0
ویژه نامه ها
وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت دوم)

وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت دوم)

اواخر قرن بیستم با آن مواجهیم و استدلالم را روی اظهارات پیشینم متمرکز کنم که در آن گفته بودم در حال حاضر ما در مرحله سوم جهانی شدن شتابان و نوستالژی...
وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت سوم)

وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت سوم)

واقعیت این است که نوستالژی وجودی از بسیاری جهات به شیوه ناسیونالیستی در نوستالژی خودخواسته ادغام شد، که اکنون، از بیشتر جهات به شیوه سرمایه دارانه...
جهانی شدن و جستجوی بنیادها

جهانی شدن و جستجوی بنیادها

حدودی به سبب احیای بنیادگرایی های مذهبی اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بود که علاقه من به پدیده های بین المللی» تشدید شد. کنار آمدن با بنیادگرایی...
تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت اول)

تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت اول)

نظر گیدنز مبنی بر اینکه می توان آنچه را که برخی پسا تجدد دانسته اند، ادامه «پروژه» تجدد و اساسا ذاتی آن انگاشت، واجد اهمیت زیادی است. اما استدلال...
تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت سوم)

تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت سوم)

اگر تجدد ماهیتا بازاندیش است، پس چرا میبینیم که جامعه شناسی کلاسیک که زمان - مکان با سرعت بیشتری فشرده و به جلو میرود، به همان میزان در باره...
تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت دوم)

تجدد ومسئلۀ پسا تجدد (قسمت دوم)

وقتی گیدنز به آنچه که دیگران وضعیت پسا تجدد خوانده اند، در پرتوی مفهوم تجدد رادیکال شده نگاه میکند، آنگاه مسئله تمایلات آسیب شناسانه پسا تجددگرایی...
تمدن ها در متن

تمدن ها در متن

هریک از نمونه های عمده تحلیل تمدنی که کاوالیس انتخاب کرده است، نشانگر تمرکز کار او بر وجه خاص تمدن غربی عموما اروپایی است. این نحوه برخورد ممکن...
مدنیت، روابط بیناقومی و تجدد

مدنیت، روابط بیناقومی و تجدد

روشنفکر عرفی گرای یهودی، به عنوان پیشتاز یا پیشروی مردم آزادشده اش زخم این شوک را بر روح خود دارد. یهودیان روشنفکر و روشنفکران یهودی ناتوان از...
نوستالژی خودخواسته (قسمت اول)

نوستالژی خودخواسته (قسمت اول)

جامعه شناسی اکنون «تحت غلبه یک اپیستمه» مسلط است که مضمون اصلی گفتمانهای مختلف در حوزة رویکردهای گوناگون جامعه شناختی را تشکیل می دهد. به نظر...
نوستالژی خودخواسته (قسمت دوم)

نوستالژی خودخواسته (قسمت دوم)

اشتیاق فزاینده به نمادی کردن و آیینی کردن هویت ملی در بیست سال پایانی قرن نوزدهم را زیاد بزرگ نکنیم، زیرا در نیمه این قرن جستجوی گذشته تقریبا...
نوستالژی خودخواسته (قسمت سوم)

نوستالژی خودخواسته (قسمت سوم)

درخواست ناسیونالیسم این بود که ملتها باید شهروندان استانداردی تولید کنند که وفاداری آنها به ملت فارغ از معارضة وفاداری های فراملی باشد. برخی...
الیاس و جهانی شدن (قسمت اول)

الیاس و جهانی شدن (قسمت اول)

در این مقاله، رابطه نوشته های نوربرت الیاس را با دلمشغولی های اخیر در باره جهانی شدن بررسی میکنم و به مقایسه کارهای او با پارسونز می پردازم....
الیاس و جهانی شدن (قسمت دوم)

الیاس و جهانی شدن (قسمت دوم)

مسئله «دموکراتیزه شدن» سلاح های هسته ای و سلاح های بیولوژیک و شیمیایی که با دستیابی کشورهای جدیدی مثل اتحاد شوروی، فرانسه، چین به دنبال آمریکا...
جهانی شدن وزنان

جهانی شدن وزنان

موضوع جنسیت و جهانی شدن با یکی از مهم ترین پرسش ها در نظریه فمینیستی معاصر مرتبط است آیا زنان باید روی تساوی با مردان تأکید کنند یا روی تفاوتشان...
جهانی شدن وهویت (قسمت اول)

جهانی شدن وهویت (قسمت اول)

مشخصه جوامع امروزی آنقدر که با واقعیت مشارکت در عام شدن مشخص میشود با آنچه این جوامع در آن مشترکند یا با ساختارشان از حیث انطباق با الزامات روشن...
جهانی شدن وهویت (قسمت دوم)

جهانی شدن وهویت (قسمت دوم)

این دیدگاه جهانگرایی مبتنی بر این فرض است که نگرش به جهان به عنوان یک کل و به مثابه پایه تحلیل ممکن و مطلوب است؛ چندان که عملا هر چیز از مسائل...
انگاره‌ی جهان (قسمت اول)

انگاره‌ی جهان (قسمت اول)

انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم در ابتدای عصر مسیحیت است که طی آن تحول مهمی از خاص گرایی یهودیت به عام گرایی مسیحیت صورت میگیرد. در یهودیت کهن...
انگاره‌ی جهان (قسمت دوم)

انگاره‌ی جهان (قسمت دوم)

آنهایی که بر مبنای «تقدس» همه سنت های بومی از نسبی گرایی جهانی طرفداری میکنند، در زمره معتقدان به تناظر قرار میگیرند و آنهایی که به مملکت مرکزی...
آفرینش نظام جهانی

آفرینش نظام جهانی

سالهای بین دو جنگ جهانی و بعد از جنگ جهانی دوم دورهای خاص در تفکر علمی- اجتماعی و تفکرات ایدئولوژیک تر مرتبط با آن بود که با خطوطی که اندیشمندان...
معجزه‌ی ژاپن

معجزه‌ی ژاپن

با اینکه در دوره ای از قرن بیستم ژاپنی ها برای آمریکا احترام خاصی قایل بودند و به طور گزینشی از آن تقلید می کردند اما در مجموع تعارضات بین دو...