0
ویژه نامه ها

وقف و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي

اين مقاله بخشي از تحقيقي است که با همکاري سرکار خانم نيرة السادات دانشور حسيني،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است. وقف تاريخچه‏اي کهن و سابقه‏اي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يک سنت حسنه مورد سفارش و تاکيد قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايات صاحب نظران و به ويژه اقتصاد دانان قرار نگرفته است.
وقف و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي
وقف و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي
وقف و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي

نويسنده: صادق بختياري

مقدمه

اين مقاله بخشي از تحقيقي است که با همکاري سرکار خانم نيرة السادات دانشور حسيني،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است.
وقف تاريخچه‏اي کهن و سابقه‏اي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يک سنت حسنه مورد سفارش و تاکيد قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايات صاحب نظران و به ويژه اقتصاد دانان قرار نگرفته است.
هدف مقاله‏ي حاضر آن است تا نشان دهد که اين نهاد اسلامي مي‏تواند براي حل معضلات امروز جوامع اسلامي کارآيي وسيعي داشته باشد. بحث اساسي مقاله، تأکيد بر اين واقعيت است که نهاد وقف در طول تاريخ گذشته‏ي جوامع اسلامي خدمات عمومي مورد نياز جامعه را به رايگان تهيه و تأمين کرده است. در اين مقاله توضيح داده خواهد شد که با کمک نهاد وقف مي‏توان رهيافت‏هاي مناسبي براي مباحث فعلي اقتصاد جديد از قبيل توليد کالاهاي عمومي، تعديل ساختاري، تقليل کسر بودجه‏ي دولت، کاهش اثرات دفع ازدحامي سياست‏هاي بخش عمومي، توزيع عادلانه‏ي ثروت و درآمد ارائه کرد.
اين مقاله پس از نگاه اجمالي به تحولات وقف در ايران، نقش وقف در حل مشکلات و معضلات جوامع اسلامي را بررسي نموده، در پايان به جمع بندي و ارائه‏ي پيشنهاد مي‏پردازد.

نگاهي اجمالي به تحولات وقف در ايران

سابقه‏ي وقف در ايران به قبل از اسلام بر مي‏گردد، به طوري که نذورات و وقف اموال به آتشگاه‏ها و معابد در ايران باستان متداول بوده است. در اين دوران عمده‏ترين زمين‏هاي فئودالي، املاک خالصه‏ي وقفي بوده و در دوره‏ي هخامنشيان، معابد بر املاک وسيعي تسلط داشتند که اين زمين‏ها از طرف پادشاه و يا بزرگان و فئودال‏هاي محلي به منظور جلب پيشوايان مذهبي به پرستشگاه‏ها هديه مي‏شد.
کشاورزاني که در اين قبل زمين‏ها به کشت و زرع مشغول بودند، سهم مالکانه را مي‏بايد به هيربد يا کاهن بزرگ مي‏دادند. سلوکيان و اشکانيان نيز اين شيوه را محترم مي‏شمردند. (1)
ايران در سال 651 ميلادي به تصرف سپاه اسلام در آمد و بنا به روايتي زمين‏هاي آن که عنوان «المفتوح عنوة» به آن اطلاق مي‏شد، جزو اراضي موقوفه محسوب گرديد. در قرون اوليه‏ي اسلامي اوقاف روند معمولي و عمومي خود را داشت، تا اينکه در نيمه‏ي دوم قرن چهارم هجري ديوان اوقاف ايجاد شد. اين ديوان نقشي مشابه وزارتخانه در سازمان اداري امروز را داشت. از جمله وظايف ديوان مذکور کنترل و رعايت مفاد وقف نامه‏ها در خصوص چگونگي بهره‏برداري و نحوه‏ي استفاده‏ي اوقاف بود. اگر متولي وقف در اين زمينه کوتاهي مي‏نمود ديوان مزبور وقف را از او بازستانده و جبران خسارات را مطالبه مي‏کرد.(2)
در دوره‏ي سلجوقيان اوقاف گسترش نسبتا زيادي يافت و نظارت ويژه‏اي از طرف حکومت مرکزي بر اوقاف اعمال شد. در اين دوران، مخصوصا زماني که خواجه نظام الملک نقش وزارت را به عهده داشت موقوفات زيادي را به ويژه براي احداث، نگهداري و اداره‏ي نظاميه‏ها به وجود آورد.
در دوره مغولان به ويژه در اوائل تسلط آنان بسياري از املاک موقوفه مصادره و به صورت املاک خالصه‏ي دولتي درآمد. ولي پس از تشرف به اسلام خود مشوق اوقاف شدند، به ويژه در دوران غازان خان که موقوفات زيادي براي امور خيريه ايجاد شد. اهميت و وسعت موقوفات به ويژه در دوران رشيدالدين فضل الله موجب شد تا تشکيلات منظمي براي اداره‏ي موقوات و تحت نظارت قاضي القضات به وجود آيد. شرح و بسط بيشتر اوقاف اين دوره را مي‏توان در کتاب تاريخ مبارک غزاني ملاحظه کرد. بيشترين توسعه‏ي اوقاف مربوط به دوران صفويه است. در اين دوران شاهان صفوي به ويژه شاه عباس اول همه‏ي اموال، رقبات و املاک خالصه را وقف کرد. به تبعيت از پادشاه بسياري از حاکمان مناطق نيز املاک فراواني را در سر تا سر مملکت به صورت وقف در آوردند. در اين دوران بسياري از املاک، وقف مقاصد خيريه مخصوصا وقف بقاع متبرکه و از همه بالاتر آستانه‏ي امام رضا (ع) در مشهد و حضرت معصومه (س) در قم شد. شايد بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بيش از هر دوره‏ي ديگري بر تعداد املاک موقوفه اضافه شد. همچنين به دليل توسعه‏ي فراوان اوقاف در زمان صفويه تشکيلات نسبتا وسيعي براي اداره‏ي اوقاف ايجاد شد.(3)
در دوره نادر شاه، برخلاف گذشته اوقاف محدود شد؛ به گونه‏اي که در سال‏هاي آخر سلطنت نادر شاه، طي فرماني همه‏ي اوقاف به صورت املاک خالصه در آمده و تحت عنوان «رقبات نادري» در دفاتر مخصوصي ثبت شد. با توجه به اوضاع و احوال پيش آمده در اين دوران برخي از متوليان نيز از فرصت استفاده کردند و به دليل فرصت طلبي يا عدم موافقت با فرمان دولت، وقفي بودن املاک تحت توليت خود را انکار کردند و يا براي جلوگيري از تصرف دولت به نام خود ثبت مي‏کردند. بنابراين از زمان نادر شاه حرمت و قداست اوقاف و قبح موقوفه خواري از بين رفت و در واقع از آن تاريخ به بعد هيچ گاه اوقاف عظمت و شکوه قبلي خود را باز نيافت.
بعد از برقراري مشروطيت نيز علي رغم ايجاد وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه سياست خاص و سازنده‏اي درباره‏ي اوقاف به اجرا در نيامد. در سال 1330 قانون فروش املاک موقوفه و در جريان اصلاحات ارضي اجاره‏ي طولاني مدت 99 ساله پيش بيني شد که اين قوانين به دليل مخالفت رهبران مذهبي به صورت کامل به اجرا در نيامد و تنها بهانه‏اي براي از بين رفتن تعدادي از اوقاف شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در دي ماه 1363 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و نام آن به «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» تغيير يافت ولي نقش، وظايف و تشکيلات آن به گونه‏اي که با نيازها و تحولات جديد سازگار باشد، تغيير چنداني نيافت.

