آمریکا از دیدگاه امام خمینى  (3) آمریکا و رژیم پهلوى
آمریکا از دیدگاه امام خمینى (3) آمریکا و رژیم پهلوى


 


 

دخالتها و فعالیتهاى آمریکا در دوران رژیم پهلوى
 

الف - گستردگى ابعاد دخالتهاى آمریکا
 

سالیان دراز است که آمریکا برخلاف همه موازین بین المللى و انسانى ، در امور داخلى کشور ایران دخالت مستقیم دارد، به طورى که امروز مى بینیم وقتى شاه در پرتگاه سقوط قرار گرفته و ملّت ایران براى به دست گرفتن سرنوشت خود به پا خاسته است ، مستقیما رئیس جمهور آمریکا و نیز بعضى از سایر مقامات عالیرتبه آمریکایى رسما دخالت مى کنند و على رغم اراده قاطع ملّت ایران اعلام مى کنند که ما از شاه حمایت مى کنیم و باید حمایت بکنیم چون بهترین دوست و حافظ منافع ما در منطقه است در سالیان دراز مى بینیم که اکثر و بلکه تمامى سیاست هاى شاه در زمینه هاى مختلف در جهت تاءمین هر چه بیشتر منافع آمریکا و همدستان آمریکا بوده است کشاورزى ایران را به نفع آمریکا نابود کرده است ، مخازن زیر زمینى و مخصوصا نفت را به غارت آمریکا داده است و ایران را با پول نفت ، انبار اسلحه ساخت آمریکا و همدستانش قرار داده است که گذشته از این که این سلاحها به هیچ کارى جز کشتن فرزندان ملّت در شهرها و دهات نمیخورد، بیش از چهل هزار مستشار نظامى آمریکایى را بر ما تحمیل کرده است که علاوه بر این که در هر سال بابت حقوق آنان هزینه کمرشکنى بر ما تحمیل مى شود، اصولا همین مستشاران زیر نظارت سفارت آمریکا تمامى اوضاع کشور را براى حفظ منافع آمریکا کنترل مى کنند و قدرت هر گونه آزادى عمل را از ارتش ایران سلب کرده اند و ارتش را على رغم خواست آنان در جهت حفظ شاه بسیج نموده اند آمریکا به دست شاه ، ایران را به یک پایگاه نظامى در برابر ژ رقیب خود درآورده است شاه با زور سرنیزه حق کارگران و زحمتکشان شریف و محروم ایران را به باد داده است سرمایه داران آمریکایى ، ایران را بهترین نقطه براى استثمار میدانند و سرمایه هاى خود را به اشکال مختلف به ایران سرازیر کرده اند و باید بگویم که ابعاد دخالت آمریکا در ایران به قدرى وسیع است که در این فرصت ، امکان شمردن آنها نیست .(46)

ب - تحمیل رژیم پهلوى
 

دولت هاى آمریکایى ، بزرگترین خیانتى که به ما کردند این است که این دودمان پهلوى را به ما تحمیل کردند و مخازن ما را به دست این دودمان برده اند و به جاى آنچیزى که به درد ملّت بخورد نداده اند. ارتش ما را در تحت حمایت خودشان قرار داده اند که بر ضد ملّت قیام کنند و پایگاه هایى درست کرده اند در ایران که مخالف با استقلال ما بوده است و ما با بودن حکومت این شاه هیچ وقت نمى توانیم زندگى بکنیم و آمریکاست که از او پشتیبانى مى کند و الآن هم رئیس جمهور آمریکا پشتیبانى خودش را مکرر اعلام مى کند. یک ملتى که براى احقاق حق خودش ، براى آزادى و استقلال قیام کرده است .(47)

ج - مجرم اصلى
 

یک وقتى که ما مى خواستیم یک صحبتى بکنیم یک نفر را فرستادند که شما از آمریکایى ها صحبت نکنید ولو از شاه هم بگویید مانعى نیست من گفتم ما همه اشکالمان در آمریکایى هاست ، همه گرفتارى که ما داریم از دست آمریکا داریم ، ما آن مجرم اصلى را بگذاریم و برویم سراغ این هایى که تبع هستند و آلت هستند؟ حالا در ایران البته مجرم دست دوم مجرم دست اول عبارت از آمریکاست ، مجرم دست دوم عبارت از این شاه است .(48)

