما در دوران...
مفهوم بندي قوميت در خاورميانه

مفهوم بندي قوميت در خاورميانه

توجه فزاينده به موضوع قوميت در شاخه هاي گوناگون علوم اجتماعي از اواسط دهه ي 1970 ميلادي، اين مقوله را از حد يك موضوع به سطح يك رشته ي خاص رسانده...
قبايل و دولت ها در ايران

قبايل و دولت ها در ايران

معاني اصطلاحاتي چون قوميت، گروه هاي قومي و قبيله يكسان نيست و در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد. مشكل مفهوم بندي قبيله به ويژه زماني بروز مي كند...