مصارف وقف

در اين بخش عمده‏ي مصارفي که اوقاف از گذشته‏ي
دور به آنها اختصاص يافته است با رعايت اختصار مورد بررسي قرار مي‏گيرد:

اوقاف و تهيه و تأمين سرمايه‏ي انساني

نقش سرمايه‏ي انساني در توسعه، از مسائلي است که درباره‏ي آن تقريبا اتفاق نظر وجوددارد. به قول هاربيسون يکي از اقتصاد دانان معروف توسعه، پايه‏ي اصلي ثروت ملت‏ها را منابع انساني آن تشکيل مي‏دهد. زيرا سرمايه‏هاي فيزيکي، و منابع طبيعي عوامل فرعي توليدند، در حالي که انسان‏ها عوامل اصلي توليدند و سرمايه‏ها را متراکم مي‏سازند، از منابع طبيعي بهره‏برداري مي‏کنند، سازمان اجتماعي، اقتصادي و سياسي را تشکيل مي‏دهند و توسعه‏ي ملي را تحقق مي‏بخشند (4)
عموما سرمايه‏ي انساني را در آموزش متبلور مي‏دانند و آثار اقتصاد داناني همچون شولتز، دنيسون، و بکر نشان مي‏دهد که نيروي کار تحصيل کرده شرط لازم توسعه‏ي اقتصادي است، گرچه در کفايت آن بحث و استدلال بسيار است. وقف در امر آموزش کشورهاي اسلامي نقش فوق العاده مهمي را ايفا کرده است. وظيفه‏ي وقف ابتدا، آموزش در مساجد بود. مساجد که عموما وقفي هستند علاوه بر محل انجام فرائض مذهبي، محل تشکيل جلسات متعدد درس و بحث بود. به عنوان نمونه، مقدسي نويسنده‏ي کتاب احسن التقاسيم گفته است: در مسجد جامع قاهره فقط هنگام عشا 120 مجلس از مجالس علم تشکيل مي‏شد (5) نقش مساجد در امر تعليم و تربيت اسلامي تا حدي است که مدارس اوليه شکل و فرم ظاهري مسجد را داشتند.
در تاريخ اسلام همه‏ي مدارس متکي بر وقف، و تحصيل در آنها همگاني و رايگان بوده است.
دانش آموزان و دانشجويان براي تحصيلات متوسطه و عالي خود هزينه‏اي پرداخت نمي‏کردند و تحصيل در آنها مخصوص قشر خاصي از مردم نبود، بلکه امکانات تحصيل براي همه‏ي اقشار جامعه فراهم بود. (6) ابن خلدون، رواج و گسترش علوم در کشورهاي اسلامي را مرهون اوقاف و فراهم بودن امکانات ادامه تحصيل براي دانش پژوهان مي‏داند و در اين باره مي‏گويد:
گمان مي‏کنم رواج بازار دانش و پيوستگي سند تعليم در دانش‏ها و ديگر صنايع ضروري و کمالي در آن سرزمين به سبب فراواني عمران و ترقي حضارت (تمدن و شهرنشيني) و کمک کردن به طالبان دانش از راه وظايف و مقرري‏هايي است که از اوقاف براي آنان معين مي‏شود و در نتيجه با توسعه يافتن اوقاف، موجبات رفاه طالبان علم فراهم مي‏آيد. (7)
غنيمه معتقد است که در ممالک اسلامي اوقاف از نظر درآمد و بهره‏ي مستمر از بهترين و بيشترين منابع درآمد براي تعليم اسلامي بوده است:
پايداري و استمرار تعليم در اسلام طي قرن‏هاي طولاني و نظم و ترتيب فعاليت علمي در دانشگاه‏ها و دانشکده‏هاي اسلامي به اين منبع مالي بستگي داشته است (8).
مشهورترين مدارس وقفي گذشته، مدارس نظاميه خواجه نظام الملک در قرن پنجم هجري است. البته قبل از ايجاد اين نظاميه‏ها نيز مدارس وقفي ديگري وجود داشت، از جمله در تاريخ بيهقي آمده است که در عصر سامانيان، امام ابوالحسن محمد بن شعيب بيهقي در نيشابور مدرسه‏اي تأسيس کرد و مبالغي هنگفت از اموال خود را براي اداره‏ي اين مدرسه و کمک به دانشجويان شاغل به تحصيل در آن وقف کرد (9).
