0
ویژه نامه ها

ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری

حداقل فاصله محدوده تاسيسات دامداريهاوكارخانجات باواحدهاي مشابه وغيرمشابه وهمچنين باشهر،شهرك وروستا (مناطق مسکونی ) جنگل،رودخانه،درياوسايرعوارض طبيعي،حريم فرودگاه،جاده،راه آهن،خطوط اصلي انتقال نفت وگاز،شبكه هاي فشارقوي برق وواحدهاي صنعتي(عوارض تاسيساتي)،براساس مفادمندرج درجدول،فواصل تعيين مي شود.
ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری
ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری
ضوابط فنی احداث واحدهای دامپروری

موقعيت

الف-فواصل:

حداقل فاصله محدوده تاسيسات دامداريهاوكارخانجات باواحدهاي مشابه وغيرمشابه وهمچنين باشهر،شهرك وروستا (مناطق مسکونی ) جنگل،رودخانه،درياوسايرعوارض طبيعي،حريم فرودگاه،جاده،راه آهن،خطوط اصلي انتقال نفت وگاز،شبكه هاي فشارقوي برق وواحدهاي صنعتي(عوارض تاسيساتي)،براساس مفادمندرج درجدول،فواصل تعيين مي شود.
تبصره1:درمواقع اضطراري وياارائه دلايل مستدل،كميسيون مركزي مجازاست،نسبت به كاهش ياافزايش حداقل فواصل مذكورمندرج درجدول فوق الذكر،تصميم لازم رااتخاذكند.
تبصره2:درخصوص بعضي ازكارخانجات وواحدهاي پرورش بعضي ازحيوانات كه درجدول فواصل است،نامي ازآنهابرده نشده است،براساس توضيحاتي كه درفصول اختصاصي پرورش هركدام ازآنهاذكرشده اقدام مي شود.

ب-عوارض جغرافيايي واقليمي

1-درحدامكان،محل تاسيسات بايدبه گونه اي انتخاب شود،كه جهت وزش بادازسوي مناطق مسكوني به طرف دامداري باشد.
2-محل تاسيسات درموردحيوانات پوستي غيرنشخواركننده،به خصوص جوندگان،بايدطوري احداث شودكه ازنظرعبورومرور سايرحيوانات وجوندگان وحشي به داخل تاسيسات جلوگيري به عمل آيد.
3-محل تاسيسات نبايددرمسيرهاي شناخته شده،قرارگيرد.

تاسيسات وتجهيزات

الف-ضايعات:

به منظورمعدوم كردن تلفات وضايعات دركليه واحدهاي دامداري،كارخانجات جوجه كشي وكشتارگاهها،بايدنسبت به حفرچاه تلفات،نصب كوره لاشه سوز،دفن ياتحويل آنهابه مراكزتبديل ضايعات بارعايت كليه شرايط بهداشتي اقدام شود.
تبصره:درهرصورت كليه واحدهاي دامداري،كارخانجات ياكشتارگاههابايدنسبت به تبديل،محو يادفن تلفات وضايعات خود، به نوعي كه باعث شيوع بيماري ياانتشارآلودگي نشود،اقدام كنند.

