0
ویژه نامه ها
تأثیر رسانه‌های جمعی بر اقناع

تأثیر رسانه‌های جمعی بر اقناع

بازنگری در نظریه های ارتباطات جمعی به واسطه یک سری تحولات روش شناختی تقویت گردید؛ تحولاتی که در ثبت ساده و دقیق اثرات رسانه‌ها، به طور فزاینده...
تأثیر ارتباطات بر فرهنگ‌های ملی

تأثیر ارتباطات بر فرهنگ‌های ملی

حجم کثیری از تحقیقات پیمایشی طولی به بررسی مسئله "هویت" در درون اتحادیه اروپا پرداخته اند. اتحادیه اروپا، امکان آزمون فوق العاده نیرومندی در...
پیمایش جهانی ارزش‌ها

پیمایش جهانی ارزش‌ها

شواهد حاصل از پیمایش جهانی ارزشها از تحلیل نتایج پیمایش جهانی ارزشها، شواهد سطح - فردی مربوط به قرارگیری در معرض ارتباطات جمعی و ارزش‌های فرهنگی...
پیامدهای ارتباطات جهان وطن

پیامدهای ارتباطات جهان وطن

در این مقاله به تبیین نظریه دیوار آتش، فرضیات تجربی آزمون پذیر مشتق شده از استدلال و استراتژی پژوهشی برای تجزیه و تحلیل گزاره‌های اصلی می پردازد
منابع مالی بنگاه‌های خبری

منابع مالی بنگاه‌های خبری

پخش تلویزیونی به واسطه رشد پخش ماهواره ای و کابلی تغییر شکل داد و همگام با ظهور اینترنت، شبکه تلفن همراه و تلفیق چندرسانه ای، نوآوری های عمده...
مسائل فرهنگی و تظاهرات خیابانی

مسائل فرهنگی و تظاهرات خیابانی

اگر چه تز قطبی شدن دیدگاه قابل قبول و جالبی را ارائه می کند، اما ارتباطش با مخاطب، در معرض موشکافی دقیق قرار نگرفته است یا در برابر شواهد نظام...
جهان وطن

جهان وطن

ارتباطات به طور سنتی بیشتر به صورت محلی و ملی بودند و دوستان و همسایگانی که در روستاها، شهرهای کوچک و نواحی نزدیک، زندگی می کردند..
تهدید تنوع فرهنگی

تهدید تنوع فرهنگی

بسیاری از جوامع حجم عظیمی از اطلاعات را از شبکه‌های مختلفی که فراسوی مرزهای محلی و ملی آنهاست، دریافت می کنند.
تأثیر ارتباطات جهان وطن

تأثیر ارتباطات جهان وطن

همانگونه که اثبات خواهیم کرد، تجربه مستقیم جهانی شدن نیز به اندازه رسانه‌های جمعی تأثیرات آشکار دارد.
ایده‌ها و تصاویر وسایل ارتباط جمعی

ایده‌ها و تصاویر وسایل ارتباط جمعی

نظریه همگرایی تلویحا بیان می کند که مردم منفعلانه ایده‌ها و تصاویری که مستقیما توسط وسایل ارتباط جمعی منتقل می گردند را جذب کرده و حتی از آنها...
ارتباطات جهان سبب تنوع فرهنگی

ارتباطات جهان سبب تنوع فرهنگی

جهانی شدن به عنوان فرایندی چند بعدی درک می شود که شامل ابعاد اقتصادی مانند جریان تجارت، کار و سرمایه؛ ابعاد اجتماعی مانند ارتباطات بین فردی..
چند نکته درباره سازمان تجارت جهانی

چند نکته درباره سازمان تجارت جهانی

گاز و نفت و اسلحه در شمار کالاهای مشمول مقررات سازمان تجارت جهانی نیست و بدین علت کشورهای تولید و صادرکننده نفت و گاز نمی توانند در رابطه با...
دورنمای جهانی‌سازی

دورنمای جهانی‌سازی

خصوصی سازی و ایجاد طبقات ثروتمند زمیندار و سرمایه دار بزرگ وابسته به سرمایه داری استعماری یا تقویت چنین طبقاتی در جوامعی که مورد تجاوز اقتصادی،...
دشمنی با خود

دشمنی با خود

نکته جالب در گفتارها و نوشتارهای متعدد جانبداران ورود ایران به سازمان جهانی بازرگانی و شرکت فعال در روند جهانی شدن و جهانی سازی، خودداری از ذکر...
نظریه جهانی شدن را چگونه بخوانیم (قسمت دوم)

نظریه جهانی شدن را چگونه بخوانیم (قسمت دوم)

شواهد روشنی از یک دلمشغولی مستقیم در باره خود موضوع جهان بودگی وجود دارد. از جمله در تعدادی از جوامع مباحثاتی در جریان است که موضوع آن این است...
نظریه جهانی شدن را چگونه بخوانیم (قسمت اول)

نظریه جهانی شدن را چگونه بخوانیم (قسمت اول)

برای درک خاص گرایی نیاز به عام گرایی است ؛ در حالی که در وجهی تجربی تر، چنان که نمونه ژاپن طی چند قرن نشان می دهد، در برخی موارد خاص گرایی می...
جهان وحقیقت محلی (قسمت دوم)

جهان وحقیقت محلی (قسمت دوم)

نه تنها جنبشهای «بنیادگرا» در سراسر جهان به فراوانی از اسلوبهای مدرن در بسیج بهره می گیرند، بلکه به نظر میرسد که رهبران جنبشها هر روز بیشتر به...
جهان وحقیقت محلی (قسمت اول)

جهان وحقیقت محلی (قسمت اول)

مطالعات فرهنگی در شکل «قوی»اش ظاهرة سوداهایی شبیه برنامه اصلی اگوست کنت دارد، به ویژه به این مفهوم خاص که مدعی است بنیادی برای چشم انداز فکری...
جهانی شدن عام گرایی و خاص گرایی

جهانی شدن عام گرایی و خاص گرایی

برای سخن گفتن از «بنیادگرایی» در زمان ما باید به کار تبارشناسی برای این موضوع اقدام کنیم. و برای این کار از جمله باید ارتباط بین کشش به سوی جامعه...
وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت اول)

وجوه عمده پیشینه مفهوم نوستالژی (قسمت اول)

جامعه شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در دوره ای که من آن را مرحله خیزش جهانی شدن در وجه مدرن نامیده ام مراحل نخست نهادینه شدن خود را گذراند،...