د - ایجاد وابستگى
 

یک اشخاص ، اشخاص وابسته ، این ها مانع بودند از این که این مملکت سروسامان پیدا بکند. که در راءس آنها از داخلى ها محمدرضا بود و از خارج هم آمریکا، دیگران هم بودند لکن این دو تا بیشتر، این ها مانع بودند از این که نیروهاى انسانى ما رشد بکنند، این ها نمى گذاشتند که فرهنگ ما یک فرهنگ صحیح باشد( آنها با نقشه و این هم که بى چون و چرا سرسپردگى داشت با آنها، هر چه آنها مى گفتند عمل مى کرد) و نگذارند به این که این مملکت یک سر و سامانى خودش داشته باشد. مقصد آنها این بود که این جا را یک بازارى براى آمریکا درست کنند و همه چیزش وابسته به آنجا باشد و این آدم هم از باب این که مى خواست خودش را حفظ کند و مى دید که حفظش به این است که تبعیت کند از آنها، بى چون و چرا تسلیم آنها بود.(49)
ایران چنانچه مى دانیم و مى دانید دست بسته تسلیم آمریکا بود و شاه مخلوع خائن ، این کشور را در تمامى ابعاد وابسته به آمریکا کرده بود و ایران یکى از پایگاه هاى نظامى آمریکا بود. ارتش در دست مستشاران آن و فرهنگ در دست جیره خواران و شاه و دولت و مجلس از نوکران و سرسپردگان بودند. اقتصاد در وابستگى از آنها بدتر و شاه مخلوع در منطقه نیرومندترین ژاندارم بود و پشتیبان او آمریکا و دیگر کشورهاى وابسته به آن بودند.(50)

ه‍‍- ماءموریت شاه
 

ایشان مى گوید که کتابى نوشته است : “ماءموریت وطنم “ درست میگوید که براى وطنش ماءموریت دارد، از طرف آمریکایى ها ماءموریت دارد. اما ماءموریت دارد این وطن را، این جوان هاى وطن را ضایع بکند، این ها را عقب بنشاند، مملکت را به حال عقب ماندگى نگه بدارد که در آن رشد حاصل نشود. در طبقه جوان رشد حاصل نشود که در مقابل آمریکا بایستند و بگوید: آقا چه مى گویید به جان ما.(51)

و - انقلاب آمریکایى
 

آمریکا با کودتاى نظامى ، مجددا شاه را بر ایران تحمیل کرد و به نام مدرنیزه کردن مملکت ، انقلاب آمریکایى شاه را به راه انداخت و دیدیم که نتیجه تمام این انقلاب به سود آمریکا و خرابى ایران بود کشاورزى مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد غذایى آمریکا شد، مخازن زیرزمینى از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن ، همه به نفع آمریکا تاراج شده و مى شود و در عوض سلاح هایى به ایران داده شد که به درد مملکت نمیخورد و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از چهار هزار مستشار نظامى با هزینه هاى سرسام آور آن است که گذشته از این که ارتش ما را از حیثیت انداخته است ، تمامى مقدرات کشور را هم به دست آنها سپرده است و به دست همین شاه ، ایران را پایگاه نظامى آمریکا کرده و نیز با پول همین ملّت ، شاه را ماءمور و ژاندارم منطقه در خلیج کرده و این ها همه بخشى از ظلم هایى است که آمریکا به ملّت ما کرده است .(52)
این انقلاب سفید انقلاب شاه و ملّت است ؟! ملتى است را که خودتان ملّت هستند!! به ملّت کارى ندارد، شاهش هم به شاه کارى ندارد، انقلاب آمریکا بود یک طرفه . این انقلاب براى این بود که این مملکت را از این مقدار زراعتى که دارد که به واسطه این مقدار زراعت استغنایى از مملکت هاى دیگر دارد، این هم از دستش بگیرند. مگر تسلط آمریکا بر ما غیر از این است که منافعى که ما داریم ، مخازنى را که ما داریم ، چیزهاى زیر زمینى را که ما داریم ، روى زمینى را که ما داریم ، این ها سلطه پیدا کنند و ببرند؟(53)

ز - قانون اساسى آمریکایى
 

... رفراندم این طور بوده یک صندوق براى مخالف و یک صندوق براى موافق مى گذاشتند و پاى صندوق مخالف ، یک دسته از اشرار بودند و جزء مخالفین یک الاغ را آورده بودند که راءى بیندازد. چنین رفراندمى را شکل دادند و قانون اساسى را آمریکایى درست کردند.(54)