ب-فاضلاب

تصفيه فاضلاب دامداريهاوكارخانجات برحسب مورد،داراي ضوابط مشروحه زيرخواهدبود:
1-درنقاطي كه آبهاي تحت الارضي پائين باشدواطراف گاوداري،زمين كشاورزي وجودداشته باشد،گاوداري بايدداراي سيستم جمع آوري فاضلاب ازشيردوشتي،محل پرورش گوساله وزايشگاه باشدوفاضلاب مزبور،جهت كاهش بارآلودگي ورسوب موادمعلق به حوضچه ترسيب هدايت شودوپس ازرسوب گيري درحوضچه هاي مزبور،به زمينهاي كشاورزي جاري گردد.
2-درگاوداريهايي كه آبهاي تحت الارضي پائين باشدودراطراف گاوداري زمين كشاورزي وجودنداشته باشد،فاضلاب بايدپس از عبورازحوضچه هاي ترسيب،به چاه فاضلاب هدايت شود.
3-درنقاطي كه آبهاي تحت الارضي بالاباشدودراطراف گاوداري زمين كشاورزي وجودداشته باشد،فاضلاب بايدبه حوضچه هاي ترسيب هدايت شودوپس از24ساعت توقف درحوضچه هاي مزبور،همراه باآب كشاورزي درزمينهاي زراعتي جاري گردد.
4-درنقاطي كه آبهاي تحت الارضي بالاباشدودراطراف گاوداري زمين كشاورزي وجودنداشته باشد،فاضلاب بايد به حوضچه هاي ترسيب هدايت وپس از24ساعت توقف،توسط دستگاه تخليه به محل مناسب ديگري حمل شود.
5-درخصوص گاوداريهاي كوچك وسايردامداريهاوكارخانجات جوجه كشي وميادين دام،بسته به شرايط جغرافيايي واقليمي ونوع دام وشيوه بهره برداري،فضولات بايدبه نوعي جمع آوري وخارج شوند،كه باعث آلودگي واحديامحيط زيست اطراف نگردند.
6-فاضلاب كشتارگاهها،بايدپس ازتصفيه كامل حياتي وتوليدي،درزمينهاي كشاورزي ياچاه فاضلاب،برحسب امكانات جاري شود.
7-تخليه فاضلاب كليه دامداريها،كارخانجات وكشتارگاههابه رودخانه،آب بندان،درياودرياچه ممنوع مي باشد.درمواقع اضطراري،بانظرموافق كارشناسي محيط زيست بلامانع است.

ج-لوازم ووسايل:

1-كليه دامداريهابايد،مجهزبه تاسيسات ولوازم ووسايل مخصوص ضدعفوني،سمپاشي وهمچنين،مجهزبه وسايل ايمني باشند.
2-كاركنان دامداريهابرحسب وظيفه بايد،مجهزبه كلاه،لباس كاروچكمه باشندوسايروسايل بهداشتي وايمني براي آنان درواحدمهياباشد.
ضوابط تاسیس واحدهای دامپروری
تأسيس واحدپرواربندي گوساله
ضوابط صدورپروانه تاسيس واحدهاي پرواربندي گوساله:
1-ظرفيت:ظرفيت هرواحدپرواربندي جديدالتاسيس،نبايددرهردوره از50راس كمترواز1000راس بيشترباشد.
تبصره:شركتهاي تعاوني توليدوكشت وصنعتهاي واجدشرايط مي توانند،متقاضي اخذپروانه تاسيس پرواربندي گوساله، بيش از هزارراس درهردوره باشند.
2-زمين:حداقل زمين موردنيازجهت تاسيس واحدهاي پرواربندي گوساله برحسب ميزاني كه درذيل نقشه هاي منضم به ((نظام))قيد شده است،مشخص مي شود.
زمينهاي ارائه شده جهت كشت نباتات علوفه اي بايد ازانواع زمينهاي آبي باشد وبه ميزاني تعيين گرددكه بتواندحداقل 3/1 كل نيازغذائي موردنيازدام راتامين كند.
3-نقشه وجايگاه:جهت پرواربندي وپرورش گوساله،نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي 25-100و300راس دراقليمهاي سردسيروگرمسيربه شرح منضم به كتاي طراحي،پيش بيني وترسيم شده است.
مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده برحسب هرراس گوساله پروارتعيين مي شودومتوسط مساحت زيربناي مفيدموردنيازبه ازاي هرراس گوساله پرواري اصيل دريك دوره،85/4مترمربع مسقف و15/5مترمربع غيرمسقف وبه ازاي هرراس گوساله دورگ وبومي،35/4مترمربع مسقف و5مترمربع غيرمسقف،به شرح زيرمي باشد.

شرح

گوساله اصيل

گوساله دورگ بومي

مسقف

غيرمسقف

مسقف

غيرمسقف

جايگاه گوساله نر

5/2

4

2

4

خانه گارگري

4/0

--

4/0

--

محل عمليات دامپزشكي

2/0

--

2/0

--

انبارعلوفه

17/1

--

17/1

--

انباركنسانتره

58/0

--

58/0

1

سيلو

--

15/1

--

--

جمع كل(مترمربع)

