علوم انسانی

پس از سقوط دولت شوروی

پس از سقوط دولت شوروی
در جوامع سرمایه داری کلاسیک، طبقه سرمایه دار نوپا برای تحکیم قدرت اقتصادی و سیاسی و حقوقی خود با فئودالیسم به مبارزه پرداخت اما در جوامع مستعمراتی طبقه سرمایه دار برای حفظ منافع خود با زمینداران بزرگ رؤسای قبایل و سران مقامات دولتی ائتلاف کرده و با استعمار سرمایه داری کنار آمده. ادامه ...

نظریات کلاسیک امپریالیسم

نظریات کلاسیک امپریالیسم
طبقه وابسته به استعمار در جوامع مستعمراتی نه فقط پایگاه نفوذ و سلطه اقتصادی و فرهنگی دول و انحصارات سرمایه داری استعماری است، بلکه پایگاه و خاستگاه اجتماعی دولت وابسته به استعمار نیز هست. دولت وابسته استعماری ابزار واسطه ای برای اجرای سیاست استعماری است ادامه ...

اعتماد روشنفکر استعمارزده بر منابع خارجی

اعتماد روشنفکر استعمارزده بر منابع خارجی
یک روشنفکر استعمارزده جانب افراد، اقشار، گروهها و سازمانهای مختلف مستعمراتی ابراز شده بی اطلاع است یا اگر اطلاعی هم دارد متکی بر منابع خارجی است. نظریه پردازی با تکراری نویسی روشنفکران استعمارزده درباره مسائل عمومی و کلی جهانی، سیاست و فلسفه و تاریخ جوامع سرمایه داری، خطری برای طبقات حاکم وابسته به استعمار و نظامهای استثماری - استعماری ایجاد نمی کند ادامه ...

جلوگیری از طرح مسائل اساسی

جلوگیری از طرح مسائل اساسی
ایجاد و تشدید خصومت میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف با جعل و تحریف تاریخ ادیان و به طور کلی تاریخ اجتماعی در مستعمرات چه در درون یک جامعه مستعمراتی و چه در رابطه میان جوامع مستعمراتی از زمینه های کاربردی مهم شبه دین در چارچوب فرهنگ استعماری است. ادامه ...

دوگانگی تعریف مفهوم سیاسی ناسیونالیسم

دوگانگی تعریف مفهوم سیاسی ناسیونالیسم
پایگاه اجتماعی، سیاسی و طبقاتی ناسیونالیسم نژادی، طبقه وابسته به استعمار و بخشی از روشنفکران طبقات و اقشار متوسط و مرفه است. این ناسیونالیسم با ناسیونالیسم ضد استعماری که خواهان طرد نفوذ و سلطه خارجیان استعمارگر از جامعه مستعمراتی و استقرار حاکمیت و مالکیت اکثریت مردم بر همه منابع اقتصادی جامعه می باشد کاملا در تضاد قرار دارد. ادامه ...

مبارزه گروههای سبز با امپریالیسم

مبارزه گروههای سبز با امپریالیسم
روند تغییرات اقتصادی و اجتماعی پس از سقوط نظام سیاسی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در این سرزمین و کشورهای قاره اروپا نشان میدهد که در این جوامع گروههای معروف به سبز و به طور کلی چپ های اسبق و سابق این جوامع که زمانی ادعای مبارزه با امپریالیسم سرمایه داری و همبستگی با مردم محروم مستعمرات داشته اند. ادامه ...

امپریالیسم و توسعه کلاسیک

امپریالیسم و توسعه کلاسیک
مطالعه اثرات توسعه فرهنگ استعماری در جوامع مستعمراتی در دهه های اخیر به خوبی نشان می دهد که محافل سرمایه داری استعماری و همکاری با آنها طبقات حاکم وابسته به استعمار در این سرزمینها به خوبی به اثرات فرهنگ بر اقتصاد و این که چگونه می توان با به کار گرفتن فرهنگ ترویج و تبلیغ باورها، نظریات و شیوهای زندگی معین به اهداف اقتصادی رسید ادامه ...

