0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

توبه نصوح

امام هادى علیه السلام در پاسخ به سؤال از توبه نصوح فرمودند:
توبه نصوح این است که باطن، همچون ظاهر، و بهتر از آن شود.
شنبه، 30 تير 1397

مدح زیباگویی

امام هادى علیه السلام فرمودند:
از زیبایی زیباتر، کسی است که زیبا می گوید.
شنبه، 30 تير 1397

فضیلت نیکوکاری

امام هادى علیه السلام فرمودند:
از خوبی بهتر، کسی است که خوبی می کند.
شنبه، 30 تير 1397

پیروی از عابد خالص

امام هادى علیه السلام فرمودند:
اگر مردمان هر یک به وادی و درّه ای روند، من در وادی آن مردی قدم می گذارم که خدای یگانه را مخلصانه عبادت می کند.
شنبه، 30 تير 1397

اظهار ناراحتی بهتر از کینه به دل گرفتن

امام هادى علیه السلام فرمودند:
سرزنش کردن بهتر است از کینه به دل گرفتن.
شنبه، 30 تير 1397

نتیجه ناخشنود ساختن خداوند

امام هادى علیه السلام فرمودند:
هر که آفریدگار را ناخشنود کند، سزاوار است که مورد خشم و ناخشنودی آفریدگان قرار گیرد.
شنبه، 30 تير 1397

نتیجه فرمانبری از خداوند

امام هادى علیه السلام فرمودند:
هرکه خدا را فرمان برد، مردم از او فرمان برند.
شنبه، 30 تير 1397

ارزش قائل شدن برای خود

امام هادى علیه السلام فرمودند:
هر که برای خود ارزشی قائل نباشد، از شرّش ایمن مباش.
شنبه، 30 تير 1397

گمان خوب و بد در زمان های متفاوت

امام هادى علیه السلام فرمودند:
هر گاه روزگاری بود که عدالت در آن بر ستم غالب باشد، حرام است که به کسی گمان بد بری، مگر این که بدی او بر تو معلوم شود و هرگاه روزگاری بود که در آن بیداد بر دادگری غالب باشد، هیچ کس نباید به کسی گمان نیک برد، مگر این که خوبی او بر وی معلوم شود.
شنبه، 30 تير 1397

اطاعت از خدا و ناخوشنودی دیگران

امام هادى علیه السلام فرمودند:
هر که آفریدگار را فرمان برد، از خشم و ناخشنودی مخلوق پروایی به دل راه ندهد.
شنبه، 30 تير 1397