85/4

15/5

35/4

5

تبصره1:درواحدهاي كمترازيكصدراس،احداث محل عمليات دامپزشكي ضروري نيست ودرظرفيتهاي بالاي 100راس به ازاي هر100راس اضافه(علاوه برآنچه كه دربالااشاره گرديد)،10مترمربع مسقف ودوبرابرآن بهاربنددرنظرگرفته مي شود.
تبصره2:جهت بارگيري وتخليه گوساله بايدسكوي موردنيازپيش بيني شود.
تبصره3:باتوجه به عوامل جوي وشرايط اقليمي درمناطق مختلف كشور،به تشخيص كميسيون صدورپروانه استان،مي توان يه جاي سكوي علوفه (غيرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف)استفاده كرد.
4-فواصل:رعايت فواصل درخصوص تاسيسات پرواربندي گوساله،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامي است.
تبصره1:تاسيسات موجودي كه جهت صدورپروانه بهره برداري واحدهاي فوق الذكربه كارخواهدرفت،بايدبه تائيدكميسيون صدورپروانه استان رسيده باشدومبناي محاسبه ظرفيت چنين واحدهائي براساس آنچه كه درقسمتهاي ذكرشده است،مي باشد.
تبصره2:گاوداريهاي موجودي كه به علت عدم امكان رعايت فاصله مشمول دريافت پروانه بهره برداري نوسازي يابهسازي نشوند،مي توانندبرابرضوابط انتقال،پروانه تاسيس دريافت كنند.
تبصره3:تمديدپروانه بهره برداري واحدهاي گاوداري شيري بالاي هزارراس،كه قبلا"پروانه بهره برداري دريافت كرده اند، بلامانع است.

تاسيس واحد پرورش گاو شيری
ضوابط صدورپروانه تاسيس واحدهاي گاوشيري

1-ظرفيت:ظرفيت گاوداري شيري جديدالتاسيس،نبايداز20راس كمترباشدوظرفيتهاي بيشتربه شرح زير تعيين مي شود.
- واحدهاي كوچك به ظرفيت 20الي 50راس گاومادر.
- واحدهاي متوسط به ظرفيت 51الي 150راس گاومادر.
- واحدهاي بزرگ به ظرفيت 151الي 300راس گاومادر.
- واحدهاي خيلي بزرگ به ظرفيت بيش از300راس گاومادر(حداكثر500راس)
2-زمين:حداقل زمين موردنيازجهت تاسيس واحدهاي گاوداري شيري برحسب ميزاني كه درذيل نقشه هاي منضم به ((نظام)) قيدشده است،مشخص مي گردد.
زمينهاي زراعي موردنياز(خريدقطعي،واگذاري،اجاره حداقل 25ساله)جهت كشت نباتات علوفه اي به ميزان يك هكتاربراي 2راس گاواصيل،يك هكتاربراي 3راس گاودورگ ويك هكتاربراي4راس گاوبومي است كه بتواندحداقل 3/1كل نيازموادغذايي دام راتامين كندبقيه نيازغذايي توسط دامداروازطريق موادغذايي متراكم تامين مي شود.
تبصره:درمناطق گيلان،مازندران،گرگان وگنبد،ميزان زمين زراعي موردنيازمي تواندتامقدار30درصدكاهش پيداكند.(به عنوان مثال 7/0هكتارجهت دوراس گاواصيل ).
3-نقشه وجايگاه:جهت نگهداري وپرورش گاوشيري نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي 10-20-30-50-75-100راس براي اقليمهاي سردسير،گرمسيرومعتدل به شرح منضم به نظام طراحي،پيش بيني وترسيم شده است.مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده برحسب هرراس گاومولدتعيين گرديده ومتوسط مساحت زيربناي مفيدموردنيازبراي يك راس گاومولد(مادر)،6/15مترمربع مسقف و5/19مترمربع غيرمسقف است،كه براساس تركيب گله ونيازهاي جنبي،به طورتقريب،به شرح زيرمي باشد.
مساحت موردنياز(مترمربع)

تركيب گله وتاسيسات موردنياز

مسقف

غيرمسقف

جايگاه گاوشيرده وخشك

5

10

تليسه پاي كل تازايش

26/1

52/2

گوساله6تا12ماهه ماده

5/0

1

گوساله 6تا12ماهه نر(نرپرواري)

5/0

1

گوساله 5/2تا6ماهه

47/0

95/0

گوساله3هفته تا5/2ماهگي

2/0

4/0

زايشگاه وگوساله داني(باكس هاي انفرادي)

72/0

--

بيمارستان

15/0

--

جايگاه گاونر

15/0

3/0

انباركنسانتره

25/1

--

هانگارعلوفه

2

--

سيلو

--

83/2

دفتراداري ومديريت

6/0

--

واحدمسكوني

1

--

محوطه عمليات دامپزشكي

--

5/0

سالن انتظار،شيردوش،محل جمع آوري وسردكردن

شيروموتورخانه

8/1

--

جمع زيربناي مفيد(مترمربع)

