0
ویژه نامه ها

آنچه از استرس پس از سانحه باید بدانید

استرس پس از سانحه یا PTSD به اﺧﺘﻼﻟﻰ گفته می شود ﮐﻪ برخی از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدثه ی ﺷﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﺴﻰ در ﻫﺮ ﺳﻨﻰ ممکن است ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ استرس پس از سانحه یا PTSD ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اختلال PTSD در ﻣﺪت 3 ﻣﺎه اول پس از ﺣﺎدﺛﻪ‌ی آﺳﯿﺐ‌زا آﻏﺎز ﻣﻰ ‌ﺷﻮند. افراد مبتلا به این اختلال باید ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان مجرب درﻣﺎن ﺷﻮد. با ما همراه باشید.
آنچه از استرس پس از سانحه باید بدانید
ﺗﺠﺎرب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺒﻮب هم ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ استرس پس از سانحه یا PTSD شود.
 

مقدمه

استرس پس از سانحه یا PTSD به اﺧﺘﻼﻟﻰ گفته می شود ﮐﻪ برخی از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدثه ی ﺷﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ زا اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرى از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺎﻧﻮى در ﺑﺪن ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ «ﻣﺒﺎرزه-ﯾﺎ-ﮔﺮﯾﺰ» واﮐﻨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از آﺳﯿﺐ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از واﮐﻨﺶ‌ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى آن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه شده‌اند. این افراد معمولاً ﺣﺘﻰ زﻣﺎﻧﻰ که دﯾﮕﺮ در ﺧﻄﺮ نیستند باز هم اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﺗﺮس دارند.
 

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ دﭼﺎر اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD می‌ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻫﺮﮐﺴﻰ در ﻫﺮ ﺳﻨﻰ ممکن است ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ استرس پس از سانحه یا PTSD ﺷﻮد. اﯾﻦ موضوع بیشتر در میان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺟﻨﮓ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﺼﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﻰ اتفاق می‌افتد. ﻫﻤﻪ اﻓﺮادِ دارای استرس پس از سانحه یا PTSD دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻰ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺠﺎرب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺒﻮب هم ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ استرس پس از سانحه یا PTSD شود.
 

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ابتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اختلال PTSD در ﻣﺪت 3 ﻣﺎه اول پس از ﺣﺎدﺛﻪ‌ی آﺳﯿﺐ‌زا آﻏﺎز ﻣﻰ ‌ﺷﻮند. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ممکن است نشانه‌ها دﯾﺮﺗﺮ خود را نشان دهند. ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاى استرس پس از سانحه یا PTSD، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌اى ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد در رواﺑﻂ ﯾﺎ ﮐﺎر اختلال اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. دوره‌ی ﺑﯿﻤﺎرى استرس پس از سانحه از ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى رواﻧﻰ دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ و ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎس، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
 

نشانه‌های استرس پس از سانحه یا PTSD در افراد بزرگسال

- ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺪد در نشانه‌ها: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻋﺮقﮐﺮدن. ﺧﻮابﻫﺎى ﺑﺪ یا اﻓﮑﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک.

- ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب : مانند دور ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﮑﺎن ﻫﺎ، روﯾﺪادﻫﺎ، و ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. یا اﺟﺘﻨﺎب از اﻓﮑﺎر ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﯿﺐزا.

- ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ و واﮐﻨﺶ: مانند ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از ﺟﺎﭘﺮﯾﺪن «اﺣﺴﺎس ﺗﻨﺶ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﻮدن.» دﺷﻮارى در ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ، ﻃﻐﯿﺎن ﺧﺸﻢ.

- ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ شناختی و خلقی: مانند ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن وﯾﮋﮔﻰ‌ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﯿﺐ زا. اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﻰ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺟﻬﺎن. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ. از دﺳﺖ دادن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎى ﻟﺬتﺑﺨﺶ.
 

مدت ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD

ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد مبتلا به این اختلال در ﻋﺮض 6 ﻣﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻤﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﻰ‌آﯾﺪ (ﻣﺪاوم ﻣﻰ ﺷﻮد) و گاه این موضوع به قدری حاد می‌شود که عملاً قابل درمان نیستند.
 

نشانه‌های ﮐﻮدﮐﺎن مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ممکن است واﮐﻨﺶ‌ﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪى ﺑﻪ آﺳﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ (ﮐﻤﺘﺮ از 6 ﺳﺎل) اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮى اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ. ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ تکلم ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ در ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن. ﺑﺮون رﯾﺰى ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎزى. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﯾﮕر. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﻰ شبیه به ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺮب، ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ، و ﯾﺎ اﺧﻼﻟﮕﺮاﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺮدن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 

ﭼﻄﻮر استرس پس از سانحه یا PTSD درمان می شود؟

افراد مبتلا به این اختلال باید ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان مجرب درﻣﺎن ﺷﻮد. روش‌های درﻣﺎن اﺻﻠﻰِ این بیماری عبارتند از: روان درﻣﺎﻧﻰ (ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﻰ)، دارو درمانی، و ترکیبی از روان‌درمانی و دارودرمانی. باید توجه داشت که روش درمان ﻫﺮ فرد مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD متفاوت است. و اختلال PTSD ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾن درﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺷﺨﺺ مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى دﯾﮕﺮى ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. به همین خاطر افراد مبتلا به استرس پس از سانحه یا PTSD بهتر است ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن را ﺑﺮاى ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