فرهنگ و سیاست سرمایه داری استعماری

فرهنگ و سیاست سرمایه داری استعماری
هدف اصلی نظریه پردازان استعماری از جدا دانستن فرهنگ و سیاست از اقتصاد، چه در جوامع سرمایه داری، چه در جامعه جهانی و چه در مستعمرات، انکار و پوشاندن تضادهاست. هدف این است که تضاد اصلی یعنی تضاد میان واقعیت اقتصادی با ادعاهای فرهنگی و سیاسی ادامه ...

جدایی بینداز و حکومت کن

جدایی بینداز و حکومت کن
در زمینه غارتگری اقتصادی، گذشته از کوشش سنجیده و برنامه ریزی شده برای چنگ انداختن بر منابع طبیعی ، کوشش می شود با تقویت وایجاد بخش خصوصی - چه در بخش کشاورزی و صنایع و چه در بخش تجاری و مالی، طبقه ای به وجود آید یا نیرومند شود و رشد کند که همکار و شریک و در بسیاری از موارد و سرزمینها، نماینده و خدمتگزار سرمایه داران کشورهای سرمایه داری استعماری در کشور و جامعه خود باشد. ادامه ...

رویارویی با سرمایه داری استعماری

رویارویی با سرمایه داری استعماری
در هر یک از بخشهای این سرزمین با توجه به مرزهایی ساختگی که تا کنون پدید آمده و نیز هویت کاذب سیاسی در کشورهایی که خلق شده اند و با در نظر گرفتن ساختار و بافت اقتصادی و سیاسی حاکم، می توان در باب چگونگی مبارزه با خصوصی سازی، سلطه سرمایه و کالای کشورهای سرمایه داری استعماری، شیوه تولید مستعمراتی مسلط و همچنین استبداد سیاسی طبقه پیوسته به استعمار اندیشید ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
مدرسه و مسجد موقوفه شیخ عبدالحسین تهرانی (قسمت اول)

مدرسه-و-مسجد-موقوفه-شیخ-عبدالحسین-تهرانی-قسمت-اولمقاله ذیل نگاهی دارد به یکی از آثارو خدمات ارزشمند عالم فرزانه شیخ عبدالحسین تهرانی که از جمله موقوفات ادامه ...

نقش امر به معروف و نهی از منکر در اقامه سایر عبادات

نقش-امر-به-معروف-و-نهی-از-منکر-در-اقامه-سایر-عباداتنقش کلیدی امر به معروف و نهی از منکر در برپایی سایر عبادات به گونه ای مهم و ارزشمند است که اگر دو فریضه ادامه ...

برگی از خاطرات یک شهید

برگی-از-خاطرات-یک-شهیدشهید مدافع حرم محمد تقی سالخورده در اول زمستان سال 65 متولد شد و بیست و یک روز که از بهار سال 95 می گذشت ادامه ...

پرسش و مدرک

پرسش-و-مدرکچنان چه تاریخ به معنای تاریخ سرهم بندی شده که در آن مورخ به احکام حاضر و آماده متکی است و آن متونی که ادامه ...

قفسه‌بندی کل تاریخ

قفسه-بندی-کل-تاریخبعضی از آنان قفسه بندی خود را به عنوان «ارتقای تاریخ به مرتبه ی علم» توصیف کرده اند. تاریخ، آنگونه که ادامه ...

بیان و مدرک تاریخ

بیان-و-مدرک-تاریختاریخ برای مورخ تاریخ سرهم بندی شده یعنی تکرار گفته هایی که دیگران قبل از او ایراد کرده اند. به این جهت، ادامه ...

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت اول)

زیر-سوال-بردن-طبیعت-قسمت-اولچیزی که فرانسیس بیکن به هنگام نوشتن این عبارت انکار می کرد، آن بود که دانشمند نسبت به طبیعت دست به سینه ادامه ...

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت دوم)

زیر-سوال-بردن-طبیعت-قسمت-دومفرانسیس بیکن در باغچه چه کار داشت؟ می خواست قدم بزند؟ با آن توفان رعدی که می غرید نه. رفته بود سیگاری ادامه ...

چه کسی جان دوئه را کشت؟

چه-کسی-جان-دوئه-را-کشتدر سحرگاه یکشنبه ای که جان دوئه را با دشنه ای به پشت افتاده بر روی میز کارش یافتند، هیچ کس انتظار نداشت ادامه ...