6/15

5/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره1:ساختمانهاي جنبي گاوداري تاظرفيت يكصدراس گاومولدمطابق معيارهاي تعيين شده تهيه وطراحي مي شودواز ظرفيت يكصدراس به بالا،به ازاي هريكصدراس ظرفيت گاواضافي،مساحت زيربناي مفيد جايگاه موردنيازبه شرح زيرقابل افزايش مي باشد.
- داروخانه وبيمارستان 15درصد
- گوساله داني وزايشگاه 50درصد
- دفتراداري ومديريت ومسكوني 30درصد
- سالن انتظار،سالن شيردوش،گاوهاي محل 50درصد

جمع آوري وسردكردن شيروموتورخانه

سايرساختمانهابايدطبق زيربناي مفيدتعيين شودوبه نسبت ظرفيت واحدگاوداري افزايش يابد.
تبصره2:باتوجه به عوامل جوي وشرايط اقليمي موجوددرمناطق مختلف كشور،بنابه تشخيص كميسيون صدورپروانه استان، مي توان به جاي سكون علوفه (غيرمسقف)ازانبارياهانگارعلوفه(مسقف)استفاده كرد.
تبصره3:درمناطق خيلي سرد،كه آخوروراهروتغذيه درزيرسقف قرارمي گيرد،مساحت زيربناي غيرمفيدنسبت به ميزان تعيين شده تا20درصدقابل افزايش است(به تعريف زيربناي مفيدوغيرمفيد رجوع شود)
4-فواصل:رعايت فواصل درخصوص تاسيسات گاوداري شيري،برطبق جدول فواصل،منضم به((نظام))الزامي است

تاسيس واحد پرواربندی بره

-ظرفيت:ظرفيت يك واحدپرواربندي بره دريك دوره پروارنبايداز100راس كمترباشدظرفيتهاي بيشتربه شرح زيرتعيين مي گردد:
-واحدهاي پرواربندي بره به ظرفيت صدالي سه هزارراس بره درهردوره،براي كليه متقاضيان واجدشرايط مجازاست.
-واحدهاي پرواربندي بره به ظرفيت بيش ازسه هزارراس بره درهردوره،براي شركتهاي تعاوني توليدوكشت وصنعتهاي واجدشرايط مي باشد.
تبصره:صدورپروانه براي تاسيس پرواربندي بره به ظرفيت بيش ازسه هزارراس بره درهردوره،منوط به تصويب نهائي كميسيون مركزي است.
2-زمين:حداقل زمين موردنيازجهت تاسيس واحدهاي پرواربندي بره برحسب ميزاني كه درذيل نقشه هاي منضم به((نظام))قيد شده است،مشخص مي شود.
زمينهاي ارائه شده جهت كشت نباتات علوفه اي،بايدازانواع زمينهاي آبي باشدوبه ميزان يك هكتار،جهت 25راس بره پروار تعيين مي شود.بقيه نيازغذائي،توسط دامداروازطريق موادغذايي متراكم تامين مي گردد.
تبصره:ميزان كل موادغذايي موردنيازمعادل 100واحدعلوفه اي به صورت متعادل وبه ازاي هرراس بره پرواري دريك دوره 100روزه مي باشد.براي حداقل دودوره پرواربندي نيازغذايي دوبرابرخواهدبود.
3-نقشه وجايگاه:جهت نگهداري بره پرواري،نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي 100تا250راس براي اقليمهاي سردسير،گرمسيرو معتدل به شرح منضم طراحي، پيش بيني وترسيم شده است.مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده براي هرراس بره به طورتقريب 93/0مترمربع مسقف و98/1مترمربع غيرمسقف به شرح زيرمي باشد:

غيرمسقف

مسقف

تركيب گله وتاسيسات

6/1

8/0

هرراس بره

--

13/0

انباركنسانتره

38/0

--

سكوي علوفه

98/1

93/0

جمع كل(مترمربع)

تبصره1:احداث اطاق كارگر،دفتركار،محل جمع آوري كود،حمام ضد كنه،...بستگي به امكانات ونيازدامدر دارد.
تبصره2:درمناطقي كه محدوديت زمين وجودنداشته باشد،بهاربندتا4/2مترمربع قابل افزايش است.
تبصره3:باتوجه به عوامل جوي وشرايط اقليمي درمناطق مختلف كشور،بنابه تشخيص كميسيون صدورپروانه استان مي توان به جاي سكوي علوفه(غيرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف)استفاده كرد.
4-فواصل:رعايت فواصل درخصوص تاسيسات پرواربندي بره،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامي است.

