0
ویژه نامه ها

زبان جاهل

امام هادى علیه السلام فرمودند:
نادان، اسیر زبان خویش است.

حامل دانش

امام هادى علیه السلام فرمودند:
برتر از دانش، حامل آن است.

حدیث درباره دوراندیشی

امام هادى علیه السلام فرمودند:
افسوس‌های ناشی از کوتاهی نمودن در کار را به یاد آر و دوراندیشی را در پیش گیر.

یاد مرگ مانع گناه

امام هادى علیه السلام فرمودند:
به یادآور آن هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر مرگ افتاده ای و نه طبیبی می تواند جلو مردنت را بگیرد و نه دوستی به کارت می آید.

دانشمند و دانشجو

امام هادى علیه السلام فرمودند:
دانشمند و دانشجو در هدایت، شریک ‏اند.

چند ویژگی پیامبر اسلام (ص)

امام هادى علیه السلام فرمودند:
پیامبر ما، برترینِ پیامبران...، فروتن‏ترینِ مردم، بردبارترینِ ایشان، بخشنده و دست و دلبازترینِ آدمیان و دلاورترینِ آنان در حمایت از وابستگان خود بود.

حدیث اعیاد شیعیان

امام هادى علیه السّلام فرمودند:
شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر ، قربان ، غدیر و جمعه .

معنای توانگری

امام هادى علیه السلام فرمودند:
توانگری، در این است که تمنّایت اندک باشد و به آنچه تو را بسنده می کند، خرسند باشی.

فضایل اهل بیت (ع)

امام هادى علیه السلام فرمودند:
فضیلت های ما درک نمی شوند.

۷۲ حرف اسم اعظم نزد اهل بیت (ع)

امام هادى علیه السلام فرمودند:
اسم اعظم خداوند، هفتاد و سه حرف دارد که آصف، تنها یک حرف از آن را می دانست و آن را بر زبان جاری ساخت و زمینِ میان او و سبأ شکافته شد و او تخت بلقیس را بر گرفت و آن را به سلیمان(ع) رساند. سپس زمین در مدّتی کمتر از یک چشم بر هم زدن، هموار گشت، و هفتاد و دو حرفِ آن، نزد ماست و خداوند، یک حرف را در علم غیب به خود، اختصاص داده است.