ح - اصلاحات آمریکایى
 

قضیه اصلاحات ارضى هیچ نبود الا این که بازارى براى آمریکا درست کند و نگذارند ما زراعت داشته باشیم . همانطورى که خود آن مردک از عمال آمریکا بود و براى بازار درست کردن آمریکا این کار را کرد و نقشه از آنها بود و او اجرا مى کرد.(55)
اصلا برنامه این بوده است که خرابى بکنند. کشاورزى را با اسم اصلاحات ارضى بکلى از بین ببرند و بازار درست کنند براى آمریکایى ، براى آمریکایى که گندم هایش زیاد است . آمریکا مى خواهد که ایران با سایر کشورهایى که تحت نفوذ است کشاورزیش به هم بخورد تا محتاج به او شوند چنانچه ما الآن محتاج هستیم همه چیزمان از خارج باید بیاید. دامدارى را از بین نبردند تا این که در گوشت محتاج به خارج باشیم و همین طور در این پنجاه سال همه چیزمان را با اسم هاى بسیار فریبنده و اغفال کننده خراب کرده اند و از بین بردند.(56)
کشاورزى را به صورت این که ما مى خواهیم ، به اسم این که ما مى خواهیم صنعتى کنیم مملکت را، اول کشاورزیش را از بین بردند. کشاورزى که از بین رفت اشکالاتى پیدا شد. یکى این که ما شدیم براى آمریکا یک بازارى براى خرید کالاهاى آمریکا، یعنى گندم ها و سایر حبوباتى را که آنها زیادى داشتند و باید بریزند به دریا یا بسوزانند، به ما به قیمت اعلا مى فروختند و پول ما را میگرفتند یکى دیگر این که این کشاورزها را از اطراف ایران کوچ داد، این طرح را آورد اطراف تهران و اطراف شهرهاى دیگر، بیشترش در تهران .(57)
...کشاورزى را دیدید که چگونه با اسم اصلاحات ارضى بکلى از بین بردند. ایران که باید در کشاورزى صادرات داشته باشد، یک استان ایران مثل استان آذربایجان یا خراسان که قادر به تاءمین محصولات کشاورزى کشور مى باشد ولى این ها کارى کردند که ایران بازار براى آمریکا شد و هر چه ما بخواهیم باید از آمریکا یا کشورهاى دیگر وارد کنیم .(58)

ط - تعیین نمایندگان مجلس
 

همه ما مى دانیم همه شما هم میدانید که هیچ ابدا وکیل ملى ما نداشتیم که یک نفر، یک نفر از این هایى که الآن در مجلس هستند یا بودند این ها از طرف ملّت نبودند، هیچ کدامشان از طرف ملّت نبودند، این ها همه را از طرف دولت بود و نصب دولت بود و حالا یا لیستش را از سفارت آمریکا مى آوردند و میدادند که این ها وارد کنند یا به قول شاه ، زمان پدرش لیست را آنها [انگلیس ها] مى دادند... لیست هایى از طرف (به طورى که شاه ) مى گوید سفارتخانه ها مى آوردند و مى دادند و همین لیست تعیین مى کرد که کى وکیل کجا، کى وکیل کجا، این ها را هم ماءمورها مى رفتند و وکیل مى کردند یک عده اى از وکلایى که انتصاب ابتدایى از سفارتخانه ها بو( زمان رضاخان سفارت انگلستان مهم بود و زمان ایشان هم سفارت آمریکا حالا مهم است ) لیست ها را آنها میدادند، افراد را آنها تعیین مى کردند، منصوب از قبل آنها به حسب واقع بود و منصوب از قبل رضاخان و محمدرضاخان در آن زمان در دست دوم و به حسب ظاهر بود، اما مردم چه دخالتى داشتند؟(59)
چنانچه خود محمد رضا گفت که ما لیست وکلا از سفارت مى آمد و ما باید این لیست را همانطورى که آنها نوشتند عمل بکنیم .(60)
افرادى که آن وقت در این مجالس بود چه اشخاصى بودند. افرادى بودند که با لیست سفارت آمریکا یا با لیست سفارت شوروى تحمیل مى شدند، این حرفى است که محمدرضا گفت که لیستها را مى فرستادند.(61)

ى - کاپیتولاسیون
 

تحمیل کاپیتولاسیون بر ملّت مظلوم ما به وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود که با مخالفت روحانیون و ملّت متدین مواجه گشت و از آن پس چه ستم ها و چه جنایات که بر ملّت ما وارد نشد.(62)
در این چند روز این تصویب نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت هائى کردند، مخالفت هائى شد، بعضى از وکلا هم مخالفت هائى کردند، صحبت هایى کردند لکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذراندند، دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد ملّت ایران را از سگ هاى آمریکا پست تر کردند، اگر چنانچه کسى سگ آمریکائى را زیر بگیرد باز خواست از او مى کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکائى را زیر بگیرد باز خواست مى کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکائى شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد هیچ کس حق تعرض ندارد، چرا؟ براى این که مى خواستند وام بگیرند از آمریکا، آمریکا گفت این کار باید بشود لابد این جور است بعد از سه چهار روز وام 200 میلیونى ، 200 میلیون دلارى تقاضا کردند، دولت تصویب کرد که در ظرف 5 سال مبلغ مزبور به دولت ایران بدهند و در عرض 10 سال 300 میلیون بگیرند.(63)
آیا ملّت ایران مى داند در این روزها در مجلس چه گذشت ؟ مى داند بدون اطلاع ملّت و به طور قاچاق چه جنایتى واقع شد؟ مى داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگى ملّت ایران را امضاء کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشى بودن ملّت مسلمان را به آمریکا داد، قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامى و ملى ما، قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزاف هاى چندین ساله سران قوم ، ایران را از عقب افتاده ترین ممالک دنیا پست تر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود؟ حیثیت دادگاه هاى ایران را پایمال کرد؟ به ننگین ترین تصویب نامه دولت سابق با پیشنهاد دولت حاضر بدون اطلاع ملّت با چند ساعت صحبت هاى سرى ، راى مثبت داد؟ ملّت ایران را در تحت اسارت آمریکائى ها قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامى و غیر نظامى آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتى بکنند، هر خیانتى بکنند، پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد دادگاه هاى ایران حق رسیدگى ندارند، چرا؟ براى آنکه آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج به دلار.(64)