خواجه نظام الملک با تأسيس مدارس نظاميه به اين نکته توجه کرده بود که براي مبارزه با دشمنان علاوه بر اقدامات نظامي، فعاليت‏هاي فرهنگي، آموزشي و تبليغاتي نيز لازم است. نظاميه‏هاي معروفي که نيروي انساني مورد نياز را تأمين مي‏کردند و در تاريخ از آنها نام برده شده، عبارتند از نظاميه‏هاي نيشابور، بغداد، اصفهان، آمل، طبرستان، بصره، بلخ، مرو، هرات، موصل و خواف. هر يک از اين نظاميه‏ها داراي موقوفات متعددي بود و از درآمد آنها هزينه‏ي اين نظاميه‏ها تأمين مي‏شد.
جرجي زيدان درباره‏ي حقوق و مزايايي که خواجه نظام الملک براي دانشجويان از محل اوقاف تعيين کرده بود مي‏نويسد:
براي کليه طلاب علوم و غير آنان مقرري و انعام تعيين کرده بود و از شام و ديار کشمير و عراق عجم و عراق عرب و خراسان تا سمرقند عده‏ي کثيري از خوان احسان اين وزير با تدبير نيکوکار (ايراني) بهره‏مند مي‏گشت و جمع مقرري‏هاي او سالي شش صد هزار دينار مي‏شد.(10)
با دقت در رقم شش صد هزار دينار حقوق و مزاياي ساليانه‏ي دانشجويان در قرن چهارم و يا پنجم هجري مي‏توان توجه به علم و دانش را در دنياي اسلامي آن
روز مشاهده کرد؛ ضمن آن که اين هزينه از محل بودجه‏ي دولتي تأمين نمي‏شده، بلکه از محل اوقاف بوده است. با دقت در اين موضوع مي‏توان به نقش و اهميت فراوان اوقاف در تأمين سرمايه انساني پي برد. ابن‏جبير که در قرن ششم هجري مي‏زيسته، مي‏نويسد:
در روزگار او سي مدرسه در بغداد بود که ساختمان هر کدام از هر کاخي زيباتر مي‏نمود، با همه‏ي اين‏ها نظاميه‏ي بغداد از همه مهم‏تر بود. همه‏ي اين مدارس با زمين‏ها و مستغلات موقوفه پشتيباني مي‏شدند(11).
از اوائل سده‏ي چهارم هجري نهادهاي علمي ديگري با عنوان دار العلم به وجود آمد. از جمله قديمي‏ترين دار العلم‏ها، دار العلم ابوالقاسم جعفر بن محمد موصلي (324 ه. ق) از اديبان و فقيهان بنام شافعي در موصل است. اين فقيه موقوفات متعددي بر اين دار العلم وقف کرد که هر دانشجويي مي‏توانست با استفاده از نوشت افزار و کمک هزينه‏ي نقدي در آنجا مقيم شود و از امکانات آن استفاده کند (12).
از اين تاريخ به بعد کتابخانه‏هاي وقفي در کشورهاي اسلامي رواج فراوان يافت به گونه‏اي که کمتر شهري يافت مي‏شد که خالي از کتابخانه‏هاي وقفي باشد. ياقوت حموي درباره‏ي گنجينه‏هاي کتب وقفي يکي از شهرهايي که از آن باز ديد
کرده (مرو شاهجان) و مي‏نويسد:
دسترسي به کتب آنها آسان بود و اقامتگاه من هيچ گاه از حدود دويست جلد از اين کتب که بيشتر آنها را بدون سپردن وثيقه دريافت کرده بودم، خالي نبود (13).
از قرن چهارم به بعد کمتر شهري يافت مي‏شد که کتابخانه‏هاي وقفي نداشته باشد. تعداد اين کتابخانه‏ها در اندلس به حدي رسيده بود که ابوحيان نحوي بر خريدار کتاب عيب مي‏گرفت و مي‏گفت:
«خداوند به تو عقل معاش بدهد [چرا کتاب مي‏خري؟!] من هر کتابي را مي‏خواهم از کتابخانه‏هاي وقفي به امانت مي‏گيرم»(14)
علاوه بر نظاميه‏ها، دار العلم و کتابخانه‏هاي بزرگ و متعددي در کشورهاي اسلامي از محل اوقاف به وجود آمده بود که تماما وظيفه نشر و گسترش علوم را به عهده داشتند.