تاسيس واحد پرورش گوسفند داشتی
ضوابط صدورپروانه تاسيس واحدهاي گوسفندداشتي

(روشهاي معمول توليد،پرورش گله هاي خالص نژادي،توليدقوچ اصلاح شده ،توليدبره هاي آميخته):
1-ظرفيت:ظرفيت واحدهاي جديدالتاسيس پرورش گوسفندداشتي نبايداز100راس ميش مادركمترباشدوظرفيتهاي بيشتر،به شرح زيرتعيين مي گردد.
-واحدهاي پرورش گوسفهندداشتي به ظرفيت 100الي1000راس ميش مادر،كه براي كليه متقاضيان واجدشرايط مجازمي باشد.
-واحدهاي پرورش گوسفندداشتي به ظرفيت به بيش از1000راس ميش مادر،كه براي شركتهاي تعاوني توليدوكشت وصنعتهاي واجدشرايط مجازمي باشد.
2-زمين:حداقل زمين موردنيازجهت تاسيس واحدهاي پرورش گوسفندداشتي برحسب ميزاني كه درذيل نقشه هاي منظم به ((نظام))قيدشده است،مشخص مي شود.
ظرفيت پروانه تاسيس گوسفندداشتي براساس ظرفيت پروانه چراوسايرمنابع چرائي تحت مالكيت(دست كاشت،پس چروبقاياي محصولات زراعي)تعيين مي گردد.
تبصره1:گوسفنددارائي كه درطرحهاي مرتعداري مشاركت دارند،دراخذپروانه تاسيس گوسفندداشتي ازاولويت خاص برخوردارخواهندبود.
تبصره2:متقاضيان كه داراي زمين زراعي جهت كشت علوفه هستند،ازاولويت بيشتري دراخذپروانه تاسيس برخوردارخواهندبود.
3-نقشه وجايگاه:جهت نگهداري وپرورش گوسفندداشتي،نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي 100-200-300-500راس براي اقليمهاي سردسير،گرمسيرومعتدل به شرح منضم به نظام طراحي،پيش بيني وترسيم شده است.
مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده برحسب يك راس ميش مادرتعيين مي شود.
متوسط مساحت نقشه هاي تهيه شده برحسب يك راس ميش داشتي 95/1مترمربع مسقف و3مترمربع غيرمسقف به شرح زير است.

غيرمسقف

مسقف

تركيب گله وتاسيسات

2

1

ميش مادر

--

4/0

زايشگاه وجايگاه بره

35/0

25/0

ماده جايگزين

3/0

1/0

قوچ

--

12/0

انباركنسانتره

35/0

--

سكوي علوفه

--

08/0

درمانگاه

3

95/1

جمع كل(مترمربع)

تبصره1:احداث اطاق كارگر،دفتركار،حفظ ماشين آلات،محل جمع آوري كودوحمام ضد كنه كه موقعيت آنهادرنقشه مجموعه مشخص شده،بستگي به امكانات ونيازدامداردارد.
تبصره2:درواحدهاي گوسفندداري داشتي چنانچه برحسب شرايط منطقه اي واقليمي،معماري سنتي ونوع مصالح،اندازه اجزاي ساختمانهانيازبه تغييرداشته باشد،درچهارچوب نقشه هاي تيپ وضمن رعايت مساحت مفيدتعيين شده واستفاده ازمصالح محلي وبانظركارشناس ذيصلاح اموردام،قابل تغييرمي باشد.
تبصره3:مساحت زيربناي مفيددرنظرگرفته شده درجدول،براي ميش باتوجه به جثه حيوان وميانگين وزني ونژادي آن،قابل كاهش ياافزايش به ميزان 2/0مترمربع مي باشد.
تبصره4:باتوجه به عوامل جوي وشرايط اقليمي درمناطق مختلف كشور،بنابه تشخيص كميسيون صدورپروانه استان،مي توان به جاي سكوي علوفه (غيرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف)استفاده كرد.
4-فواصل:رعايت فواصل درخصوص پرورش گوسفندداشتي،برطبق جدول فواصل،الزامي است.تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
فواید و مضرات میگو
فواید و مضرات میگو