ک - تبعید رهبر انقلاب
 

شاه قصد داشت به دستور آمریکا لایحه مصونیت مستشاران آمریکایى را به تصویب مجلسین برساند، من این خیانت شاه را نسبت به ملّت ایران ، در طى یک سخنرانى و صدور یک اعلامیه محکوم نمودم و ملّت ایران را از این سیاست استعمارى آمریکا مطلع ساختم که پس از چند روز مرا از ایران پس از آنکه شبانه به منزلم در قم حمله کردند، دستگیر و سپس به ترکیه تبعید نمودند.(65)
... در این مدت طولانى که به جرم مخالفت با مصونیت آمریکائى ها که اساس استقلال کشور را در هم شکست ، از وطن دور هستم و برخلاف قانون شرع و قانون اساسى در تبعید به سر مى برم ، مراقب مصیبت هایى که به ملّت مظلوم و بى پناه ایران وارد مى شود، بوده ام و از آنچه به این ملّت اصیل از ظلم دستگاه جبار مى گذرد کم و بیش مطلع شده و رنج برده ام .(66)

ل - غارتگرى
 

این سدها را شکستند و آزادنه آمدند مشغول شدند به بردن چاپیدن اموال مسلمین و شما ایرانش را مى دانید، چاپیدن نفت که الآن دارند مى برند الآن نفت هاى ما را به قدرى دارند زیاد نفت مى برند، آنها مى برند انبار کنند، نفت هاى ما را از زیرزمین هاى ما براى این که مبادا یک وقتى پیدا بشود که جلویش را بگیرد، از حالا همه اش را مى برند آنجا در انبارهاى خودشان انبار مى کنند.(67)
دولت و رئیس جمهورى آمریکا تاکنون درست مانند یک دشمن با ملّت ایران رفتار کرده اند، سال ها غارت منافع کشور ما و تحمیل هزینه هاى سنگین مستشاران نظامى و پایگاه هاى نظامى از یک طرف و از طرف دیگر، سرمایه گذارى هاى سنگینى که حداکثر سوءاستفاده ها را از تمامى امکان وسیع کشور و ملّت ما کرده است .(68)
کارشناسان و سرمایه داران بزرگ آمریکا به اسم عظیم ترین سرمایه گذارى خارجى براى اسارت این ملّت مظلوم به ایران هجوم نموده اند، سرمایه دارانى که بنا به نوشته بعضى از روز نامه ها هر لحظه از عمرشان ده ها هزار دلار قیمت دارد، باید دید براى چه منظور در تهران اجتماع مى کنند؟ آیا براى غمخوارى و انسان دوستى ؟! کسانى که دنیا را به خاک و خون کشیده اند و ده ها هزار انسان را براى شهوات به زیر خاک کرده اند در این جا دوست صمیمى ما هستند؟!! یا نفوذ دولت ایران و عظمت شاه موجب این امر است ؟!( این را هم همه مى دانند) یا سودجوئى سیاسى و اقتصادى با دامنه وسیع آن که پایگاهش ایران به دنبال آن سایر ممالک اسلامى و دیگر ممالک شرقى است از یک طرف و خود باختگى دستگاه ننگین ایران در مقابل استعمار چپ و راست از طرف دیگر موجب این بدبختى هاست ؟(69)
در هر قطرى از ممالک مسلمین فتنه ها به دست عمال اجانب برپاست ، فتنه هایى که با اساس اسلام و استقلال ممالک مخالف است ایران مرکز تاخت و تاز اجانب خصوصا آمریکا و ایادى خبیثه آن است و بازیگران و کارشناسان خارجى هر روز نغمه اى ساز مى کنند براى تضعیف ملّت و اسلام عزیز، نغمه هاى شومى که هستى کشور را پس از چندى ساقط مى کند مخازن بزرگ این کشور زرخیز در مقابل مشتى اسلحه که براى ایران هیچ مصرف ندارد و طریق به کار بردن آن را نمى دانند از دست مى رود.(70)