نقش وقف در تأمين بهداشت و درمان

بهداشت يکي ديگر از کالاهاي عمومي است که همواره همه‏ي جوامع به آن نيازمندند. از اين جهت تأمين مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردي است که واقفان به آن توجه مي‏کرده‏اند. اوقاف از قديم الايام در ايجاد و اداره‏ي بيمارستان‏ها و دانشکده‏هاي پزشکي نقشي اساسي داشته است.
ناصر خسرو قبادياني در سفر نامه‏ي خود ضمن ديدار از بيمارستاني در بيت المقدس چنين اظهار نظر مي‏کند:
«بيت المقدس را بيمارستاني نيک است و وقف بسيار دارد، و شربت دهند و طبيبات باشند که از وقف مرسوم ستانند (15)
از بيمارستان‏هاي وقفي گذشته به عنوان دانشکده‏ي پزشکي نيز استفاده مي‏شد. دانشجويان مسائل مربوط به پزشکي را در جلسات درسي که در آنجا تشکيل مي‏شد، فرا مي‏گرفتند و بر بالين بيماران به طور عملي مشاهده و آزمايش مي‏کردند. در وقف نامه‏ي ربع رشيدي که به صورت يک جلد کتاب به چاپ رسيده است، ضمن بيان مراحل و شرايطي که براي تحصيل علم طب در اين موقوفه در نظر گرفته شده آمده است که «متعلمان بايدمردمي زيرک بوده و در تحصيل علم طب با هوش و با جديت و متدين باشند. دوره‏ي دروس طب 5 سال قرار داده شده بود. در اين 5 سال مدرسان بايد دانشجويان را بدان مقام برساند که دانشجويان بتوانند بيماران را علاج کنند و حاذقيت و کارداني متعلمين نيز بايد توسط استاد تأييد مي‏شد (16)
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درچهارمين همايش وقف و امور خيريه گفته است:
طي قرن اخير ده‏ها بيمارستان، و درمانگاه در سراسر مملکت ايجاد شد و به بخش دولتي واگذار شد که امروزه مراکز پزشکي بسيار مهم و آبرومندي هستند و دانشگاه‏هاي علوم پزشکي براي آموزش از آنها استفاده مي‏کنند. نمونه‏ي اينها، بيمارستان مرحوم نمازي و مرحوم خليلي در شيراز و بيمارستان‏هاي فيروز آبادي و اميرالمؤمنين و نظاير آن در تهران و... در حال حاضر 64 بيمارستان خيريه با حدود 11،000 تخت بيمارستان با مجوز لازم و پروانه‏ي تأسيس احداث و تجهيز گرديده و اکثر آنها سال‏ها به ارائه‏ي خدمات مشغولند. علاوه بر آن حدود 340 مرکز بهداشتي درماني سرپايي و مراکز تشخيصي خدمات خود را تقديم عموم بيماران به ويژه نيازمندان مي‏کنند (17)

نقش وقف در توليد ديگر کالاها و خدمات عمومي

به طوري که قبلا نيز اشاره شد موارد وقف عموما از کالاها و خدمات عمومي (Public Goods) است. مصطفي السباعي 28 مورد از مواردي را که وقف براي آنها صورت گرفته بر مي‏شمرد. مساجد، مدارس، کتابخانه‏هاي عمومي، بيمارستان‏ها، نوانخانه‏ها، آب انبارها، غرس اشجار و درختان ميوه براي زيبايي شهر و استفاده عابرين، درمان رواني بيماران و... از اين قبيل‏اند (18) در موقوفات غازاني که مربوط به دوران ايلخانان است، موارد متعددي که براي آنها وقف در نظر گرفته شده آمده است که عموما مربوط به توليد کالاها و خدمات عمومي است و حتي مرغان هوا نيز فراموش نشده است «انواع مرغان که در شش ماه زمستان که سرما و برف باشد گندم و گاورس مناصفه بر بام ريزند تا بخورند و هيچ کس آن مرغان را نگيرد و هر که قصد ايشان کند در لعنت و سخط حق تعالي باشد»(19).
ابراهيم العسل ضمن بر شمردن اعمال خيريه و نيکو کارانه در تحقق توسعه و ضمن توضيح وقف ذري و وقف خيريه‏اي مي‏گويد:
انواع ديگري از وقف نيز وجود دارد که ما در اينجا برخي از آنها را به عنوان نمونه ذکر مي‏کنيم: وقف روان پزشکي، وقف ازدواج، وقف زبادي (مالي که براي هديه دادن به افراد يا قشرهاي خاص وقف شود)، وقف حيوانات بيمار، وقف کفن، وقف صحن،...(20)