فواید و مضرات میگو

مواد غذایی سرشار از آهن
مواد غذایی سرشار از آهن

مواد غذایی سرشار از آهن

تأثیر مثبت ارزهای دیجیتال بر آینده اقتصاد جهان
تأثیر مثبت ارزهای دیجیتال بر آینده اقتصاد جهان

تأثیر مثبت ارزهای دیجیتال بر آینده اقتصاد جهان

سونامی سالمندی در انتظار ایران/ هشدار؛ یک‌سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۵ سالمند می‌شوند
سونامی سالمندی در انتظار ایران/ هشدار؛ یک‌سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۵ سالمند می‌شوند

سونامی سالمندی در انتظار ایران/ هشدار؛ یک‌سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۵ سالمند می‌شوند

برای درمان سر درد چی بخوریم؟
برای درمان سر درد چی بخوریم؟

برای درمان سر درد چی بخوریم؟

فواید ومضرات دسر
فواید ومضرات دسر

فواید ومضرات دسر

امیر کویت درگذشت/ جانشین امیر کویت کیست؟
امیر کویت درگذشت/ جانشین امیر کویت کیست؟

امیر کویت درگذشت/ جانشین امیر کویت کیست؟

تمایلی به بازگشت به کار ندارم اما همسرم اصرار به انجام آن دارد، چه باید بکنم؟
تمایلی به بازگشت به کار ندارم اما همسرم اصرار به انجام آن دارد، چه باید بکنم؟

تمایلی به بازگشت به کار ندارم اما همسرم اصرار به انجام آن دارد، چه باید بکنم؟

چگونه باید گوشهای کودک خود را تمیز کنم؟
چگونه باید گوشهای کودک خود را تمیز کنم؟

چگونه باید گوشهای کودک خود را تمیز کنم؟

چگونه  مانع از جیغ و داد کودک پنج ماهه ام شوم؟
چگونه مانع از جیغ و داد کودک پنج ماهه ام شوم؟

چگونه مانع از جیغ و داد کودک پنج ماهه ام شوم؟

بهترین روش های بازی با کودک پنج ماهه چه می باشد؟
بهترین روش های بازی با کودک پنج ماهه چه می باشد؟

بهترین روش های بازی با کودک پنج ماهه چه می باشد؟

همه آنچه باید درباره علت، انواع و درمان پسوریازیس بدانید
همه آنچه باید درباره علت، انواع و درمان پسوریازیس بدانید

همه آنچه باید درباره علت، انواع و درمان پسوریازیس بدانید

نقش میوه ها در درمان بیماری ها
نقش میوه ها در درمان بیماری ها

نقش میوه ها در درمان بیماری ها

نماهنگ | شریک روضه / صابر خراسانی
نماهنگ | شریک روضه / صابر خراسانی

نماهنگ | شریک روضه / صابر خراسانی

نماهنگ | اگه بیان رحم نمیکنن به طفل رباب / حاج حمید علیمی
نماهنگ | اگه بیان رحم نمیکنن به طفل رباب / حاج حمید علیمی

نماهنگ | اگه بیان رحم نمیکنن به طفل رباب / حاج حمید علیمی

نماهنگ | هلال سپرشو اب کرده بود / حاج حسین سیب سرخی
نماهنگ | هلال سپرشو اب کرده بود / حاج حسین سیب سرخی

نماهنگ | هلال سپرشو اب کرده بود / حاج حسین سیب سرخی

اکولایزر تصویری | ریحانه کربلا / حجت الاسلام بندانی نیشابوری
اکولایزر تصویری | ریحانه کربلا / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | ریحانه کربلا / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | فاجعه است / حجت الاسلام عالی
اکولایزر تصویری | فاجعه است / حجت الاسلام عالی

اکولایزر تصویری | فاجعه است / حجت الاسلام عالی

خواص و مضرات کله پاچه
خواص و مضرات کله پاچه

خواص و مضرات کله پاچه

روشهایی برای برداشتن ضایعات پوستی
روشهایی برای برداشتن ضایعات پوستی

روشهایی برای برداشتن ضایعات پوستی

حکمت | امتحان الهی (استاد حسینی قمی)
حکمت | امتحان الهی (استاد حسینی قمی)

حکمت | امتحان الهی (استاد حسینی قمی)