منبع: مرکز مشاوره رهیاب
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
واقعیت مجازی و افزوده و بیماری سایبری
واقعیت مجازی و افزوده و بیماری سایبری

واقعیت مجازی و افزوده و بیماری سایبری

پاسخ کوبنده والیبال ایران به کری‌خوانی لهستانی‌ها و کوبیاک/ برد تاریخی تیم ملی والیبال در المپیک 2020
پاسخ کوبنده والیبال ایران به کری‌خوانی لهستانی‌ها و کوبیاک/ برد تاریخی تیم ملی والیبال در المپیک 2020

پاسخ کوبنده والیبال ایران به کری‌خوانی لهستانی‌ها و کوبیاک/ برد تاریخی تیم ملی والیبال در المپیک 2020

هتل‌ های 4 ستاره مشهد چه تفاوتی با هتل های 5 ستاره این شهر دارند؟
هتل‌ های 4 ستاره مشهد چه تفاوتی با هتل های 5 ستاره این شهر دارند؟

هتل‌ های 4 ستاره مشهد چه تفاوتی با هتل های 5 ستاره این شهر دارند؟

نقد و بررسی هیوندای i20 مونتاژ و مزایا و معایب آن
نقد و بررسی هیوندای i20 مونتاژ و مزایا و معایب آن

نقد و بررسی هیوندای i20 مونتاژ و مزایا و معایب آن

حکمت | اساس و مبنای تشیع / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)
حکمت | اساس و مبنای تشیع / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)

حکمت | اساس و مبنای تشیع / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده
منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده

بهترین قابلیت های سری 12 آیفون
بهترین قابلیت های سری 12 آیفون

بهترین قابلیت های سری 12 آیفون

باید پایه‌های فرهنگی ارتباط دولت و مردم تقویت شود
باید پایه‌های فرهنگی ارتباط دولت و مردم تقویت شود

باید پایه‌های فرهنگی ارتباط دولت و مردم تقویت شود

حکمت | بندگی کن تا خدایی کنی! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | بندگی کن تا خدایی کنی! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | بندگی کن تا خدایی کنی! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

پرستاری بر بام جهان از طبقه منفی ۲ بیمارستان!/ دشت اولین مدال طلای المپیک توکیو برای ایران
پرستاری بر بام جهان از طبقه منفی ۲ بیمارستان!/ دشت اولین مدال طلای المپیک توکیو برای ایران

پرستاری بر بام جهان از طبقه منفی ۲ بیمارستان!/ دشت اولین مدال طلای المپیک توکیو برای ایران

مبلمان خیابانی هوشمند
مبلمان خیابانی هوشمند

مبلمان خیابانی هوشمند

چرا قنات تنهاترین راهکار است | مستند دیدنی قنات قصبه گناباد بزرگترین قنات جهان
چرا قنات تنهاترین راهکار است | مستند دیدنی قنات قصبه گناباد بزرگترین قنات جهان

چرا قنات تنهاترین راهکار است | مستند دیدنی قنات قصبه گناباد بزرگترین قنات جهان

آنچه زیرپا گذاشتند حق خدا بود...
آنچه زیرپا گذاشتند حق خدا بود...

آنچه زیرپا گذاشتند حق خدا بود...

خودت با خدای خودت درست کن/ استاد حسینی قمی
خودت با خدای خودت درست کن/ استاد حسینی قمی

خودت با خدای خودت درست کن/ استاد حسینی قمی

تلاوت زیبای آیه 45-48 سوره شعراء/ استاد عبدالباسط
تلاوت زیبای آیه 45-48 سوره شعراء/ استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای آیه 45-48 سوره شعراء/ استاد عبدالباسط

پرویز پرستویی و رسول خادم با کپرنشینان سیستان و بلوچستان
پرویز پرستویی و رسول خادم با کپرنشینان سیستان و بلوچستان

پرویز پرستویی و رسول خادم با کپرنشینان سیستان و بلوچستان

تلاوت آیه 24 سوره مبارکه حج/ حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 24 سوره مبارکه حج/ حامد شاکرنژاد

تلاوت آیه 24 سوره مبارکه حج/ حامد شاکرنژاد

جواد فروغی و پرستاری از بیمار داعشی!
جواد فروغی و پرستاری از بیمار داعشی!

جواد فروغی و پرستاری از بیمار داعشی!

اگر عزم بالاتر داری برتری/ آیت الله جاودان
اگر عزم بالاتر داری برتری/ آیت الله جاودان

اگر عزم بالاتر داری برتری/ آیت الله جاودان

درمان دل زنگ زده/ آیت الله آقا مجتبی تهرانی
درمان دل زنگ زده/ آیت الله آقا مجتبی تهرانی

درمان دل زنگ زده/ آیت الله آقا مجتبی تهرانی

ویدیوی باخبر شدن پدر شهید ضرغام ‎پرست از شهادت فرزندش
ویدیوی باخبر شدن پدر شهید ضرغام ‎پرست از شهادت فرزندش

ویدیوی باخبر شدن پدر شهید ضرغام ‎پرست از شهادت فرزندش