نقش اوقاف در حل مشکلات اقتصادي جديد

وقف مي‏تواند به اهداف اقتصادي دولت‏هاي جديد کمک فراواني کند. وقف مي‏تواند در کم کردن کسر بودجه‏ي دولت نقش عمده‏اي داشته باشد. زيرا کسر بودجه يا ناشي از تقليل درآمد و يا ناشي از افزايش مخارجي است که دولت معمولا در انجام وظايف خود مجبور به تحمل آن است؛ وقف مي‏تواند در هر دو زمينه ياري رسان باشد، زيرا با ايجاد کالاها و خدمات عمومي دولت از هزينه کردن براي اين موارد معاف مي‏شود. مثلا وقتي که يک مدرسه و يا يک بيمارستان از طريق وقف تأسيس مي‏شود و به جامعه خدمت مي‏کند، در واقع دولت از هزينه‏هاي ايجاد و اداره‏ي يک مدرسه و يا يک بيمارستان معاف مي‏شود و اين هزينه‏ها را در راه‏هاي ديگري به مصرف مي‏رساند.
وقف مي‏تواند در تخفيف آثار دفع ازدحامي (Crowding out effect) نيز نقش داشته باشد. دفع ازدحامي عموما ناشي از اين است که دولت کسر بودجه‏ي خود را به دليل نداشتن منابع مالي ديگر از طريق استقراض تأمين مي‏کند و با اين عمل موجب بالا رفتن نرخ بهره و در نتيجه کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي‏شود. اوقاف با کمک در تأمين خدمات عمومي، هزينه‏هاي دولت را تقليل و نياز دولت را جهت استفاده از وجوه استقراضي کاهش مي‏دهد. بنابراين مي‏توان استدلال کرد که حتي در چهار چوب ابزارهاي متعارف IS-IM، اوقاف مي‏تواند به عنوان يک وسيله‏ي کارا در جهت تقليل اثر دفع ازدحامي و کاهش نرخ بهره عمل کند. به نظر مي‏رسد يکي از راه‏هاي حذف ربا در جوامع اسلامي تعميم و توسعه‏ي اوقاف است. گرچه متأسفانه اقتصاد دانان اسلامي تا به حال به اين نکته توجهي نکرده‏اند و حتي در سمينارهاي بين المللي که درباره‏ي ويژگي‏هاي وقف تشکيل شده به آن عنايتي مبذول نشده است (21)
در اقتصاد عموما ايجاد توازن متقابل و تعادل بين دو متغير عرضه و تقاضا را بدون دخالت مستقيم دولت و از طريق نظام بازار، تعديل ساختاري گويند. در يک نگاه کلي، عمده‏ي برنامه‏ها و سياست‏هاي تعديل ساختاري (22)
را که در دو دهه‏ي اخير توسط صندوق بين المللي پول (23) و بانک جهاني (24) به کشورهاي عضو توصيه شده است مي‏توان در دو بعد آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي خلاصه کرد. منظور از آزاد سازي کليه‏ي اقداماتي است که در جهت برداشتن کنترل‏هاي دولت از قسمت‏هاي مختلف اقتصاد از جمله بازارهاي مالي، بازار کالا و خدمات و بازار کار صورت مي‏گيرد. منظور از خصوصي سازي کليه‏ي اقداماتي است که براي گسترش حوزه‏ي فعاليت بخش خصوصي انجام مي‏شود. نتيجه‏ي نهايي آزاد سازي و خصوصي سازي را در کوچک شدن اندازه‏ي دولت مي‏دانند که همواره به عنوان يک هدف در همه‏ي اين برنامه‏ها به صورت صريح و يا ضمني ملاحظه مي‏شود. اوقاف با اهداف ياد شده همسو است و دولت را از درگير شدن و رقابت با بخش خصوصي در بسياري از موارد رهايي مي‏بخشد. به دلايلي که مفصل در قبل توضيح داده شد اندازه‏ي دولت در حداقل نگه داشته خواهد شد.
از جمله اهداف اصلي دولت در اقتصاد، توزيع عادلانه‏ي درآمد و ثروت است و وقف مي‏تواند وسيله‏ي مناسبي براي توزيع مجدد و حمايت مستقيم و غير مستقيم از اقشار آسيب پذير جامعه باشد، بدون آنکه هزينه‏اي بر بودجه‏ي دولت تحميل کند. از ديگر اهداف دولت مبارزه با بيکاري و رسيدن به اشتغال کامل است. اوقاف در تحقق اين هدف نيز مي‏تواند کمک مؤثري کند. براساس سنت وقف گروه زيادي از طبقات مختلف جامعه به گونه‏اي با اوقاف در ارتباطند يا در امور مربوط به اوقاف به صورت مستقيم و غير مستقيم نظارت دارند. البته در گذشته اين ارتباط مستقيم کمتر شده است. طبق بررسي‏هاي به عمل آمده تعداد کساني که در مؤسسات و املاک وقفي به کار اشتغال دارند نسبت به کساني که مستقيما توسط دولت به کار گرفته شده‏اند مي‏تواند بسياربالا باشد. اين نسبت مثلا در ترکيه در سال 1931 نزديک به 10 درصد بوده است (25) که در طي زمان اين نسبت کاهش يافته است جالب آنکه اخيرا از دهه‏ي 1980 دولت لائيک ترکيه به اهميت اوقاف پي برده و براي تشويق اوقاف تجديد نظرهاي اساسي به عمل آورده است (26) محمد اسلم حنيف معتقد است که همه‏ي کشورهاي اسلامي، اهداف اقتصادي متعددي براي دولت‏هاي خود برگزيده‏اند، از جمله توزيع مجدد به نفع فقرا، مداخله در مکانيسم بازار به هنگام لزوم، تهيه و تأمين کالاها و خدمات عمومي، حتي انجام اصلاحات ساختاري از جمله اصلاحات ارضي براي تحقق اين اهداف هم که شده دولت‏هاي اسلامي بايد از اوقاف حمايت کنند آن را مورد تشويق قرار دهند (27).
اوج تمدن اسلامي دوران عثماني را مي‏توان زماني دانست که اوقاف بيش از هر زمان ديگري توسعه يافته بود. بيشتر افراد جامعه در خانه‏هاي وقفي متولد مي‏شدند، در مدارس وقفي آموزش مي‏ديدند و کتاب‏هاي وقفي از کتابخانه‏هاي وقفي به امانت مي‏گرفتند و به هنگام بيماري در بيمارستان‏هاي وقفي مداوا مي‏شدند و در زمين‏هاي وقفي به کشت و کار پرداخته و نهايتا در پايان عمر در يک قبرستان وقفي دفن مي‏گرديدند و مراسم عبادي و روحاني زمان حيات و پس از مرگ آنها در مساجد و مراکز وقفي انجام مي‏شد. بنابراين نيازي به خدمات دولت نداشتند. تنها در چنين شرايطي است که دولت حداقل مورد نظر اقتصاد دانان جديد مي‏تواند تحقق يابد.