م - ایجاد پایگاه نظامى
 

ما فریادمان این است که باید این ملّت هر چه دارد مال خودش باشد و خودش اداره خودش را بکند، ما مستشار نمى خواهیم از آمریکا، شصت هزار مستشار که این قدر بودجه دارد که من و شما تصورش را نمى کنیم ، این بودجه مملکت را صرف مستشارها دیگر نکنید این خیلى عجیب است ، پایگاه براى آنها درست مى کنند، مستشاران مى آورند خرجش را ما باید بدهیم نفتمان را مى دهیم براى درست کردن پایگاه آخر شما حساب بکنید این را و بعد مطالعه کنید در این امور، یک اسلحه هایى که ایران به دردش به هیچ وجه نمیخورد.(71)
و اما نفت ما، تمام نفت ما را به غیر دادند، به آمریکا و غیر از آمریکا دادند، آنى که به آمریکا دادند عوض چه گرفتند؟ عوض ، اسلحه براى پایگاه درست کردن براى آقاى آمریکا ما، هم نفت دادیم و هم پایگاه براى آنها درست کردیم آمریکا با این حیله که این مرد هم دخالت داشت ، با این حیله نفت را از ما برد و براى خودش در عوض پایگاه درست کرد یعنى اسلحه آورده این جا که ارتش ما نمى تواند این اسلحه را استعمال بکند، باید مستشارهاى آنها باشند، باید کارشناس هاى آنها باشند.(72)
با این وضعى که الآن هست ، قیامى که ملّت کرده است ، معلوم نیست ارتش ‍ وفادار به شاه باشد، چون ملّت از خود آنهاست و آنها هم از ملتند و ملّت به واسطه همبستگى که به هم دارند، قدرتى دارند که بالاخره ارتش را جذب مى کنند. این آمریکائى ها هستند که به واسطه نفوذى که در ارتش دارند، ارتش را نگه داشته که از شاه محافظت کنند، والا خود ارتش معلوم نیست که وفادار باشند و اگر هم فى الجمله وفادارى باشد، ملّت آنها را جذب خواهند کرد.(73)

ن - تشکیل ژاندارم منطقه
 

استعمار امریکا از ذخایر هنگفت نفت خود استفاده نمى کند و از دیگران مى خرد که براى مصالح کشورش محفوظ باشد ولى شاه ایران این طلاى سیاه را مى فروشد و خزانه ایران و ملت را تهى مى کند و درآمد آنرا به جاى اینکه صرف این ملت پا برهنه و گرسنه نماید، به اربابان استعمارگرش وام مى دهد و یا اسلحه هاى خانمانسوز و مخرب مى خرد تا از منافع و مطامع استعمارگران در ایران و منطقه نگهبانى کند وبه خونریزى و سرکوبى جنبش ‍ هاى ضد استعمارى ادامه دهد.(74)

ق - کشتار مخالفان و مبارزان
 

وقتى که فریاد اسلامخواهى مردم کشور ما در پانزده خرداد به گوش آمریکا رسید و وقتى که براى اولین بار غرور آمریکا و اقتدار و ابرقدرتى او در اعتراض به مصونیت کارگرانش در ایران شکسته شد و آمریکا متوجه اقتدار و رهبرى علما و روحانیت اسلام و عزم جزم و اراده پولادین ملت ایران براى کسب آزادى و استقلال و رسیدن به نظام عدل اسلامى گردید، به نوکر بى اراده و وطن فروش و فرومایه خود محمدرضا خان دستور داد که صداى اسلامخواهى ملت ما را خاموش کند و از او پیمان گرفت تا همه افرادى که در برابر آمریکا قد علم کرده اند را نابود کند و همه دیدیم که این خاء نان و سرسپردگان در این ماموریت شوم لحظه اى درنگ ننمودند.(75)

