0
ویژه نامه ها
پویایی زبان ها، قوم ها و دولت ها: قانون دو سوسور

پویایی زبان ها، قوم ها و دولت ها: قانون دو سوسور

امروزه برای درك بهتر دنیایی كه در آن زندگی می كنیم، به جای حركت از بازی دولت ها (‌ و بازیچه های اعلام شده یا محرمانه آنها ) باید به سراغ واقعیت...
مكان ها و بازیگران: شكل گیری های فضایی و قومی (1)

مكان ها و بازیگران: شكل گیری های فضایی و قومی (1)

صحنه یا صحنه های تاریخ، پهنه هایی زمینی هستند با نام هایی آشنا یا بیگانه كه « كشور » یا « منطقه » نامیده می شوند. بسیاری از این نام ها از مفاهیم...
مكان ها و بازیگران: شكل گیری های فضایی و قومی (2)

مكان ها و بازیگران: شكل گیری های فضایی و قومی (2)

این گونه اختلافات در مورد امكان یا عدم امكان به دست آوردن ملیت یك كشور و حق انحصاری حقوق مربوط به هویت قومی اعقاب در یك رویكرد كمابیش آگاهانه...
هويت قومي در آذربايجان

هويت قومي در آذربايجان

هويت، مجموعه ويژگي هايي است که سبب تعريف احساس دروني شخص نسبت به خود مي شود، احساسي که سبب تفاوت او از ديگري مي گردد. گذشته از سطح فردي، هويت...
هويت قومي ترکمن ها

هويت قومي ترکمن ها

به مجموعه خصايص و ارزش هاي مشترک يک ملت که افراد نسبت به آن خودآگاهي يافته و به واسطه آن ها احساس يگانگي و تعلق به همديگر ايجاد مي گردد هويت...
هويت قومي كردها

هويت قومي كردها

هويت ملي، شخصيت واقعي يك قوم و يا يك ملت است و از ويژگي ها و امتيازات مردم يك سرزمين مي باشد كه ريشه در اعماق تاريخ و فرهنگ يك ملت دارد. هويت...
قوميت و قوم گرايي در ايران

قوميت و قوم گرايي در ايران

تحولات سياسي در آذربايجان و كردستان در سالهاي 25-1324 و تا حد بسيار كمتري در بلوچستان در سالهاي اواخر دهه 1340، اوايل دهه ي 1350 و اوايل دوران...
تشويق قوم گرايي در گفتمان سياسي بين الملل

تشويق قوم گرايي در گفتمان سياسي بين الملل

در اين مبحث تأثير گفتمان سياسي بين المللي خودگرداني از اوايل قرن بيستم به بعد را بر ظهور گرايش هاي قومي بررسي مي كنيم و خواهيم گفت كه چگونه نخبگان...
شرق شناسي غرب و تشويق ناسيوناليسم قومي

شرق شناسي غرب و تشويق ناسيوناليسم قومي

روشنفكران بين المللي در گسترش هويت قومي، انديشه هاي ناسيوناليستي و نيز در ظهور حركت هاي قومي در ميان بسياري از گروه هاي مذهبي و زباني خاورميانه...
سياست بين الملل و ناسيوناليسم در آذربايجان

سياست بين الملل و ناسيوناليسم در آذربايجان

مسئله قوميت را از اواسط قرن نوزدهم تا انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 نيروهاي خارجي يعني روسيه، امپراتوري عثماني و اتحاد شوروي در آذربايجان شكل...
سياست بين الملل و ناسيوناليسم در بلوچستان

سياست بين الملل و ناسيوناليسم در بلوچستان

مسئله ي قوميت در بلوچستان در مقايسه با مسئله ي كردها، كمتر ابعاد بين المللي يافته است. در حالي كه نيروهاي فرامنطقه اي نظير قدرت هاي بزرگ صنعتي...
نخبگان آذربايجان و هويّت قومي

نخبگان آذربايجان و هويّت قومي

عامل مهمي كه آذربايجان را از كردستان و بلوچستان متفاوت مي كند اين است كه نخبگان سنتي ايلي نقش سياسي مهمي در حيات سياسي آذربايجان در دوران پس...
نخبگان و قوميّت

نخبگان و قوميّت

مطالعه ي چگونگي گرايش هاي سياسي محلي گرا در كردستان، بلوچستان و آذربايجان ايران نشان مي دهد كه سياسي شدن علايق كهن نظير زبان و مذهب و خلق هويت...
سياست بين الملل و ناسيوناليسم در كردستان

سياست بين الملل و ناسيوناليسم در كردستان

با اينكه جهت گيري ناسيوناليستي محيط گفتمان سياسي بين المللي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در رشد گرايش هاي قومي در كردها تأثير بسيار...
نخبگان بلوچستان و هويّت قومي

نخبگان بلوچستان و هويّت قومي

با در نظر گرفتن نقش نخبگان در ارتقاي آگاهي قومي، دو تفاوت اساسي ميان كردستان و بلوچستان وجود دارد. اول اينكه فرايند شكل گيري قشر شهري تحصيل كرده...
نخبگان كردستان و هويّت قومي

نخبگان كردستان و هويّت قومي

از نتايج مهم سياست هاي رضاشاه در ايجاد دولت مدرن، ظهور نخبگان سياسي و تلاش آن ها براي سياسي كردن تفاوت هاي زباني و مذهبي در ايران بود. كردستان...
نخبگان و هويّت قومي

نخبگان و هويّت قومي

نقش نخبگان در سياسي كردن علايق مذهبي و زبانيِ در ايران، موضوع بحث اين مقاله است. وجود تفاوت هاي زباني و مذهبي تا اواسط قرن بيستم عامل گرايش هاي...
دولت سنتي ايران و ايلات

دولت سنتي ايران و ايلات

ايلات آن گونه كه برخي محققان علوم اجتماعي عنوان مي كنند، جوامعي منزوي و دولت ناپذير نيستند، برعكس، گروه هاي ايلي ايران همواره با دولت مركزي در...
دولت مدرن پهلوي و ايل زدايي

دولت مدرن پهلوي و ايل زدايي

هدف اصلي رضاشاه و حاميان روشنفكر و تحصيل كرده ي جديد او نوسازي ( مدرنيزاسيون ) ايران بود. دولت به ابزار نوگرايي تبديل شد و تجربه ي جمهوري نوبنياد...
چارچوب نظري هويت قومي

چارچوب نظري هويت قومي

مدل هاي دولت سازي، رقابت نخبگان و نظام بين المللي ديدگاه هاي مفيدي ارائه مي دهد كه مي تواند كمك موثري در تبيين علل سياسي شدن مسائل مذهبي و زباني...