مشکلات عملي اوقاف

برخي از مشکلاتي را که موجب شده است اوقاف در جوامع اسلامي نتواند نقش بالقوه خود را ايفا کند مي‏توان به اين شرح بر شمرد:

تعارض بين اهداف واقف و اهداف اجتماعي

در جريان وقف، واقف با وقف مال و ثروت خويش نحوه‏ي استفاده از آن را نيز تعيين مي‏کند. به عبارت ديگر وقف نامه در واقع دستور العملي است که براساس آن خطوط کلي دلخواه اداره‏ي موقوفه براي متوليان و ناظرين بعدي معلوم مي‏شود. از آنجا که نيت واقف و عمل بر اساس نيت واقف اهميت فراواني دارد و عمل بر اساس نيت او الزامي و تخطي از آن جايز نيست از اين رو ممکن است در برخي از موارد بين اهدافي که واقف تعيين کرده و اهداف اجتماعي و مصالح عمومي تعارض پيش آيد.

افت بهره‏وري و کارايي مؤسسات وقفي

با گذشت زمان و نبودن انگيزه‏ي مناسب براي متوليان و نداشتن صلاحيت لازم، املاک و تأسيسات وقفي کارايي خود را از دست مي‏دهند و در مقايسه با موارد مشابهي که توسط بخش خصوصي اداره مي‏شود بهره‏وري آن کاهش مي‏يابد.

عدم امکان تغيير کاربردي به دليل تغيير شرايط

شيوه‏ي استفاده از املاک و اراضي به ويژه در مناطق شهري ثابت نيست و با گذشت زمان کاربري آنها تغيير مي‏يابد. در برخي از موارد ممکن است موقعيت مکاني مطلوب‏تر و ارزش بالاتري کسب کند و در موارد ديگري ممکن است مطلوبيت مکاني خود را از دست بدهد، بنابراين ثابت بودن نوع استفاده، با استفاده‏ي بهينه از آنها تعارض مي‏يابد.

جمع بندي

- وقف وسيله‏اي است براي توزيع مجدد و حمايت از اقشار آسيب پذير بدون آنکه هزينه‏اي بر بودجه‏ي دولت تحميل کند.
- از طريق وقف مي‏توان انتخاب کالاهاي عمومي مورد علاقه‏ي جامعه را تشخيص داد.
- در هر دوره‏اي از ادوار تاريخي با توجه به موقوفات مي‏توان پي برد که اين تمايل به سمت چه چيزهايي
از قبيل آموزش، بهداشت، تأسيسات زير بنايي و يا خدمات مذهبي مانند روضه خواني و برگزاري مراسمي از اين قبيل بوده است.
- سنت وقف همبستگي اجتماعي بين گروه‏هاي مختلف جامعه از جمله اغنيا و فقرا را بيشتر مي‏کند و از تضادهاي طبقاتي به ميزان قابل ملاحظه‏اي مي‏کاهد.
- وقف نهادي است که مشارکت مردم را در امور اجتماعي افزايش مي‏دهد و واقف با اقدام آزادانه و داوطلبانه‏ي خود با تخصيص بخشي از دارايي، مراکزي عام المنفعه چون مدرسه، بيمارستان، کتابخانه و از اين قبيل را به وجود مي‏آورد.
- اوقاف از طريق فراهم ساختن امکانات مالي براي عالمان و محققان موجبات توسعه‏ي علمي و نهايتا توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‏سازد.