ر - پشتیبانى از جنایات شاه
 

آمریکا تا حال از شاه دفاع کرده است و به همین جهت دشمن شماره یک ملّت ایران است . ما دخالت آمریکا را در ایران محکوم مى کنیم . آمریکا براى این که در ایران پایگاه داشته باشد و منابع ما را به یغما ببرد هیچ کس را بهتر از شاه ندارد تا آنچه را که آمریکا مى خواهد، بکند و به همین دلیل است که از شاه دفاع مى کند. ما به امید خدا ایران را مستقل خواهیم کرد. ملّت ایران با مجاهدت هاى بیدریغ خود و کشته دادن هاى بیشمار خود بالاخره شاه را از ایران بیرون مى کند و نظام شاهنشاهى را برچیده و حکومت عدل اسلامى را جایگزین آن خواهد کرد.(76)
جنایات شاه مخلوع چیزى نیست که از یاد ملّت رفته باشد و یا بشود از یاد برد. بر همه روشن است که محمدرضا پهلوى ما را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده بود، چه از نظر اقتصادى و سیاسى و چه از نظر فرهنگى و نظامى و چه از نظر معنوى و خصلتهاى انسانى و اگر مهلت مى یافت ، به اسلام ضربه جبران ناپذیر مى زد. همه مى دانند که دست او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است . کشتار دست جمعى و زندان و شکنجه و تبعید از امور رایج رژیم این پلید بود. شاه به حمایت و پشتیبانى دولت آمریکا دست به این جنایات وحشیانه زد و ملّت ما را از هستى ساقط کرد.(77)
ببینید در این زندان ها به علماى اسلام ، به روشنفکرهاى ایران ، به محصلین ایران ، به دانشگاهى هاى ایران چه مى گذرد. ببینید که در این بیغوله هایى که در زیرزمین ایجاد کرده بودند و جوان هاى متعهد ما را براى این که آزادى مى خواستند، براى این که استقلال مى خواستند، در این بیغوله ها با آنها چه رفتار کردند. من اگر بخواهم براى شما کلیات مسائل را هم بگویم وقت ضیق است لکن بدانید با این ملّت همچو رفتار کردند که هیچ وحشى اى با هیچ وحشى عمل نمى کند. پاهاى بعضى از جوان هاى ما را با اره بریدند، بعضى از جوان هاى ما را روى تابه گذاشتند و سرخ کردند، در حضور پدرها، پسرها را دست بریدند، پسرهاى کوچک را براى اقرار گرفتن از پدر، کارهایى کردند که خجلت آور است گفتنش و کارهایى کردند که به استناد این که ما ماءمور هستیم از طرف دولت هاى بزرگ و ماءمور براى وطن مان هستیم و مستند مى شد همه این ها به رؤ ساى جمهور آمریکا و امثال آنها که ما مبتلاى به آن هستیم .(78)
این مصیبت ها که ما مبتلاى به آن هستیم از آمریکا و اذناب آن است برخوردارى شاه از پشتیبانى رئیس جمهور آمریکا این کشتارهاى بیرحمانه را به بار آورد و ملّت مسلمین را سوگوار کرد، برخوردارى از آمریکا تبریز را به خاک و خون کشید.(79)
آمریکا باید بداند که اگر بخواهد با فشار خود دولت نظامى را سرپا نگاه داشته و مردم بى پناه ما را هر روز و هر شب زیر رگبار گلوله مزدوران خود قرار دهد و اگر بخواهد با تهدید و ارعاب ، هر چه بیشتر کارمندان محترم و کارگران محروم شرکت نفت را که خواستار رفتن شاه شده اند، زیر فشار قرار دهد، طرحهائى براى چاه هاى نفت داده مى شود تا مخازن پر بهاى ما براى نسل هاى آتیه باقى بماند. آمریکا باید در پشتیبانى از شاه تجدید نظر کند سیاستمداران آمریکا، دولت خودشان را از این سیاست ظالمانه و مخالف حقوق بشر که بالمال مخالف مصالح مردم آمریکاست ، برحذر کنند.(80)

ش - حمایت از دولتهاى وابسته به رژیم
 

حالا هم بعد از این که این آدم این حرف را زد و قبلش هم همین طور حکومت آشتى درست کرد، دولت آشتى ، دولت آشتى او همان بود که آنقدر جمعیت جوان هاى ما را به خون و خاک کشیدند، این آشتى آنها حالا هم یکى دیگر را آوردند توى کار، نه او آورده ، آمریکاست آقا همه بدبختى ما از این آمریکا.(81)
همان اشخاص پشتیبانى مى کنند از این آقا، میفرستند که این را که مى گویند که ما پشتیبان این هستیم . آدم فرستادند این جا، به ارتش گفتند که شما باید حتما پشتیبانى بکنید از دولت . و اگر ملى هست که محال است ( آمریکا ملیت را اصلا زیر پا دارد مى گذارد و گذاشته است ) اگر ملى بود که محال بود که آمریکا تاءییدش بکند.(82)
من مطلع بودم دنیا ایستاده بود پشتیبان ، پشتیبان خودش اول ، پشتیبان وارث آن ، که این شخص بختیار باشد ثانیا، ایستاده بودند دنبال او که نگهشان دارند. دو دستى آمریکا چسبیده بود که شاه را نگه دارد. وقتى او فرار کرد دو دستى چسبیده بودند بختیار را نگه دارند، مى فرستادند پیش ما که این از ماست این مال ماست .(83)