پيشنهادها

براي استفاده مؤثرتر و افزايش کارايي وقف لازم است به اين موارد توجه شود:
- در جهت تطبيق مسائل مربوط به موقوفات با شرايط تحولات سريع جهان امروز، روش‏ها و برنامه‏هاي جديدي سازگار با نيت واقفين و با حفظ اصالت وقف تهيه و اجرا شود.
- استفاده از نيروهاي متخصص و آموزش ديده در اداره‏ي بهتر اوقاف به منظور توسعه‏ي وقف و افزايش هر چه بيشتر درآمدهاي حاصله از اوقاف؛
- در جهت اصلاحات تشکيلاتي همان‏طور که در بسياري از کشورهاي اسلامي وزارت خاصي تحت عنوان وزارت اوقاف امور مربوط به اوقاف را به عهده دارد، در کشور ما نيز به نظر مي‏رسد که بايد مسأله‏ي جايگاه مناسب اوقاف در تشکيلات نظام اداري کشور مورد مطالعه و بررسي مجدد قرار گيرد. با توجه به دامنه‏ي وسيع موقوفات و وجود ابهامات متعدد شرعي و قانوني به خصوص در مواردي که نوع وقف موضوعيت خود را از دست داده مثلا موقوفه تخريب شده و عملا از حيز انتفاع خارج شده است، بايد تدابير لازم براي احيا و بازسازي اين موقوفات اتخاذ شود و شرايط براي تغيير کاربري اين قبيل اوقاف فراهم شود.
- برخي از شيوه‏هاي نوين براي اداره‏ي اوقاف که توسط ديگر کشورهاي اسلامي و يا نهادهاي اسلامي معرفي شده و منافاتي با مقررات شرعي ندارد پس از تعديلات لازم اجرا شود. مثلا در يک شيوه‏ي جديد بانکداري اسلامي بانک با يک مؤسسه‏ي وقفي در يک طرح مشخص سرمايه گذاري مشارکت مي‏کند. به اين ترتيب که سود خالص به دست آمده از طرح طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايه گذاري ميان آنها تقسيم مي‏شود. ضمنا دو طرف در قرار داد جداگانه‏اي توافق مي‏کنند قسمتي از سود خالص جهت پردخت تدريجي سهم بانک اختصاص يابد. به طوري که سهميه‏ي اصلي بانک به تدريج کاهش يافته و سهم طرف دوم (اوقاف) افزايش مي‏يابد تا نهايتا مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسه‏ي وقفي باز مي‏گردد (28).
- بايد هر چه بيشتر فرهنگ وقف ترويج شود و در اين راه تلاش همه جانبه لازم است تا کاربردهاي جديدي براي پديده‏ي وقف به وجود آيد و عموم افراد در اين امر شريک باشند. شايد به ندرت بتوان صاحب سرمايه‏اي پيدا کرد که بتواند يک بيمارستان کامل وقف کند، ولي اگر تدابيري انديشيده شود که سرمايه گذاران کوچک نيز حتي در زمينه‏ي خريد يک دستگاه خاص و يا تجهيز يک اتاق خاص در بيمارستان اقدام کنند و نام واقف به نحوي روي وسيله و يا اتاق مزبور ثبت شود، در ترويج فرهنگ وقف مؤثر خواهد بود.
- اختصاص دادن بخشي از مطالب کتاب‏هاي درسي اقتصاد به موضوع وقف، شناخت و اهميت آن و تشويق و حمايت هر چه بيشتر طرح‏هاي تحقيقاتي مربوط به وقف، جاي تأسف است که در هيچ يک از کتب درسي اقتصاد و حتي کتب اقتصاد اسلامي که تا به حال تهيه و تدوين شده، توجه لازم به اهميت اوقاف مبذول نشده است (29).
- معرفي و تجليل از واقفان گذشته و حال به صورت‏هاي مختلف در قالب برنامه‏هاي تلويزيوني، انتشار کتاب، گزارش‏هاي مخصوص در مجلات و مطبوعات به گونه‏اي که مردم بدانند انجام کارهاي خير توسط آنها مورد تقدير جامعه و مسؤولان قرار مي‏گيرد.

پی نوشت:

1- تاريخ زندگي روستاييان، ج 1، ص 330.
2- راوندي، مرتضي، ص 751.
3- لمبتون ا. ک. س، ص 223.
4- Harbison F.
5- به نقل از احمد بن سلمان (بي تا)، ص 24.
6- ساعاتي، ص 19.
7- ابن خلدون، ص 894.
8- غنيمه، عبدالرحيم، ص 301.
9- بيهقي، ص 158.
10- جرجي زيدان، ص 627.
11- شبلي، احمد، ص 287.
12- به نقل از ساعاتي، ص 38.
13- همان، ص 36.
14- همان، ص 36.
15- به نقل از سليمي فر (1370)، ص 151.
16- همان، ص 152.
17- به نقل از ميراث جاويدان، 1379، صص 8 و 9.
18- السباعي، مصطفي، صص 260 - 261.
19- سليمي فرد، ص 148.
20- العسل ابراهيم، ص 194.
21- (IRTI (1987) and Cizakca (1998).
22- tructural Adjustment Policies.
23- International Monetary Fund.
24- World Bank.
25- Cizakca، p.46.
26- Ibid p. 47.
27- (Haneef، Mohamad aslam (1995.
28- احمد مهدي، محمود) 1378 (، صص 136 و 137.
29- به عنوان نمونه مراجعه شود به کتاب‏هاي اقتصاد ما، مباني اقتصاد اسلامي درآمدي بر اقتصاد اسلامي و....