ت - رواج فرهنگ استعمارى
 

آنها آزاد آمدند نفت ها را بردند و هیچ کس هم نتوانست حرف بزند. هیچ کس هم حرف نزد فرهنگ ما هم که برایش خطر قائل بودند، فرهنگ ما را هم در تحت قبضه گرفتند و یک فرهنگ استعمارى درست کردند.(84)

س - اثرات زیانبار فرهنگ آمریکایى
 

اشخاصى که در اطراف این پدر و پسر بودند، این ها از همان تحصیلکرده هایى بودند که در اروپا و آمریکا تحصیل کرده بودند لکن فقط آموزش بود، پرورش اسلامى ، پرورش انسانى نداشتند و لهذا آن ضررى که به کشور ما از ناحیه دانشمندان این کشور وارد شده است ، آن ضرر از ناحیه دیگران وارد نشده است ، حتى ساواکى هم مثل آنها به ما ضرر نزده است . آنها افکار را ضایع کردند، آنها جوانهاى ما را فاسد کردند.(85)
در روزنامه یا در مجله اى که آنوقت منتشر شد به صراحت به رسول اکرم (ص ) جسارت کرد، یک نفر جواب نداد به صراحت ، شعراى آنوقت ، نویسنده هاى آنوقت ، روشنفکران آنوقت ، همه این ها دست به هم داده بودند که اسلام را بکوبند البته استثناء داشت ، اما آنها در اقلیت بودند، نمى توانستند چیزى بگویند. مجلات آن روز، خدا مى داند که آن مجلات با این جوان ها چه کرده است . سینماهاى آن روز، تئاترهاى آن روز، هنرهاى آن روز، این ها همه دست به هم داده بودند که اسلام را از این جا بیرون کنند و آمریکا را وارد کنند خدا به ما تفضل کرد، ترحم کرد و این تحول حاصل شد و تا این مطلب هست ، این تحول هست و باقى هست ، شما از هیچ چیز نترسید کسى که از خدا مى ترسد از کس دیگرى نباید بترسد بین شما و آنها، همین بود که شما براى خدا، فى سبیل الله دارید جهاد مى کنید آنوقت ، اصل صحبت از خدائى در کار نبود” اعلیحضرت فرمودند، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه “ این منطق این ها بود. این که روحانیون فریاد مى زنند به این که اسلام را باید تقویت کرد در یک کشورى ، باید ایمان مردم را تقویت کرد، این ها براى همین است که دیدند که کجاهائى که ایمان هست ، جاهائى که ایمان هست چى هست و جاهائى که ایمان نیست چى هست حالا شما خودتان لمس کردید این را. همین جوان هائى که الآن هستند، نظیر آنها سابق هم بودند سابق این طور نبود که ما جوان نداشته باشیم به همین مقدار یک خرده کمتر البته ، چون جمعیت زیاد شده ، جوان آنوقت بود و همین مقدار اشخاص بودند، مردم بودند، جمعیت همین طور بود، اما چى بود؟ خیابانش را وقتى مى گشتیم همه فساد، این فرهنگ اجنبى است در خیابان ها کسى وارد مى شد مى دید سر تا ته خیابان ها یا مشروب فروشى است یا بساط زدن و چه کردن است ، یا زن هاى لخت در بین مردم راه افتادن است بازارش را مى دیدى همین بود، همین مسائل بود توى مدارسش ‍ مى رفتى ، توى مدارس دانشگاهى و چیزیش همین مسایل بود در دیوارهاى دانشگاه بدگویى بود به اسلام و به قرآن کریم حتى بعد از انقلاب ، آنوقتى که دانشگاه در قبضه منافقین و امثال منافقین بود، در دیوار دانشگاه به اسلام جسارت مى کردند وقتى که ما دست مان را دراز کردیم که هر چه آمریکا مى دهد بخوریم و هر چه هم خط مى دهد عمل بکنیم و خودمان گوش و چشمها را ببندیم نبینیم ، وقتى این طور مى شود، آن حال مى شود که دیدیم و دیدید.(86)

پی نوشت ها :
 

46- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 24 و 25، مصاحبه با مجله فرداى آفریقا، تاریخ سخنرانى : 14/9/57.
47- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 276، مصاحبه با خبرنگار آمریکایى ، تاریخ سخنرانى : 10/9/57.
48- صحیفه نور، جلد: 2، ص : 67، به مناسبت سالگرد 15 خرداد، تاریخ سخنرانى : 10/3/57.
49- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 163، در جمع عشایر آذربایجان ، تاریخ سخنرانى : 28/6/58.
50- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 91، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى :12/6/62
51- صحیفه نور، جلد: 22، ص : 130، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 28/7/1357.
52- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 235، مصاحبه با روزنامه لبنانى السفیر، تاریخ سخنرانى : 2/9/57.
53- صحیفه نور، جلد: 2، ص : 292، در جمع دانشجویان ایرانى مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 13/8/57.
54- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 36، با سرپرست بنیاد شهید اعضاى هیات تحریریه ماهنامه شاهد، تاریخ سخنرانى : 4/4/60.
55- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 188، در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان ایرانى در اروپا، تاریخ سخنرانى : 30/4/58.
56- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 188، در جمع کارکنان بانک ملى مرکزى ، تاریخ سخنرانى : 30/4/58.
57- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 144، در جمع گروه فرهنگى تربیتى انقلاب و خانواده شهداى انقلاب ، تاریخ سخنرانى : 26/6/58.
58- صحیفه نور، جلد: 7، ص : 209، در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران ، تاریخ سخنرانى : 5/4/58.
59- کوثر، ج 2، ص : 382 و 383، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 30/8/57
60- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 142، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 12/8/58.
61- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 110، در جمع اعضاى انجمن ا سلامى دانشجویان سراسر کشور و اساتید حوزه علمیه قم ، تاریخ سخنرانى : 3/3/59.
62- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 133، پیام به کنفرانس رسیدگى به جنایات آمریکا، تاریخ سخنرانى : 11/3/59.
63- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 210، به مناسبت تصویب کاپیتولاسیون ، تاریخ سخنرانى : 4/8/43.
64- صحیفه نور، جلد: 1، صفحه : 109، پیام به مناسبت تصویب کاپیتولاسیون ، تاریخ سخنرانى : 4/8/43.
65- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 23، مصاحبه با مجله فرداى آفریقا، تاریخ سخنرانى : 14/9/57.
66- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 132، نامه سرگشاده به هویدا، تاریخ سخنرانى : 27/1/46.
67- صحیفه نور، جلد: 2، ص : 167، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 23/7/57.
68- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 129، مصاحبه با خبرنگار روزنامه اکسپرس ، تاریخ سخنرانى : 13/10/1357.
69- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 154، پاسخ به تلگراف فضلا و محصلین علوم اسلامى درباره شهادت آیت الله سعیدى ، تاریخ سخنرانى : مرداد ماه ، 1349.
70- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 223، پیام به مناسبت عید سعید فطر، تاریخ سخنرانى : -/8/55.
71- صحیفه نور، جلد: 2، ص : 169، در جمع ایرانیان مقیم پاریس ، تاریخ سخنرانى : 23/7/57.
72- صحیفه نور، جلد: 4، ص : 285، بیانات معظم له در بهشت زهرا (سلام الله علیها)، تاریخ سخنرانى : 12/11/57.
73- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 167، مصاحبه با رادیو تلویزیون آلمانى زبان سوئیس ، تاریخ سخنرانى : 25/8/57.
74- صحیفه نور، جلد: 1، ص : 212، پاسخ به استفتاء درباره حزب رستاخیز، تاریخ سخنرانى : 21/12/53.
75- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 116، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66.
76- صحیفه نور، جلد: 22، ص : 171، مصاحبه با روزنامه سنگاپور، تاریخ سخنرانى : 25/10/1357.
77- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 280، پیام در مورد گروگانها و تصرف لانه جاسوسى ، تاریخ سخنرانى : 4/12/58.
78- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 93، دیدار با چند تن از کشیش هاى آمریکایى و الجزایرى ، تاریخ سخنرانى : 4/10/58.
79- صحیفه نور، جلد: 2، ص : 41، پیام به مناسبت چهلم شهداى تبریز، تاریخ سخنرانى : 4/1/57.
80- صحیفه نور، جلد: 3، ص : 163، پیام به کارگران و کارمندان شرکت نفت ، تاریخ سخنرانى : 24/8/57.
81- صحیفه نور، جلد: 5، ص : 12، در جمع روحانیون ، تاریخ سخنرانى : 13/11/57.
82- صحیفه نور، جلد: 5، ص : 15، در جمع روحانیون ، تاریخ سخنرانى : 13/11/57.
83- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 64، به مناسبت سالگرد 17 شهریور، تاریخ سخنرانى : 17/6/58.
84- صحیفه نور، جلد: 2، ص : 167، بیانات در پاریس ، تاریخ سخنرانى : 23/7/57.
85- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 116، در جمع فرهنگیان شهرضا، تاریخ سخنرانى : 23/4/58.
86- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 112، در جمع فرمانده سپاه ، مربیان و اعضاى بسیج سپاه ، تاریخ سخنرانى : 28/9/61.
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372