منبع: ميراث جاويدان

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
چرا ترامپ ازاحتمال تقلب در انتخابات آمریکا سخن می گوید؟
چرا ترامپ ازاحتمال تقلب در انتخابات آمریکا سخن می گوید؟

چرا ترامپ ازاحتمال تقلب در انتخابات آمریکا سخن می گوید؟

دانشجویی که حماسه هویزه را آفرید
دانشجویی که حماسه هویزه را آفرید

دانشجویی که حماسه هویزه را آفرید

عقب ماندگی صدا و سیما از نشر فرهنگ دفاع مقدس!
عقب ماندگی صدا و سیما از نشر فرهنگ دفاع مقدس!

عقب ماندگی صدا و سیما از نشر فرهنگ دفاع مقدس!

درمان خانگی تبخال
درمان خانگی تبخال

درمان خانگی تبخال

موضع گیری های تاریخی عمار بن یاسر
موضع گیری های تاریخی عمار بن یاسر

موضع گیری های تاریخی عمار بن یاسر

اکولایزر تصویری | مشکل از کجاست؟ / حجت الاسلام معاونیان
اکولایزر تصویری | مشکل از کجاست؟ / حجت الاسلام معاونیان

اکولایزر تصویری | مشکل از کجاست؟ / حجت الاسلام معاونیان

اکولایزر تصویری | محبت سیدالشهدا / حجت الاسلام ریاضت
اکولایزر تصویری | محبت سیدالشهدا / حجت الاسلام ریاضت

اکولایزر تصویری | محبت سیدالشهدا / حجت الاسلام ریاضت

نماهنگ | یارالی یعنی / حاج حیدر خمسه
نماهنگ | یارالی یعنی / حاج حیدر خمسه

نماهنگ | یارالی یعنی / حاج حیدر خمسه

نماهنگ | گفتم برم گردان، نمی خواهم بمانی / صابر خراسانی
نماهنگ | گفتم برم گردان، نمی خواهم بمانی / صابر خراسانی

نماهنگ | گفتم برم گردان، نمی خواهم بمانی / صابر خراسانی

نماهنگ | ان کنت باکین  فابک علی الحسین / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | ان کنت باکین فابک علی الحسین / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | ان کنت باکین فابک علی الحسین / حاج عبدالرضا هلالی

علت علاقه نوزاد به تکان داده شدن چیست؟
علت علاقه نوزاد به تکان داده شدن چیست؟

علت علاقه نوزاد به تکان داده شدن چیست؟

بررسی عملکرد رسانه های معاند نظام در برخورد دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت ملی
بررسی عملکرد رسانه های معاند نظام در برخورد دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت ملی

بررسی عملکرد رسانه های معاند نظام در برخورد دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت ملی

علت علاقه نوزادان به آینه چیست؟
علت علاقه نوزادان به آینه چیست؟

علت علاقه نوزادان به آینه چیست؟

آیا امکان دارد عارضه چشم صورتی وخیم شود و معمولاً چه مدت به طول می انجامد؟
آیا امکان دارد عارضه چشم صورتی وخیم شود و معمولاً چه مدت به طول می انجامد؟

آیا امکان دارد عارضه چشم صورتی وخیم شود و معمولاً چه مدت به طول می انجامد؟

بازار تبادل ارز خارجی (Forex) چیست؟ آشنایی با فارکس به زبان ساده
بازار تبادل ارز خارجی (Forex) چیست؟ آشنایی با فارکس به زبان ساده

بازار تبادل ارز خارجی (Forex) چیست؟ آشنایی با فارکس به زبان ساده

آشنایی جامع با بازارهای مالی و بازارهای سرمایه در جهان
آشنایی جامع با بازارهای مالی و بازارهای سرمایه در جهان

آشنایی جامع با بازارهای مالی و بازارهای سرمایه در جهان

حکمت | کار غیرعاقلانه (استاد فاطمی‌نیا)
حکمت | کار غیرعاقلانه (استاد فاطمی‌نیا)

حکمت | کار غیرعاقلانه (استاد فاطمی‌نیا)

شبکه کدال چیست و چه کاربردی در بورس ایران دارد؟
شبکه کدال چیست و چه کاربردی در بورس ایران دارد؟

شبکه کدال چیست و چه کاربردی در بورس ایران دارد؟

بررسی نقاط مثبت کرونا در جهان!
بررسی نقاط مثبت کرونا در جهان!

بررسی نقاط مثبت کرونا در جهان!

آشنایی با ساختار جدید فرابورس ایران (بازار اول، بازار دوم، بازار پایه، بازار سوم)
آشنایی با ساختار جدید فرابورس ایران (بازار اول، بازار دوم، بازار پایه، بازار سوم)

آشنایی با ساختار جدید فرابورس ایران (بازار اول، بازار دوم، بازار پایه، بازار سوم)

فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟
فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟

فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